Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 1 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Trzcianne przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianne prowadzonym na terenie gminy Trzcianne szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. 1. Dotacje z budżetu Gminy Trzcianne, zwanej dalej Gminą przysługują:

1) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

2) niepublicznym przedszkolom, oddziałom przedszkolnym prowadzonym w niepublicznych szkołach podstawowych, w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

3) innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego: niepublicznym punktom przedszkolnym i zespołom wychowania przedszkolnego, w wysokości równej 40 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

4) na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, w oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

2. Na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia, uczęszczające do przedszkola niepublicznego, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego dotacja nie przysługuje.

3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny i zespół wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, wskazane w § 2ust. 1 pkt 1 - 3;

2) uczniu- należy przez to rozumieć także dziecko przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego.

§ 3. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę złożonego w Urzędzie Gminy Trzcianne nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja zostanie udzielona, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest do:

1) składania do Urzędu Gminy Trzcianne, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, informacji o rzeczywistej liczbie uczniów ustalonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Na podstawie informacji pisemnej organ dotujący ustala wysokość dotacji dla szkoły na dany miesiąc;

2) przekazywania liczby uczniów pochodzących spoza Gminy Trzcianne;

3) składania do Urzędu Gminy Trzcianne, w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku, rocznego rozliczenia z otrzymanych dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Jeśli organ prowadzący prowadzi kilka szkół to informację o liczbie uczniów sporządza dla każdej szkoły odrębnie;

4) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i dokumentacji zawierającej informacje o rzeczywistej liczbie uczniów;

5) zgłaszania na piśmie zmiany wszelkich danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

§ 5. 1. Dotacja udzielona szkole ulega zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego w przypadku zmniejszenia się faktycznego stanu liczebnego uczniów w stosunku do liczby uczniów przy6jętej do obliczenia wysokości dotacji na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3.

2. W przypadku stwierdzenia, iż nastąpiła pomyłka w przekazanej informacji o stanie uczniów, organ prowadzący szkołę lub podmiot dotowany może przedłożyć do organu dotującego korektę. Wyrównanie dotacji nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.

3. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

4. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez szkoły lub otrzymania przez Gminę dotacji celowej na realizację ściśle określonych zadań przez te szkoły, wysokość dotacji dla poszczególnych placówek realizujących te zadania może zostać podwyższona o kwotę otrzymaną dodatkowo z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej lub dotacji celowej.

§ 6. 1. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale, przekazywane są w 12 miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy szkoły, z tym że dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest do dnia 15 grudnia.

2. Do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części subwencji oświatowej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, będzie ona przekazywana według kwoty na jednego ucznia obowiązującej w poprzednim roku budżetowym. Po otrzymaniu w/w informacji organ dotujący dokona wyrównania dotacji.

3. Informację o wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia miesięcznie na nowy rok budżetowy w poszczególnych typach szkół organ dotujący przekaże organom prowadzącym niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej dla Gminy Trzcianne na dany rok budżetowy.

§ 7. 1. Zwrotowi do budżetu gminy, podlega dotacja:

1) pobrana w nadmiernej wysokości lub nienależnie;

2) niewykorzystana;

3) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - na pokrycie innych wydatków niż określone art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Zwrot dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 następuje do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

3. Zwrot dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych.

4. W przypadku stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji lub niewłaściwego jej wydatkowania w toku czynności kontrolnych, termin zwrotu dotacji określa protokół z przeprowadzonej kontroli.

5. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowany organ w trakcie trwania roku budżetowego, zobowiązany jest on do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości środków udzielonych z budżetu gminy, w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności.

§ 8. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanych w informacjach, o których mowa w § 4 pkt. 1, na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji;

2) wykorzystanie dotacji przyznanej szkole, zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia, o którym mowa w § 4 pkt. 3, z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania.

2. Kontrolę, o której mowa w ust.1, przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Trzcianne.

3. Postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie kontrolowanego.

4. Kontrolowany jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym warunków i środków do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontrolowany, na żądanie kontrolującego, jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Kontrolujący ma prawo sporządzania kopii dokumentów, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

7. Podmiot kontrolowany zostanie poinformowany o terminie kontroli na siedem dni przed planowaną kontrolą w formie pisemnej lub telefonicznej.

8. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia Wójtowi Gminy Trzcianne w protokole kontroli. Protokół podpisuje kontrolujący oraz przedstawiciel jednostki kontrolowanej. Sporządza się go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedstawiciel jednostki kontrolowanej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 10. Traci moc uchwała Nr X/46/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół i placówek publicznych prowadzonym na terenie Gminy Trzcianne przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 1 czerwca 2015 r.

............................................................................

(pieczęć organu prowadzącego)

................................................................................

(miejscowość i data)

Wniosek o udzielenie dotacji w roku………………………


Wójt Gminy Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

1. Dane wnioskodawcy:

a) nazwa organu prowadzącego

…………………………………………………………………………………………...............

b) adres organu prowadzącego wraz z numerem telefonu

…………………………………………………………………………………………...............

c) NIP ……………………………… Regon……………………………………........................

2. Dane szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*

a) pełna nazwa

……………………………...........................................................................................................

b) dokładny adres szkoły/przedszkola/inna forma wychowania przedszkolnego* wraz z numerem kodu i numerem telefonu

…………………………………………………………………………………………...............

c) adres e-mail ……………………………………………………………….............................

d) NIP …………………………… Regon ………………………………………......................

e) numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wraz z datą wpisu

……………………………………………………………………………………….............

3. Planowana liczba uczniów w roku kalendarzowym, na który ma być udzielona dotacja:

- planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia ……………….........................

z wyszczególnieniem:

a) uczniów oddziału przedszkolnego………………………………………………….......

b) uczniów niepełnosprawnych……………………………………………………………

c) zamieszkałych poza Gminą Trzcianne………………………………………………….

4. Planowana liczba uczniów w roku kalendarzowym, na który ma być udzielona dotacja:

- planowana liczba uczniów od dnia 1 września do 31 grudnia ……………............................

z wyszczególnieniem:

a) uczniów oddziału przedszkolnego………………………………………………….......

b) uczniów niepełnosprawnych……………………………………………………………

c) zamieszkałych poza Gminą Trzcianne………………………………………………….

5. Numer rachunku bankowego szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego* właściwy do przekazywania dotacji:

……………………………………………………………………………..............................

6. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zachodzących w powyżej przedstawionych danych oraz o faktycznej liczbie uczniów w każdym miesiącu a także do rozliczania otrzymanej dotacji zgodnie z ustalonymi zasadami.

7. Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne z rzeczywistością.

……………………………………......................................

(pieczęć i podpis przedstawiciela organu prowadzącego)

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 1 czerwca 2015 r.

............................................................................

(pieczęć organu prowadzącego)

................................................................................

(miejscowość i data)

Wójt Gminy Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*

1. Informacja o liczbie uczniów na dzień 1 ………………….. roku ………………….......

w……………………………………………………………………………………………….

2. Liczba uczniów w miesiącu …………wynosi ogółem: ………….…z wyszczególnieniem:

- oddział przedszkolny - ……………………….

- klasy I-VI - ……………………………………,

w tym (dotyczy oddziału przedszkolnego/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*) z gminy Trzcianne:…………………….., z innych gmin:………………..(wymienić i wykazać)

3. Wykaz uczniów uczęszczających do szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*:

Lp.

Imię i nazwisko / klasa

Adres zamieszkania

Gmina

w tym uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) według wag*:

waga P…….. - liczba dzieci …………

waga P…….. - liczba dzieci …………

waga P…….. - liczba dzieci …………

………….............………………………………………..

(pieczęć i podpis przedstawiciela organu prowadzącego)

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 1 czerwca 2015 r.

............................................................................

(pieczęć organu prowadzącego)

................................................................................

(miejscowość i data)

Wójt Gminy Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji w ……………… roku

1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*

………………………………………………………………………………………………

2. Faktyczna liczba uczniów w roku …………….w miesiącach:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

3. Kwota otrzymanej dotacji ……………………………………… zł.

Kwota dotacji wydatkowanej ……………………………………zł., w tym:

Lp.

Rodzaj wydatków finansowanych w ramach dotacji

Wysokość poniesionych wydatków

w tym z dotacji

4. Kwota niewykorzystanej dotacji/pobranej w nadmiernej wysokości/nienależnie pobranej/wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem*:

1) kwota…………………………………….

2) uzasadnienie…………….....………………………………………………….............................……………

…………………………………….………….............……………………………………….................

……………………………………………………………

(pieczęć i podpis przedstawiciela organu prowadzącego)

*niepotrzebne skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe