Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/30/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z póź. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 2

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie
z załącznikiem nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 51 703 203 w tym: dochody bieżące 29 559 350 zł, dochody majątkowe 22 143 853 i przychody w wysokości 4 053 478

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 54 556 681 w tym: wydatki bieżące 23 525 878 zł, wydatki majątkowe 31 030 803 i rozchody w wysokości 1200 000 zł

3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 2 853 478 będzie nadwyżka budżetowa i wolne środki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/30/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/30/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanej dotacji celowych

1) z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne /FB.II.3111.155.2015BB/ kwota 71 449 zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 38 564 zł oraz na specjalną organizację nauki kwota 1 878 zł ( w tym koszt obsługi 19zł)

Gimnazjum kwota 27 840 zł oraz na specjalną organizację nauki kwota 3 167 zł ( w tym koszt obsługi 31zł)

2) z Krajowego Biura Wyborczego na diety członków obwodowych komisji wyborczych II tura /DŁM 3101-16-5/15/ kwota 8 520 zł

3) dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania p.n. "Przebudowa stadionu miejskiego" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 kwota 250 000 zł

II. Zmniejszenia dochodów własnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 404 172 zł

oraz przeniesienia dochodów między rozdziałami na realizację gospodarki odpadami, wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej

III. Zmniejszenia wydatków własnych na:

1) wychowanie przedszkolne o kwotę 571 000 zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1: płace 20 000 zł, ubezpieczenia społeczne 4 000zł

Przedszkole Miejskie: Nr 1: płace 172 000 zł, ubezpieczenia społeczne 29 000zł, FP 4 000 zł

Przedszkole Miejskie: Nr 2 płace 253 000 zł, ubezpieczenia społeczne 78 000zł, FP 11 000 zł

2) pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania "Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego " po odbytym przetargu o kwotę 648 172 zł

IV. Zwiększenia wydatków na wykonanie:

1) dokumentacji technicznej na przebudowę hali sportowej Gimnazjum kwota 20 000 zł

2) przebudowy stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja środki własne kwota 750 000 zł

3) zakup urządzeń do Street workout kwota 25 000 zł

4) remontu parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 kwota 20 000 zł

oraz przeniesienie wydatków budżetowych na przeprowadzenie II tury wyborów, wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe