Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 46/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 34 075,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 34 075,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 5 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9 891 373,38 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 189 373,38 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 702 000,00 zł.

2) wydatki ogółem 8 121 373,38 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8 054 073,38 zł.;

- majątkowe w wysokości 67 300,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

285 900,00

10 000,00

295 900,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

78 000,00

10 000,00

88 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

78 000,00

10 000,00

88 000,00

Razem:

8 975 321,00

10 000,00

8 985 321,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

24 017,38

24 017,38

01095

Pozostała działalność

0,00

24 017,38

24 017,38

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

24 017,38

24 017,38

852

Pomoc społeczna

855 706,00

58,00

855 764,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

58,00

58,00

116,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

58,00

58,00

116,00

Razem:

881 977,00

24 075,38

906 052,38

Razem własne dochody, z tego:

8 975 321,00

10 000,00

8 985 321,00

Własne dochody bieżące:

7 273 321,00

10 000,00

7 283 321,00

Własne dochody majątkowe:

1 702 000,00

0,00

1 702 000,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

881 977,00

24 075,38

906 052,38

Razem:

9 857 298,00

34 075,38

9 891 373,38


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 397 300,00

0,00

1 397 300,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 236 900,00

0,00

1 236 900,00

4260

Zakup energii

15 000,00

- 1 000,00

14 000,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

2 500,00

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

2 500,00

42 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

14 500,00

- 2 500,00

12 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

- 1 500,00

2 500,00

852

Pomoc społeczna

585 250,00

10 000,00

595 250,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

93 000,00

10 000,00

103 000,00

3110

Świadczenia społeczne

93 000,00

10 000,00

103 000,00

Razem:

7 205 321,00

10 000,00

7 215 321,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

24 017,38

24 017,38

01095

Pozostała działalność

0,00

24 017,38

24 017,38

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

470,93

470,93

4430

Różne opłaty i składki

0,00

23 546,45

23 546,45

852

Pomoc społeczna

855 706,00

58,00

855 764,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

58,00

58,00

116,00

3110

Świadczenia społeczne

56,86

56,86

113,72

4300

Zakup usług pozostałych

1,14

1,14

2,28

Razem:

881 977,00

24 075,38

906 052,38

Razem własne wydatki, z tego:

7 205 321,00

10 000,00

7 215 321,00

Własne wydatki bieżące:

7 138 021,00

10 000,00

7 148 021,00

Własne wydatki majątkowe:

67 300,00

0,00

67 300,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

881 977,00

24 075,38

906 052,38

Razem:

8 087 298,00

34 075,38

8 121 373,38


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę 24 017,38 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy 2015 roku;

2) zwiększenie dotacji celowej w dz.852 rozdz.85214 § 2030 o kwotę 10 000,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

3) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 58,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.010 rozdz.01095 o kwotę 24 017,38 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy 2015 roku;

2) przeniesienie wydatków w ramach działu 750 na kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy oraz na zakup usług;

3) zwiększenie dotacji celowej w dz.852 rozdz.85214 § 3110 o kwotę 10 000,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

4) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85215 o kwotę 58,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe