Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 29 maja 2015r.

do POROZUMIENIA Nr OR.PZD.032.1.101.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Mielnik, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zawarty pomiędzy Powiatem Siemiatyckim zwanym dalej "Przekazującym" reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, z siedzibą w Siemiatyczach, przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, w imieniu którego działają: 1.Starosta-Jan Zalewski 2.Wicestarosta -Marek Bobel przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Walentyny Kwiatkowskiej a Gminą Mielnik zwaną dalej "Przejmującym", z siedzibą w Mielniku, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mielnik- Eugeniusza Wichowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Łarysy Kierkowicz

Tekst pierwotny

§ 1. .§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Na realizację zadania określonego w § 1 Przejmujący otrzyma od Przekazującego w okresie obowiązywania porozumienia środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks do Porozumienia zostaje zawarty w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:

- 1 egzemplarz dla Gminy Mielnik,

- 1 egzemplarz dla Powiatu Siemiatyckiego,

- 1 egzemplarz dla Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

§ 4. Niniejszy aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Gmina Mielnik: Powiat Siemiatycki:

Wójt Gminy Mielnik


Eugeniusz Wichowski

Starosta


Jan Zalewski


Wicestarosta


Marek Bobel


Skarbnik Gminy Mielnik


Łarysa Kierkowicz


Skarbnik Powiatu


Walentyna Kwiatkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe