Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 34.2015 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, 1877), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr III.14.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę- 4.020 zł

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę- 84.320 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 88.340 zł

4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 11.854.074,06 zł

- z tego: bieżące 11.405.418,06 zł, majątkowe 448.656 zł

2) Plan wydatków ogółem- 11.311.703,06 zł

- z tego: bieżące 10.642.744,06 zł, majątkowe 668.959 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 542.371 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT


Tadeusz Tokarewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34.2015
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34.2015
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Szudziałowa w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach DSW-680-14/15 z dnia 18.05.2015r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 75107 o kwotę 4.020 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.

2. Przesunięcia w ramach Dz. 852 Pomoc społeczna i Dz. 900 Gospodarka komunalna dokonano na podstawie wniosków kierowników jednostek.

3. Pozostałe zmiany w dziale 750 i 754 wynikają z analizy budżetu za 5 miesięcy i konieczności dokonania przesunięć, w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe