reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6.35.2015 Rady Gminy Czyże

z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 11 010 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji wartości zadań inwestycyjnych na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 300 331 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 6 163 376

2) dochody majątkowe - 1 136 955

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 502 331 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 5 728 553

2) wydatki majątkowe - 1 773 778 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6.35.2015
Rady Gminy Czyże
z dnia 2 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dochody:

w złotych

Rodzaj zadania:Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

majątkowe

600

Transport i łączność

650 843,00

-415,00

0,00

650 428,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

650 843,00

-415,00

0,00

650 428,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

650 843,00

-415,00

0,00

650 428,00

majątkowe

razem:

650 843,00

-415,00

0,00

650 428,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

7 299,00

0,00

60,00

7 359,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

01095

Pozostała działalność

7 299,00

0,00

60,00

7 359,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 299,00

0,00

60,00

5 359,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

0,00

11 010,00

11 010,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

0,00

11 010,00

11 010,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

0,00

11 010,00

11 010,00

bieżące

razem:

5 211 111,00

0,00

11 070,00

5 222 181,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

36 870,00

0,00

0,00

36 870,00

majątkowe

801

Oświata i wychowanie

0,00

0,00

355,00

355,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

0,00

355,00

355,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

0,00

355,00

355,00

majątkowe

razem:

486 112,00

0,00

355,00

486 467,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

399 201,00

0,00

0,00

399 201,00

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

941 255,00

0,00

0,00

941 255,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

7 289 321,00

-415,00

11 425,00

7 300 331,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

436 071,00

0,00

0,00

436 071,00

Wydatki:

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

548 778,00

0,00

548 778,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

527 945,00

0,00

527 945,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

304 695,00

1,00

304 696,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

193 950,00

- 1,00

193 949,00

600

Transport i łączność

256 209,00

6 000,00

262 209,00

60016

Drogi publiczne gminne

243 609,00

6 000,00

249 609,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6 000,00

6 000,00

710

Działalność usługowa

21 000,00

- 6 000,00

15 000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

16 000,00

- 6 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 000,00

- 6 000,00

10 000,00

750

Administracja publiczna

1 211 963,00

- 5 500,00

1 206 463,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

955 304,00

- 5 500,00

949 804,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

63 000,00

- 5 500,00

57 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

62 900,00

11 010,00

73 910,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

62 900,00

11 010,00

73 910,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

4 010,00

21 010,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

7 000,00

7 000,00

801

Oświata i wychowanie

2 383 407,00

5 500,00

2 388 907,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

437 971,00

5 500,00

443 471,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

301 800,00

5 500,00

307 300,00

Razem własne:

5 682 274,00

11 010,00

5 693 284,00

Razem zlecone:

941 255,00

0,00

941 255,00

Razem w drodze porozumień:

867 792,00

0,00

867 792,00

Ogółem:

7 491 321,00

11 010,00

7 502 331,00

Objaśnienia:

- dział 600 zmniejszono plan dochodów o 415 zł tj. dotacji z powiatu wynkajacej z podpisanej umowy na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej - ulica w miejscowości Czyże II etap,

- dział 010 zwiększono się plan dochodów o 60 zł z tytułu czynszu dzierżawnego;

- dział 754 zwiększono plan dochodów i wydatków o 11 010 zł w związku z podpisaną umową z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Ochotniczych Straży Pożarnych - 4 010 zł oraz na remont remizy OSP Czyże - 7 000 zł,

- dział 801 zwiększono plan dochodów o 355 zł z tytułu sprzedaży budynku do rozbiórki przy Zespole Szkół w Czyżach

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami tym samym zwiększając plan wydatków majątkowych tj. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych na "Przebudowę drogi gminnej Klejniki -Śliwowo" na kwotę 6 000 zł oraz zwiększenie planu o 5 500 zł na prace dodatkowe związane z zadaniem pn. "Adaptacja pomieszczeń garażowych na przedszkole w Czyżach"

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6.35.2015
Rady Gminy Czyże
z dnia 2 czerwca 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 R.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057

6059

Budowa konterowej pompowni sieciowej - wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1w miejscowości Morze

309 353

297 541

115 749

-

-

181 792

Urząd Gminy Czyże

2

010

01010

6057

6059

Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże

207 133

201 104

78 200

122 904

Urząd Gminy Czyże

3.

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej - ulica w miejscowości Czyże II etap

867 792

867 792

217 364

650 428*

-

Urząd Gminy Czyże

4.

700

70005

6050

Wykup gruntu pod zbiornik wodny w Leniewie

5000

5000

5000

Urząd Gminy Czyże

5.

720

72095

6067

6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

59 145

45 309

6 796

-

-

38 513

Urząd Gminy Czyże

6.

801

80103

6050

Adaptacja pomieszczeń garażowych na przedszkole w Czyżach

307300

307 300

301800

+ 5 500

Urząd Gminy Czyże

7.

600

60016

6050

Przygotowanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych na "Przebudowę drogi gminnej Klejniki -Śliwowo"

6 000

6 000

6 000

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

Ogółem

1 761 723

1 730 046

736 409,00

-

650 428*

343 209

x

*dotacja z powiatu

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r.

I. wydatki majątkowe

Lp

Dział

Rozdz

§§

Okres

Reali

zacji

Program, nazwa projektu

Łączne

Koszty

finansowe

Planowane wydatki

Rok budżetowy

2015

z tego źródła finansowania

Doch własne

Kredyty i pożycz

Środki poch z innych źródeł

Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057

6059

2014

2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Budowa konterowej pompowni sieciowej - wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1w miejscowości Morze"

207 133

201 104

78 200

122 904

2

010

01010

6057

6059

2014-2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże"

309 353

297 541

115 749

-

-

181 792

3

720

72095

6057

6059

2014 2015

Regionalny Program Operacyjny "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

59 145

45 309

6 796

38 513

Razem:

575 631

543 954

200 745

343 209

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama