Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 49/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 2 360,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 2 360,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 23 462,08 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9 910 672,80 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 208 672,80 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 702 000,00 zł.

2) wydatki ogółem 8 140 672,80 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 073 372,80 zł.;

- majątkowe w wysokości 67 300,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14 931,00

2 360,00

17 291,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

7 030,00

2 360,00

9 390,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 030,00

2 360,00

9 390,00

Razem:

922 991,80

2 360,00

925 351,80

Razem własne dochody, z tego:

8 985 321,00

0,00

8 985 321,00

Własne dochody bieżące:

7 283 321,00

0,00

7 283 321,00

Własne dochody majątkowe:

1 702 000,00

0,00

1 702 000,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

922 991,80

2 360,00

925 351,80

Razem:

9 908 312,80

2 360,00

9 910 672,80


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

83 600,00

0,00

83 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

83 600,00

0,00

83 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 600,00

- 2 000,00

3 600,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

6 000,00

26 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

- 4 000,00

11 000,00

710

Działalność usługowa

15 000,00

0,00

15 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

10 000,00

- 4 000,00

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

- 4 000,00

6 000,00

71035

Cmentarze

0,00

4 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 000,00

4 000,00

750

Administracja publiczna

1 397 300,00

0,00

1 397 300,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

68 500,00

- 100,00

68 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 800,00

400,00

2 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 500,00

1 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 236 900,00

100,00

1 237 000,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 000,00

1 100,00

7 100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

79 000,00

0,00

79 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

77 000,00

0,00

77 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000,00

1 500,00

3 500,00

4430

Różne opłaty i składki

8 500,00

- 1 500,00

7 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

452 201,00

0,00

452 201,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

74 000,00

580,00

74 580,00

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

- 8 560,00

21 440,00

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

0,00

1 240,00

1 240,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

500,00

1 000,00

1 500,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

6 900,00

6 900,00

90013

Schroniska dla zwierząt

22 000,00

- 580,00

21 420,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

- 580,00

5 420,00

Razem:

7 215 321,00

0,00

7 215 321,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14 931,00

2 360,00

17 291,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

7 030,00

2 360,00

9 390,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 360,00

2 360,00

4 720,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

700,00

700,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

210,00

9,08

219,08

4120

Składki na Fundusz Pracy

35,00

- 3,60

31,40

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200,00

81,00

1 281,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 200,00

- 695,00

1 505,00

4260

Zakup energii

0,00

350,00

350,00

4300

Zakup usług pozostałych

875,00

- 605,00

270,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

182,00

182,00

4410

Podróże służbowe krajowe

150,00

- 18,48

131,52

Razem:

922 991,80

2 360,00

925 351,80

Razem własne wydatki, z tego:

7 215 321,00

0,00

7 215 321,00

Własne wydatki bieżące:

7 148 021,00

0,00

7 148 021,00

Własne wydatki majątkowe:

67 300,00

0,00

67 300,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

922 991,80

2 360,00

925 351,80

Razem:

8 138 312,80

2 360,00

8 140 672,80


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 22 maja 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.751 rozdz.75107 § 2010 o kwotę 2 360,00 zł. na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem ponownych wyborów Prezydenta R.P. zarządzonych na dzień 24.05.2015 roku.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie kwoty 6 000,00 zł. w dziale 600 z przeznaczeniem na profilowanie dróg gminnych;

2) przeniesienie kwoty 4 000,00 zł. w dziale 710 z przeznaczeniem na utrzymanie mogił z I i II Wojny światowej;

3) przeniesienie kwoty 1 500,00 zł. w dziale 750 z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby sesji Rady Gminy oraz na opłatę za koszty sądowe;

4) zwiększenie dotacji celowej w dz.751 rozdz.75107 § 3030 o kwotę 2 360,00 zł. na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem ponownych wyborów Prezydenta R.P. zarządzonych na dzień 24.05.2015 roku;

5) przeniesienie kwoty 1 322,08 zł. między paragrafami w dziale 751 w związku z rozliczeniem dotacji;

6) przeniesienie kwoty 1 500,00 zł. w dziale 754 z przeznaczeniem na opłatę dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach;

7) przeniesienie kwoty 9 140,00 zł. w dziale 900 z przeznaczeniem na : 1 240,00 zł. na tłumaczenie dokumentów związanych z projektem UE , 1 000,00 zł. na delegacje służbowe związane z projektem oraz 6 900,00 zł. na zaliczkę na poczet brakujących kosztów związanych ze sporządzeniem opinii przez biegłego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe