Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 36.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie § 13 Uchwały Nr 2.10.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 886 328 zł.

a) dochody bieżące - 5 291 869 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 602 734 zł

b) dochody majątkowe - 2 594 459

2. Wydatki budżetowe ogółem: 8 592 255 zł.

a) wydatki bieżące - 4 905 054 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 602 734 zł

b) wydatki majątkowe - 3 687 201

3. Dochody w wysokości 58 911 pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie 764 838 zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 643 454 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 121 384 zł..

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy


Leon Małaszewski


Załącznik do Zarządzenia Nr 36.2015
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe