Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 6.35.2015 Rady Gminy Czyże

z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 11 010 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji wartości zadań inwestycyjnych na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 300 331 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 6 163 376

2) dochody majątkowe - 1 136 955

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 502 331 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 5 728 553

2) wydatki majątkowe - 1 773 778 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6.35.2015
Rady Gminy Czyże
z dnia 2 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dochody:

w złotych

Rodzaj zadania:Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

majątkowe

600

Transport i łączność

650 843,00

-415,00

0,00

650 428,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

650 843,00

-415,00

0,00

650 428,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

650 843,00

-415,00

0,00

650 428,00

majątkowe

razem:

650 843,00

-415,00

0,00

650 428,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

7 299,00

0,00

60,00

7 359,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

01095

Pozostała działalność

7 299,00

0,00

60,00

7 359,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 299,00

0,00

60,00

5 359,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

0,00

11 010,00

11 010,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

0,00

11 010,00

11 010,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

0,00

11 010,00

11 010,00

bieżące

razem:

5 211 111,00

0,00

11 070,00

5 222 181,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

36 870,00

0,00

0,00

36 870,00

majątkowe

801

Oświata i wychowanie

0,00

0,00

355,00

355,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

0,00

355,00

355,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

0,00

355,00

355,00

majątkowe

razem:

486 112,00

0,00

355,00

486 467,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

399 201,00

0,00

0,00

399 201,00

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

941 255,00

0,00

0,00

941 255,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

7 289 321,00

-415,00

11 425,00

7 300 331,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

436 071,00

0,00

0,00

436 071,00

Wydatki:

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

548 778,00

0,00

548 778,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

527 945,00

0,00

527 945,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

304 695,00

1,00

304 696,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

193 950,00

- 1,00

193 949,00

600

Transport i łączność

256 209,00

6 000,00

262 209,00

60016

Drogi publiczne gminne

243 609,00

6 000,00

249 609,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6 000,00

6 000,00

710

Działalność usługowa

21 000,00

- 6 000,00

15 000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

16 000,00

- 6 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 000,00

- 6 000,00

10 000,00

750

Administracja publiczna

1 211 963,00

- 5 500,00

1 206 463,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

955 304,00

- 5 500,00

949 804,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

63 000,00

- 5 500,00

57 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

62 900,00

11 010,00

73 910,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

62 900,00

11 010,00

73 910,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

4 010,00

21 010,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

7 000,00

7 000,00

801

Oświata i wychowanie

2 383 407,00

5 500,00

2 388 907,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

437 971,00

5 500,00

443 471,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

301 800,00

5 500,00

307 300,00

Razem własne:

5 682 274,00

11 010,00

5 693 284,00

Razem zlecone:

941 255,00

0,00

941 255,00

Razem w drodze porozumień:

867 792,00

0,00

867 792,00

Ogółem:

7 491 321,00

11 010,00

7 502 331,00

Objaśnienia:

- dział 600 zmniejszono plan dochodów o 415 zł tj. dotacji z powiatu wynkajacej z podpisanej umowy na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej - ulica w miejscowości Czyże II etap,

- dział 010 zwiększono się plan dochodów o 60 zł z tytułu czynszu dzierżawnego;

- dział 754 zwiększono plan dochodów i wydatków o 11 010 zł w związku z podpisaną umową z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Ochotniczych Straży Pożarnych - 4 010 zł oraz na remont remizy OSP Czyże - 7 000 zł,

- dział 801 zwiększono plan dochodów o 355 zł z tytułu sprzedaży budynku do rozbiórki przy Zespole Szkół w Czyżach

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami tym samym zwiększając plan wydatków majątkowych tj. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych na "Przebudowę drogi gminnej Klejniki -Śliwowo" na kwotę 6 000 zł oraz zwiększenie planu o 5 500 zł na prace dodatkowe związane z zadaniem pn. "Adaptacja pomieszczeń garażowych na przedszkole w Czyżach"

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6.35.2015
Rady Gminy Czyże
z dnia 2 czerwca 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 R.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057

6059

Budowa konterowej pompowni sieciowej - wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1w miejscowości Morze

309 353

297 541

115 749

-

-

181 792

Urząd Gminy Czyże

2

010

01010

6057

6059

Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże

207 133

201 104

78 200

122 904

Urząd Gminy Czyże

3.

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej - ulica w miejscowości Czyże II etap

867 792

867 792

217 364

650 428*

-

Urząd Gminy Czyże

4.

700

70005

6050

Wykup gruntu pod zbiornik wodny w Leniewie

5000

5000

5000

Urząd Gminy Czyże

5.

720

72095

6067

6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

59 145

45 309

6 796

-

-

38 513

Urząd Gminy Czyże

6.

801

80103

6050

Adaptacja pomieszczeń garażowych na przedszkole w Czyżach

307300

307 300

301800

+ 5 500

Urząd Gminy Czyże

7.

600

60016

6050

Przygotowanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych na "Przebudowę drogi gminnej Klejniki -Śliwowo"

6 000

6 000

6 000

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

Ogółem

1 761 723

1 730 046

736 409,00

-

650 428*

343 209

x

*dotacja z powiatu

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r.

I. wydatki majątkowe

Lp

Dział

Rozdz

§§

Okres

Reali

zacji

Program, nazwa projektu

Łączne

Koszty

finansowe

Planowane wydatki

Rok budżetowy

2015

z tego źródła finansowania

Doch własne

Kredyty i pożycz

Środki poch z innych źródeł

Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057

6059

2014

2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Budowa konterowej pompowni sieciowej - wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1w miejscowości Morze"

207 133

201 104

78 200

122 904

2

010

01010

6057

6059

2014-2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże"

309 353

297 541

115 749

-

-

181 792

3

720

72095

6057

6059

2014 2015

Regionalny Program Operacyjny "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

59 145

45 309

6 796

38 513

Razem:

575 631

543 954

200 745

343 209

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe