Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.249.009,81 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.162.660,81 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.683.651,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok, zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2015 roku - załącznik Nr 3,

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3,

2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 43.082.470,04 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38.246.993,04 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.835.477,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem 47.324.305,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39.593.157,04 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.731.148,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.241.835,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.241.835,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zmniejszenie dochodów

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60016

6330

2 175 000,00

3 000 000,00

Zmiana źródła finansowania oraz przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji w ramach programu wieloletniego "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

własne

801

80101

2010

45 334,00

Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

zlecone

80110

2010

24 854,00

80150

2010

3 821,81

OGÓŁEM
w tym:

2 249 009,81

3 000 000,00

X

X

- bieżące

74 009,81

- majątkowe

2 175 000,00

3 000 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60014

6300

230 000,00

Zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na dokumentację przebudowy dróg powiatowych: Nr 1427B we wsi Nowodworce, Nr 1394B Sielachowskie -Osowicze oraz nr 1418B we wsi Rybniki

własne

60016

4270

201 500,00

Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi

własne

6050

5 256 000,00

Aktualizacja wydatków na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowę drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I w związku z przyznaniem dotacji, przesunięciami miedzy zadaniami inwestycyjnymi i zmianą źródła finansowania

własne

6057

3 000 000,00

6059

3 081 000,00

700

70005

4590

111 250,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi

własne

6060

111 250,00

750

75075

4300

3 500,00

Zmniejszenie wydatków w związku z planowanym wyjazdem młodzieży w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

własne

801

80101

4210

7 901,00

Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki w związku z przesunięciem między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi

własne

4270

115 000,00

Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi

własne

4240

45 334,00

Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

zlecone

6050

350 000,00

Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne - Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie

własne

6060

7 901,00

Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki w związku z przesunięciem między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi

własne

80110

4240

24 854,00

Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

zlecone

80150

4210

37,83

Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

zlecone

4240

3 783,98

80195

4304

3 500,00

Zwiększenie wydatków w związku z planowanym wyjazdem młodzieży w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

własne

900

90015

6050

130 000,00

Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap"

własne

90017

6210

163 500,00

Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami w wydatkach inwestycyjnych

własne

OGÓŁEM
w tym:

6 162 660,81

6 683 651,00

X

X

- bieżące

77 509,81

439 151,00

- majątkowe

6 085 151,00

6 244 500,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworcach ul. Supraślska

20 000

20 000

20 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

2.

600

60016

Modernizacja ulicy Białostockiej w Wasilkowie - I etap

1 857 065

870 000

870 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

3.

600

60016

Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminna nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka - Wólka (dł. Ok. 2,1 km)

90 000

90 000

90 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

4.

600

60016

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I

5 236 000

5 236 000

2 608 500

A.

2 175 000

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

452 500

C.

5.

600

60016

Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęczej) wraz z infrastrukturą

90 000

90 000

90000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

6.

801

80101

Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie

350 000

350 000

350 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

7.

900

90015

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap

130 000

130 000

130 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

Ogółem

7 773 065

6 786 000

4 158 500

0

2 627 500

0

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU

w złotych

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

35 670

106 180

1

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

415 000

2

Miejski Ośrodek Animacji Kultury

700 000

2

Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe

10 000

3

Miejska Biblioteka Publiczna

263 000

450 000

3

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu

15 000

4

Powiat Białostocki

250 000

4

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu

35 000

5

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków

248 150

6

Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

270 000

7

Domowe Przedszkole Bis

290 496

8

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI

436 012

9

Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"

1 368 086

10

Niepubliczne Przedszkole Językowe

645 206

11

Przedszkole Niepubliczne HAPPY

1 073 610

RAZEM

548 670

1 150 000

106 180

RAZEM

723 150

4 083 410

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe