Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/70/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Mała

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Wólka Mała uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rajgród,

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Wólka Mała,

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wólka Mała,

4) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Wólka Mała,

5) Sołtysa - Sołtysa Sołectwa Wólka Mała,

6) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Rajgrodzie,

7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Rajgrodu.

§ 2.

1. Ogół mieszkańców wsi Wólka Mała stanowi sołectwo, którego nazwa brzmi: Sołectwo Wólka Mała.

2. Sołectwo położone jest w Gminie Rajgród i obejmuje obszar wsi Wólka Mała.

3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy.

4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

5. Sołectwo używa pieczęci podłużnej o treści:

Sołectwo Wólka Mała

Sołtys

Gmina Rajgród

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 3.

1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys - jako organ wykonawczy.

2. Działalnośc sołtysa wspiera Rada Sołecka.

3. Zebranie wiejskie może powołać stałe lub doraźne komisje, określając ich zakres działania i kompetencje.

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata począwszy od dnia wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa.

§ 4.

1. Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne o charakterze i znaczeniu lokalnym.

2. Do zadań Sołectwa należy:

1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa,

2) organizację aktywności mieszkańców w pracach na rzecz Sołectwa w zakresie utrzymania czystości i porządku, poprawienia estetyki, upowszechniania kultury i sportu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, ochrony przeciwpożarowej,

3) kultywowanie tradycji kulturowych,

4) współdziałanie w zapobieganiu i usuwaniu klęsk żywiołowych na terenie Sołectwa,

5) kształtowanie zasad współżycia społecznego poprzez udział społeczności lokalnej w zakresie pomocy sąsiedzkiej.

§ 5.

1. Zadania Sołectwa realizowane są poprzez:

1) współpracę z organami i instytucjami w zakresie opiniowania spraw dotyczących mieszkańców Sołectwa,

2) podejmowanie działań do wykonania prac na rzecz Sołectwa lub jego mieszkańców,

3) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i promocyjnym.

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązywać współpracę z innymi sołectwami.

§ 6.

Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach pozostajacych w zakresie działania Sołectwa, nie zastrzeżonych dla Sołtysa lub Rady Sołeckiej,

2) wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

3) decydowanie o przeznaczeniu funduszu sołeckiego,

4) przyjmowanie w zarządzanie mienia komunalnego od Gminy,

5) dysponowanie mieniem Sołectwa lub mieniem Gminy będącym w posiadaniu Sołectwa.

§ 7.

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w zależności od potrzeb.

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 niniejszego Statutu, zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek:

a) Rady Sołeckiej,

b) co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania,

c) Rady Miejskiej,

d) Burmistrza.

3. Zebranie wiejskie zwołane w sposób określony w ust. 2 pkt 2 powinno odbyć się w terminie co najmniej 7 dni od dnia doręczenia wniosku.

4. Termin, godzinę i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowy przyjęty w Sołectwie, nie później niż 5 dni przed terminem zebrania, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 Statutu.

§ 8.

1. Prawo do uczestniczenia w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Sołectwa.

2. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zebraniu Wiejskim, a w szczególności osoby uprawnione do głosowania potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności sporządzonej przez Sołtysa, wyłożonej w miejscu Zebrania Wiejskiego.

3. Lista obecności mieszkańców uprawnionych do głosowania stanowi podstawę do stwierdzenia prawomocności obrad.

4. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

5. W przypadku braku na Zebraniu Wiejskim określonej w ust. 4 liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, zwoływane jest drugie Zebranie Wiejskie, obejmujące ten sam porządek obrad, w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania Wiejskiego. W drugim terminie Zebranie Wiejskie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

6. Liczbę uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa określa Burmistrz na podstawie stałego rejestru wyborców, co najmniej na 5 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego.

§ 9.

1. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z zastrzeżeniem § 13 ust.3 Statutu.

2. Zebranie Wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 Statutu.

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie, na podstawie projektu porządku obrad przedstawionego przez Sołtysa, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 Statutu.

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje Sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant. Do protokołu załącza się listę obecności, podjęte uchwały, opinie i inne materiały, które wpłynęły na przebieg obrad.

6. Uchwały oraz inne dokumenty Zebrania Wiejskiego podpisuje Sołtys lub przewodniczący zebrania.

7. Kopie protokołów, uchwały oraz inne akty podejmowane przez Zebranie Wiejskie, Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od dnia Zebrania Wiejskiego.

§ 10.

Do zadań sołtysa należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Sołectwa,

2) zwoływanie i organizowanie Zebrań Wiejskich,

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

4) organizowanie, koordynowanie inicjatyw, przedsięwzięć społecznych, w tym wspólnych prac, służących poprawie warunków życia mieszkańców w Sołectwie,

5) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

7) na wniosek Burmistrza uczestniczenie z głosem doradczym przy odbiorze inwestycji, remontów i innych zadań wykonywanych przez Gminę na terenie Sołectwa,

8) uczestniczenie w zebraniach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza,

9) na żądanie Zebrania Wiejskiego - składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej.

§ 11.

1. Rada Sołecka składa się z minimum 3 osób.

2. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa i ma charakter doradczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Sołeckiej oraz Sołtys.

Rozdział 3.
Zasady i tryb wyborów organów sołectwa

§ 12.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty wyboru Rady Miejskiej.

§ 13.

1. Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz ustalając porządek, miejsce, datę i godzinę zebrania.

2. Informację o Zebraniu Wiejskim wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Sołectwie nie później niż 7 dni przed ustaloną data zebrania.

3. Zebranie Wiejskie zwołane w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej otwiera Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona, który stwierdza prawomocność zebrania, a następnie zarządza wybór przewodniczącego Zebrania Wiejskiego do prowadzenia obrad.

4. Zebranie Wiejskie wybiera przewodniczącego Zebrania Wiejskiego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

5. Porządek obrad zebrania powinien zawierać w szczególności:

1) otwarcie zebrania,

2) wybór Przewodniczącego zebrania,

3) wybór Komisji Skrutacyjnej,

4) wybór Sołtysa,

5) wybór członków Rady Sołeckiej,

6) wolne wnioski i zapytania.

6. Warunki techniczno-organizacyjne przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zapewnia Burmistrz.

§ 14.

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa uprawionych do głosowania.

2. W przypadku braku na Zebraniu Wiejskim określonej w ust. 1 liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Burmistrz zwołuje drugie Zebranie Wiejskie, obejmujące ten sam porządek obrad, w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania Wiejskiego.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w drugim terminie przeprowadza się bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

§ 15.

1. Prawo wybierania i prawo wybieralności mają stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania.

2. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.

3. Kandydat na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 16.

1. Zebranie Wiejskie wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, która przeprowadza wybory na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być Przewodniczący Zebrania, osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

4. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona, w głosowaniu jawnym, Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów - zgłaszanie kandydatów odbywa się ustnie spośród kandydatów uczestniczących w Zebraniu Wiejskim,

2) sporządzenie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej poprzez wpisanie nazwisk kandydatów według kolejności zgłoszeń,

3) poinformowanie uczestników Zebrania Wiejskiego o:

a) liczbie sporządzonych kart do głosowania, która musi być zgodna z liczbą osób uprawnionych do głosowania,

b) o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu,

4) przeprowadzenie tajnego głosowania:

a) odczytanie Zebraniu Wiejskiemu treści karty do głosowania,

b) wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do głosowania,

c) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów,

d) sporządzenie protokołu z głosowania i wynikach wyborów,

e) ogłoszenie wyników głosowania i wyników wyborów,

f) podpisanie protokołu przez członków Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego zatwierdzającego prawidłowy przebieg wyborów zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

6. Po zakończeniu wyborów karty do głosowania powinny być uporządkowane, opieczętowane i zapakowane w oddzielne pakiety z przeprowadzonych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej i przekazane Burmistrzowi wraz z protokołami z głosowania i wyników wyborów oraz z pozostałymi dokumentami z przeprowadzonego głosowania.

§ 17.

W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 18.

1. Przy zgłoszeniu jednego kandydata na Sołtysa głosujący za wyborem głosują na tego kandydata stawiajac znak "X" w kratce na "TAK" lub "NIE".

2. Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu liczba głosów "TAK" przewyższa liczbę głosów "NIE".

§ 19.

1. Przy zgłoszeniu dwóch lub więcej kandydatów na Sołtysa głosowanie odbywa się na jednego kandydata, poprzez pozostawienie znaku " X" obok nazwiska kandydata na którego oddaje się swój głos.

2. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

3. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma największą i równą liczbę głosów, ta sama Komisja Skrutacyjna po ogłoszeniu wyników wyboru, niezwłocznie organizuje się i przeprowadza ponowne głosowanie celem dokonania wyboru spośród tych kandydatów.

§ 20.

1. Głosowanie do Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku "X" obok nazwisk kandydatów na których oddaje się swój głos, w liczbie nieprzekraczającej ustaloną liczbę członków Rady Sołeckiej.

2. Na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, a nie wystarcza dla nich miejsc w Radzie Sołeckiej to przeprowadza się ponowne głosowanie w części dotyczącej miejsc nieobsadzonych z udziałem tych kandydatów, którzy otrzymali największą i równą liczbę głosów.

§ 21.

1. W przypadku gdy Sołtys lub członkowie Rady Sołeckiej nie wywiązują się ze swych obowiązków, nie przestrzegają Statutu lub nie realizują uchwał Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie może odwołać ich przed upływem kadencji na pisemny i uzasadniony wniosek:

1) co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

2) Burmistrza.

2. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego lub zainteresowanych, chyba że wiedział/wiedzieli o terminie zebrania i nie stawił się/nie stawili się. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 22.

1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji,

2) odwołania przed upływem kadencji,

3) śmierci.

2. Rezygnacja z mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej składana jest Burmistrzowi w formie pisemnej.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Rada Miejska w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

4. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

5. Nie przeprowadza się wyborów przedterminowych lub uzupełniających Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało 6 miesięcy. Burmistrz na ten okres powierza obowiązki Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.

6. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybrani w wyborach przedterminowych lub uzupełniających pełnią swoje funkcje do końca kadencji i do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.

§ 23.

1. Każdy mieszkaniec Sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyboru wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia statutu.

2. Protest rozpatruje Rada Miejska na najbliższej sesji od daty wniesienia i podejmuje uchwałę o odrzuceniu protestu lub unieważnieniu wyborów.

Rozdział 4.
Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji.

§ 24.

1. Sołectwo zarządza przekazanym mu przez Gminę mieniem komunalnym, stanowiącym własność Gminy.

2. Przekazanie i zwrot mienia, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną oraz Sołtysa.

3. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, w szczególności w zakresie:

1) bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją mienia,

2) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym,

3) korzystania z niego w celu realizacji zadań statutowych.

§ 25.

1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

2. Burmistrz określa w projekcie budżetu na dany rok wielkość środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji sołectwa uwzględniając stan tych środków w ramach funduszu sołeckiego, o ile fundusz taki na rok następny zostanie wyodrębniony.

3. Sołectwo otrzymuje środki finansowe, o których mowa w ust.2 do swojej dyspozycji w drodze uchwały Rady Miejskiej, w ramach budżetu Gminy na dany rok budżetowy i środki te są w danym roku przeznaczane do dyspozycji Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

§ 26.

1. Podstawą do korzystania przez sołectwo ze środków finansowych z budżetu gminy jest sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi wniosku o uwzględnienie wydatków Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, o ile fundusz taki zostanie wyodrębniony.

2. Określenie i charakter przedsięwzięć, jakie mogą być realizowane w sołectwie określa ustawa o funduszu sołeckim.

3. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Burmistrz.

Rozdział 5.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 27.

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. W sprawach dotyczących wydatków środków funduszu sołeckiego stosuje się zasady i procedury z zakresu nadzoru określone w ustawie o funduszu sołeckim.

§ 28.

1. Organami nadzoru nad organami sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz.

2. Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz.

3. Rada Miejska kontroluje działalność organów sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa, mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w posiedzeniach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej.

5. Rada Miejska może uchylić rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu jego sprzeczności z prawem lub uchwałą organu gminy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 29.

Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 30.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 31.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe