Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 96/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 33.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 33.775,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 8.049,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.979.899,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.110.106,18 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.869.793,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.640.727,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.719.298,18 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.921.429,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 maja 2015 r.

D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 254,00

7 080,00

27 334,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

19 227,00

7 080,00

26 307,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

19 227,00

7 080,00

26 307,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

26 695,00

26 695,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

14 152,00

14 152,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

14 152,00

14 152,00

80110

Gimnazja

0,00

12 543,00

12 543,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

12 543,00

12 543,00

Razem:

2 982 059,18

33 775,00

3 015 834,18

DOCHODY OGÓŁEM

20 979 899,18

dochody bieżące

19 110 106,18

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

171 483,00

dochody majątkowe

1 869 793,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

1 046 293,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 maja 2015 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 254,00

7 080,00

27 334,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

19 227,00

7 080,00

26 307,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 080,00

7 080,00

14 160,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

925,00

- 1,00

924,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

87,00

- 1,00

86,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 476,00

617,00

2 093,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 419,00

- 615,00

1 804,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

26 695,00

26 695,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

14 152,00

14 152,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

140,00

140,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

14 012,00

14 012,00

80110

Gimnazja

0,00

12 543,00

12 543,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

124,00

124,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

12 419,00

12 419,00

Razem:

2 982 059,18

33 775,00

3 015 834,18

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 828 918,00

0,00

5 828 918,00

80101

Szkoły podstawowe

2 776 593,00

0,00

2 776 593,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 656 947,00

- 4 002,00

1 652 945,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

108 320,00

4 002,00

112 322,00

80110

Gimnazja

1 426 501,00

400,00

1 426 901,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

400,00

1 400,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

29 227,00

- 400,00

28 827,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

17 593,00

- 400,00

17 193,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 830 132,00

0,00

2 830 132,00

90002

Gospodarka odpadami

474 120,00

0,00

474 120,00

4300

Zakup usług pozostałych

375 575,00

- 547,00

375 028,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 094,00

547,00

1 641,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

638 571,00

0,00

638 571,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

443 571,00

0,00

443 571,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

96 000,00

2 300,00

98 300,00

4260

Zakup energii

24 885,00

- 183,00

24 702,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 376,00

183,00

4 559,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

41 342,00

- 2 300,00

39 042,00

Razem:

17 624 893,00

0,00

17 624 893,00

WYDATKI OGÓŁEM

20 640 727,18

w tym:

wydatki bieżące

17 719 298,18

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 552 519,18

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 331 443,58

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 221 075,60

2) Dotacje na zadania bieżące

216 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 450 063,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

197 140,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

303 000,00

wydatki majątkowe

2 921 429,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

2 875 929,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 698 248,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 maja 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 33.775,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 8.049,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe