reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Filipów

z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35.811 zł a zmniejsza o kwotę 6.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 156.775 zł a zmniejsza o kwotę 127.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.649.530 zł:

- bieżące - 12.192.762 zł,

- majątkowe - 456.768 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 12.479.445 zł:

- bieżące - 11.158.399 zł,

- majątkowe - 1.321.046 zł.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 170.085 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 26 maja 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 637,00

9 000,00

16 637,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

6 847,00

9 000,00

15 847,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 847,00

9 000,00

15 847,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

20 211,00

20 211,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

11 759,00

11 759,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

11 759,00

11 759,00

80110

Gimnazja

0,00

7 852,00

7 852,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

7 852,00

7 852,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

600,00

600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

600,00

600,00

852

Pomoc społeczna

1 812 342,00

0,00

1 812 342,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 774 000,00

- 6 600,00

1 767 400,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 774 000,00

- 6 600,00

1 767 400,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

10 400,00

6 600,00

17 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 400,00

6 600,00

17 000,00

Razem:

2 092 073,00

29 211,00

2 121 284,00

Na ogólne dochody w wysokości 12.649.530 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.192.762 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 456.768 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 50.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 51.768 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 26 maja 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0,00

20 000,00

20 000,00

40002

Dostarczanie wody

0,00

20 000,00

20 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2 000,00

2 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 000,00

1 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

500,00

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

16 000,00

16 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

500,00

500,00

758

Różne rozliczenia

80 000,00

- 20 000,00

60 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

80 000,00

- 20 000,00

60 000,00

4810

Rezerwy

80 000,00

- 20 000,00

60 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 412 973,00

0,00

4 412 973,00

80101

Szkoły podstawowe

2 195 734,00

- 995,00

2 194 739,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 027,00

3 000,00

4 027,00

4300

Zakup usług pozostałych

41 437,00

- 3 995,00

37 442,00

80195

Pozostała działalność

46 800,00

995,00

47 795,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41 933,00

995,00

42 928,00

852

Pomoc społeczna

1 172 187,00

0,00

1 172 187,00

85202

Domy pomocy społecznej

120 000,00

- 8 000,00

112 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

120 000,00

- 8 000,00

112 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

21 260,00

49 441,00

70 701,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

13 000,00

180,00

13 180,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

34 313,00

34 313,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

2 876,00

2 876,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

6 550,00

6 550,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

414,00

414,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

5 108,00

8 108,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

166 000,00

4 000,00

170 000,00

3110

Świadczenia społeczne

165 000,00

4 000,00

169 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

327 886,00

- 45 521,00

282 365,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

230 181,00

- 34 313,00

195 868,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 883,00

- 2 876,00

11 007,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

39 460,00

- 5 550,00

33 910,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 542,00

- 1 414,00

3 128,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 020,00

- 1 368,00

5 652,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

55 892,00

80,00

55 972,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

80,00

80,00

Razem:

10 358 161,00

0,00

10 358 161,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 637,00

9 000,00

16 637,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

6 847,00

9 000,00

15 847,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

9 000,00

9 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

494,00

494,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

65,00

65,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 889,00

2 889,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 347,00

- 3 214,00

3 133,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

- 234,00

266,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

20 211,00

20 211,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

11 759,00

11 759,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

116,00

116,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

11 643,00

11 643,00

80110

Gimnazja

0,00

7 852,00

7 852,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

78,00

78,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

7 774,00

7 774,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

600,00

600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

6,00

6,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

594,00

594,00

852

Pomoc społeczna

1 812 342,00

0,00

1 812 342,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 774 000,00

- 6 600,00

1 767 400,00

3110

Świadczenia społeczne

1 680 780,00

- 46 600,00

1 634 180,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

47 524,00

40 000,00

87 524,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

10 400,00

6 600,00

17 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

10 400,00

6 600,00

17 000,00

Razem:

2 092 073,00

29 211,00

2 121 284,00

Na ogólne wydatki w kwocie 12.479.445 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.158.399 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 7.932.910 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.350.394 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.582.516 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 363.963 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.601.968 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 171.558 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.321.046 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 137.696 zł.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 26 maja 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. Nr 1 - Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są z:

- zwiększeniem dotacji na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP,

- przyznaniem dotacji na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół w Filipowie,

- zabezpieczeniem środków finansowych na przejęcie zadania dostarczania wody na terenie gminy,

- rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł na dostarczanie wody,

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama