Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII.38.2015 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz.1146, poz.1626,poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz. 532) - Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę21 387,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę152 622,16 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę131 235,16 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem9 176 380,44 zł z tego:

- bieżące w wysokości9 035 300,44 zł

- majątkowe w wysokości141 080,00 zł

2) Plan wydatków ogółem10 176 380,44 z tego:

- bieżące w wysokości 8 801 166,44 zł

- majątkowe w wysokości1 375 214,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł,

2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 452,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł,

b) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 452,00 zł.

§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan BieleckiZałącznik do Uchwały Nr VII.38.2015
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe