Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015r" Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2015r" Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014r zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Objaśnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 13 994 587 zł, z tego:

- dochody bieżące 10 214 180 zł,

- dochody majątkowe 3 780 407 zł.

2. Wydatki ogółem 15 829 896 zł, z tego:

- wydatki bieżące 9 913 224 zł,

- wydatki majątkowe 5 916 672 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy ulega zmianie, wynosi 1 835 309 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 835 309 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 519 824 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 684 515 zł.

§ 9. Limity zobowiązań po dokonanych zmianach z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 835 309 zł;

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 552 430 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe