Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/26/15 Rady Gminy Turośl

z dnia 5 czerwca 2015r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz.645 i 1318; zm. Z 2014 r., poz.379 i 1072) oraz art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460). po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Kolnie uchwala się, co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę określoną w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Gminy Turośl
z dnia 5 czerwca 2015 r.

DROGI ZALICZONE DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH POŁOŻONE
NA TERENIE GMINY TUROŚL

Lp.

Nazwa ciągu drogi

Obręb i numery

ewidencyjne działek

Długość

w km

Uwagi

1.

Krusza - Charubin

Charubin 72/1, 96/2, 100/2, 196/1, 196/4, 80/2, 79/1,

1+130

żwir

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe