Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Krynek

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia wydatków oraz przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.631.492,-zł, w tym: dochody bieżące 9.233.000,-zł i dochody majątkowe 398.492,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.591.192,-zł, w tym: wydatki bieżące 9.088.598,-zł i wydatki majątkowe 502.594,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Jolanta Gudalewska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Krynek
z dnia 29 maja 2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8.795,00

9.440,00

18.235,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

8.180,00

9.440,00

17.620,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8.180,00

9.440,00

17.620,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

10.953,00

10.953,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

5.001,00

5.001,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

5.001,00

5.001,00

80110

Gimnazja

0,00

5.952,00

5.952,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

5.952,00

5.952,00

852

Pomoc społeczna

852.671,00

150,00

852.821,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

107,00

150,00

257,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

107,00

150,00

257,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, ZLECONE:

998.892,00

20.543,00

1.019.435,00

Rodzaj: Bieżące, własne

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

4.000,00

4.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

4.000,00

4.000,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

4.000,00

4.000,00

852

Pomoc społeczna

573.100,00

10.500,00

583.600,00

85206

Wspieranie rodziny

0,00

10.500,00

10.500,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

10.500,00

10.500,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:

8.195.065,00

14.500,00

8.213.565,00

DOCHODY OGÓŁEM:

9.596.449,00

35.043,00

9.631.492,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Krynek
z dnia 29 maja 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8.795,00

9.440,00

18.235,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

8.180,00

9.440,00

17.620,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

9.440,00

9.440,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

280,00

85,00

365,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

50,00

3,00

53,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1.450,00

682,00

2.132,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

- 411,00

1.589,00

4300

Zakup usług pozostałych

2.900,00

- 222,00

2.678,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1.500,00

- 137,00

1.363,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

10.953,00

10.593,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

5.001,00

5.001,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

5.001,00

5.001,00

80110

Gimnazja

0,00

5.952,00

5.952,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

5.952,00

5.952,00

852

Pomoc społeczna

852.671,00

150,00

852.821,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

107,00

150,00

257,00

3110

Świadczenia społeczne

107,00

150,00

257,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE:

998.892,00

20.543,00

1.019.435,00

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

134.898,00

4.000,00

138.898,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

130.898,00

4.000,00

134.898,00

4210

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.000,00

4.000,00

22.000,00

758

Różne rozliczenia

117.063,00

- 60.000,00

57.063,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

117.063,00

- 60.000,00

57.063,00

4810

Rezerwy

117.063,00

- 60.000,00

57.063,00

801

Oświata i wychowanie

2.693.162,00

58.000,00

2.751.162,00

80101

Szkoły podstawowe

1.499.890,00

17.300,00

1.517.190,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

930.300,00

14.500,00

944.800,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

174.645,00

2.500,00

177.145,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

24.865,00

300,00

25.165,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

78.710,00

1.700,00

80.410,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

53.930,00

1.400,00

55.330,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

11.000,00

200,00

11.200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.540,00

100,00

1.640,00

80104

Przedszkola

235.770,00

4.800,00

240.570,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

153.023,00

4.000,00

157.023,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

29.000,00

700,00

29.700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.127,00

100,00

4.227,00

80110

Gimnazja

517.090,00

8.100,00

525.190,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

352.920,00

6.800,00

359.720,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

67.745,00

1.200,00

68.945,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.075,00

100,00

10.175,00

80195

Pozostała działalność

5.982,00

26.100,00

32.082,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.282,00

26.100,00

27.382,00

851

Ochrona zdrowia

28.000,00

0,00

28.000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

24.000,00

0,00

24.000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8.000,00

6.000,00

14.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.800,00

- 6.000,00

3.800,00

852

Pomoc społeczna

1.033.140,00

10.500,00

1.043.640,00

85202

Domy pomocy społecznej

72.000,00

- 2.800,00

69.200,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

72.000,00

- 2.800,00

69.200,00

85203

Ośrodki wsparcia

2.000,00

- 1.000,00

1.000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

2.000,00

- 1.000,00

1.000,00

85206

Wspieranie rodziny

0,00

13.300,00

13.300,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

0,00

10.500,00

10.500,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

1.953,00

1.953,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

300,00

300,00

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

547,00

547,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

222.876,00

1.000,00

223.876,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000,00

500,00

1.500,00

4700

Szkolenia pracowników

1.000,00

500,00

1.500,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

209.280,00

2.000,00

211.280,00

85401

Świetlice szkolne

77.200,00

2.000,00

79.200,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

51.800,00

1.600,00

53.400,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

10.300,00

300,00

10.600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.500.00

100,00

1.600,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:

8.049.663,00

14.500,00

8.064.163,00

Rodzaj: majątkowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

141.594,00

0,00

141.594,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

141.594,00

0,00

141.594,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

71.250,00

- 156,00

71.094,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45.344,00

156,00

45.500,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:

502.594,00

0,00

502.594,00

OGÓŁEM WYDATKI:

9.556.149,00

35.043,00

9.591.192,00


Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 48/2015 Burmistrza Krynek z dnia 29 maja 2015 r.

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 35.043,-zł, w tym: na zadania zlecone w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 9.440,-zł, w rozdziale 80101 i 80110 zwiększono o kwotę 10.953,-zł jest to dotacja na zakup podręczników oraz w rozdziale 85215 o kwotę 150,-zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, a na zadania własne dochody w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę 4.000,-zł. Są to środki przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego i w rozdziale 85206 zwiększono o kwotę 10.500,-zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 35.043,-zł, w tym: na zadania zlecone na łączną kwotę 20.543,-zł i na zadania własne na łączna kwotę 14.500,-zł.

W planach wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie rozdziału.

Dokonano także pomniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie o kwotę 60.000,-zł i zwiększenia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe