Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/47/15 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 444.330 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 463.330 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 19.000 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 33.272.595 zł, w tym:

1)dochody majątkowe w wysokości - 4.029.664 zł

2)dochody bieżące w wysokości - 29.242.931 zł

2. Wydatki ogółem - 34.060.461 zł, w tym:

1)wydatki majatkowe w wysokości - 5.893.335 zł

2)wydatki bieżące w wysokości - 28.167.126 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 787.866 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8. Traci moc § 7 i § 13 uchwały nr III/24/15 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na rok 2015.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Mackiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 maja 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

Zadania własne:

600

Transport i łączność

1 675 847

330 575

0

2 006 422

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 675 847

330 575

0

2 006 422

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

120 000

65 000

0

185 000

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0

2 325

0

2 325

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0

63 250

0

63 250

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0

200 000

0

200 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 406 377

113 755

0

4 520 132

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4 406 377

113 755

0

4 520 132

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0

113 755

0

113 755

Razem zadania własne:

27 169 585

444 330

0

27 613 915

Ogółem plan dochodów:

32 828 265

444 330

0

33 272 595

Wyszczególnienie

Dochody bieżące, z tego:

28 861 851

381 080

0

29 242 931

- zadania własne

23 203 171

381 080

0

23 584 251

- zadania zlecone

4 435 100

0

0

4 435 100

- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.

1 223 580

0

0

1 223 580

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 254 255

0

0

4 254 255

Dochody majątkowe, w tym:

3 966 414

63 250

0

4 029 664

- zadania własne

3 966 414

63 250

0

4 029 664

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 656 771

0

0

2 656 771


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 maja 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

Zadania własne:

600

Transport i łączność

3 906 565

330 575

0

4 237 140

60014

Drogi publiczne powiatowe

3 906 565

330 575

0

4 237 140

4300

Zakup usług pozostałych

200 000

200 575

0

400 575

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

97 800

130 000

0

227 800

750

Administracja publiczna

5 826 925

16 000

19 000

5 823 925

75020

Starostwa powiatowe

4 424 900

16 000

16 000

4 424 900

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 000

6 000

0

36 000

4300

Zakup usług pozostałych

232 500

0

16 000

216 500

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

30 000

10 000

0

40 000

75095

Pozostała działalność

35 100

0

3 000

32 100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000

0

3 000

15 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 782 620

116 755

0

4 899 375

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

30 000

3 000

0

33 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

3 000

0

8 000

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4 732 620

113 755

0

4 846 375

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

48 103

113 755

0

161 858

Razem zadania własne:

29 155 807

463 330

19 000

29 600 137

Ogółem plan wydatków:

33 616 131

463 330

19 000

34 060 461

Wyszczególnienie

I. Wydatki bieżące, w tym:

27 966 551

219 575

19 000

28 167 126

- zadania własne

23 506 227

219 575

19 000

23 706 802

- zadania zlecone

4 435 100

0

0

4 435 100

- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.

25 224

0

0

25 224

1. Wydatki jednostek budżetowych

20 721 711

219 575

19 000

20 922 286

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

12 693 946

6 000

0

12 699 946

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 027 765

213 575

19 000

8 222 340

- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu

15 100

0

0

15 100

2. Dotacje na zadania bieżące:

1 747 507

0

0

1 747 507

- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu

1 747 507

0

0

1 747 507

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 687 406

0

0

1 687 406

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 409 927

0

0

3 409 927

- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu

2 499 345

0

0

2 499 345

5. Obsługa długu

400 000

0

0

400 000

II. Wydatki majątkowe, w tym:

5 649 580

243 755

0

5 893 335

- zadania własne

5 649 580

243 755

0

5 893 335

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 649 580

243 755

0

5 893 335

w tym:

1.Dotacje na zadania majątkowe

20 000

0

0

20 000

- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu

20 000

0

0

20 000

2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 003 849

0

0

3 003 849


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 maja 2015 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VI/47/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

Z DNIA 29 MAJA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 330.575 zł, w tym: z tytułu darowizny w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni i naprawę uszkodzeń na drogach spowodowanych koniecznością przewozów materiałów i elementów niezbędnych do realizacji inwestycji przez firmę IDS-BUD Warszawa. Planowane do uzyskania dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 65.000 zł, z tytułu sprzedaży drewna "na pniu" w kwocie 63.250 zł oraz z tytułu naliczonej kary za nielegalne postawienie reklamy w pasie drogowym na kwotę 2.325 zł przeznacza się na zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach na kwotę 130.000 zł, natomiast pozostała kwota 575 zł zostanie wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg.

2. W dz. 921 rozdz. 92120 - "ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 113.755 zł w celu skompensowania wierzytelności wykonawcy z tytułu robót budowlanych związanych z kordegardą w Dowspudzie z wierzytelnością Starostwa Powiatowego w Suwałkach z tytułu kary umownej w wyniku odstąpienia od umowy.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały - wykaz zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. nr 3 wykreśla się zadanie pn.: "przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo - Wołownia - Przejma - Becejły" na kwotę 383.286 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji w ramach Programu Wieloletniego pn.: "Narodowy Program Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój",

- w poz. nr 3 wprowadza się nowe zadanie pn.: "przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia" na wartość 343.286 zł,

- w poz. nr 6 wprowadza się nowe zadanie pn.: "przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego w obrębie Wołownia i Suchodoły gm. Jeleniewo z pomiarem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej)" na kwotę 40.000 zł,

- w poz. nr 12 zwiększa się środki na remont kordegardy o kwotę 113.755 zł.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 maja 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budżetowym 2015

1

2

3

4

5

6

7

I. Wydatki inwestycjne

1.

600

60014

6050

przebudowa mostu przez rzekę Rospuda w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki

1 160 000

580 000

2.

600

60014

6050

odnowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+430-4+730,10+585-12+700

780 000

780 000

3.

600

60014

6050

przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia w km
2+210-3+460 odc. o dł. 1,25 km

343 286

343 286

4.

600

60014

6050

przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434
odc. o dł. 3,131 km

600 000

440 000

5.

600

60014

6050

opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+430-2+675

16 900

16 900

6.

600

60014

6050

przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego w obrębie Wołownia i Suchodoły gm. Jeleniewo z pomiarem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej)

40 000

40 000

7.

750

75020

6050

sporządzenie świadectwa energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach

4 500

4 500

8.

801

80130

6050

przebudowa i rozbudowa urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie

38 000

38 000

9.

801

80130

6050

opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Dowspudzie

100 000

100 000

10.

853

85333

6050

zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy

6 642

6 642

11.

900

90095

6050

opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku

28 044

28 044

12.

921

92120

6050
6057
6059

modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty

3 343 742

1 766 120

Razem wydatki inwestycyjne

6 461 114

4 143 492

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe