Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII.41.2015 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 9 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarowych na terenie gminy Śniadowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 28 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

§ 2. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 jest wypłacany z budżetu gminy w wysokości:

1) 20,00 zł (słownie złotych: dwadzieści) za każdą godzinę w działaniu ratowniczym.

2) 6,00 zł (słownie złotych: sześć) - za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarowym.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI.37.2015 Rady Gminy Śniadowo z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarowych na terenie gminy Śniadowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe