Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII.33.2015 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 979, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598 i poz. 642, z 2014 r. poz.811, poz.1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Jeleniewo zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Poza czasem, o którym mowa w § 1 ust. 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń, określonych w § 1 ust. 1, w wysokości
1 zł (słownie: jeden złoty).

4. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenia opłaty określa umowa pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół w Jeleniewie, a rodzicami (opiekunami prawnymi).

5. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Traci moc uchwała XXXVI.190.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej oraz warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2014 r. poz.2993 z dnia 1 września 2014 r.)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan Bielecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe