Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII / 30 / 15 Rady Gminy Wizna

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 215 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami ) RADA GMINYWIZNA u c h w a l a ,co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2015 rok polegających na:

a) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 2.998,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 320.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach budżet gminy ulega zmianie i wynosi :

DOCHODY - 11. 242. 442,14 zł W tym: a ) dochody bieżące - 11.033.696,63 zł; b ) dochody majątkowe - 208.745,51 zł
WYDATKI - 13. 007. 941, 14 zł W tym: a ) wydatki bieżące - 10. 187. 671,63 zł b ) wydatki majątkowe - 2. 820.269,51 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr IV / 10 / 14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2015 pn. " Zadania inwestycyjne w 2015", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy przyjęty uchwałą Rady Gminy Wizna Nr IV / 10 / 14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2015 , uległ zwiększeniu do kwoty 1.765.499,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1. 865.499,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 100.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr IV / 10 / 14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2015 pn."Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy ", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 30 / 15
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII / 30 / 15
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII / 30 / 15
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII / 30 / 15
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII / 30 / 15
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII / 30 / 15
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe