reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 37/V/15 Rady Gminy Grajewo

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199) w związku z uchwałą Nr 195/XXXII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Stwierdza się, iż zmiana "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo" o którym mowa w § 2 nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo" uchwalonym uchwałą Nr 179/XXXV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2009r., zmienionego uchwałą Nr 105/XIX/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 30.10.2012 r. i uchwałą Nr 203/XXXIII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 14 kwietnia 2014 r.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo - Uchwała Nr 29/VII/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2011 r., (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 2011.149.1719 z 2011-05-24). granicach określonych na załączniku graficznym, w części obejmującej obszary oznaczone symbolami: 2.1 MN, 2.2 MN, 2.3 MN, 2.4 MN, 2,5 MN, 2.6 MN, 2.7 MN, 2.8 MN, 010 KD-D, 7.2 UT, 6.2 U, 4 U-M, 05 KD-L, 07 KD-L, 010KD-D, 011 KD-D, 012 KD-D, 5 KDW-ZP, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW i R zwaną dalej "zmianą planu".

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 22,10 ha.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią planu są następujące załączniki do niniejszej Uchwały:

1) Załącznik Nr 1 - rysunek zmiany planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 1000, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granice terenu objętego zmianą planu;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania ściśle określone;

c) przeznaczenie terenu określone symbolem przeznaczenia terenu;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2) Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

3) Zmiana planu nie wpływa na sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, określonych w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 29/VII/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2011 r.

§ 4. 1. W uchwale Nr 29/VII/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2011 r., (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 2011.149.1719 z 2011-05-24). w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 dodaje się pkt 19 o brzmieniu:"zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć pas zwartej zieleni wielopiętrowej, w tym wysokiej, złożony z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielający funkcjonalnie i optycznie obiekty uciążliwe od terenów sąsiednich.

2) w § 8 ust. 2 skreśla się pkt 1.

3) w § 8 ust. 2 dodaje się pkt 21 i 22 o brzmieniu: "21) UP - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej;

22) 22)KP - teren publicznego parkingu dla samochodów osobowych, "

4) w § 10 ust. 2 skreśla się pkt 2b;

5) w § 10 ust. 2 pkt 2c otrzymuje brzmienie:

zabudowy usługowo - produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach oznaczonych symbolami 8.1 UP-M, 8.2 UP-M, 8.3 UP-M, 8.4 UP-M i 8.5 UP-M;";

6) w § 10 ust. 2 pkt 2d otrzymuje brzmienie:"d) zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenach oznaczonych symbolami 3.1 MN-U, 3.2 MN-U, 3.3 MN-U i 3.4 MN-U";

7) w § 10 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem i wibracjami ustala się, że dopuszczalny poziom hałasu w granicach opracowania planu, a szczególnie na terenach oznaczonych symbolami MN-U, U-M i UP-M, winien być zgodny z obowiązującymi przepisami odrębnymi jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;"

8) w § 14, pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, ustala się następujące zasady wydzielania działek budowlanych:

a) zapewnienie bezpośredniego dostępu wydzielanym działkom do terenów komunikacji przez zjazdy z dróg publicznych i dróg wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) granice działek prowadzone pod kątem zbliżonym do 90° w stosunku do linii rozgraniczających dróg, według zasad określonych na rysunku planu;

c) zapewnienie następujących minimalnych parametrów działek:

- na terenach oznaczonych symbolem RM - powierzchnia - 1500 m2, szerokość frontu - 25 m,

- na terenach oznaczonych symbolami 6.1U, 8.1UP-M i 8.2UP-M - powierzchnia - 2000 m2, szerokość frontu - 30 m,

- na terenie oznaczonym symbolem 7.3 UT: powierzchnia działki - 3000 m2, szerokość frontu - 40 m,

- na terenach oznaczonych symbolami 10.1 UP, 10.2 UP i 10.3UP: powierzchnia - 0,5 ha, szerokość frontu- 40 m,

- minimalne parametry działek nie obowiązują w przypadku podziałów określonych w pkt 1."

9) w § 14 skreśla się pkt 5 i 6;

10) w § 16 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) drogi wewnętrzne oznaczone symbolami 1 KDW ÷ 4 KDW, 5 KDW-ZP, 9 KDW, 10KDW i 11 KDW,"

11) w § 16 ust. 7 pkt 1 i 1a otrzymuje brzmienie:"1) drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 KDW do 4 KDW, 9 KDW, 10 KDW i 11 KDW - niepubliczne drogi dojazdowe do terenów rolnych i leśnych, terenu górniczego oraz drogi dojazdowe (pieszo-jezdne) do terenów zabudowy:

a) szerokość w liniach rozgraniczających i zgodnie z rysunkiem planu:

- 1 KDW i 3KDW - 8 m,

- 2 KDW i 4 KDW - 6 m,

- 5 KDW-ZP, 9 KDW i 11 KDW - 20 m

- 10 KDW - 5 m (istniejąca)."

12) w § 16 dodaje się ust. 10 i 11 o brzmieniu: "10. Ustala się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11 KP na publiczny parking dla samochodów osobowych, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

11. Skrzyżowanie dróg lokalnych oznaczonych symbolami 05 KD-L i 07 KD-L z drogą krajową Nr 61, oznaczoną na rysunku planu symbolem 01 KD-GP, należy przebudować poprzez wykonanie dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających lub wyjeżdżających z wymienionych dróg lokalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi".

13) w § 17 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) rozbudowa sieci wodociągowej o przebiegu w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 03 KD-L, 06 KD-L, 07 KDL, 08 KD-L, 09 KD-D, 011 KD-D, 012 KD-D oraz wzdłuż drogi 01 KD-GP na terenach 5 KDW-ZP, 10.3 UP i 5 Up-ZP, przez trzy włączenia do istniejącej sieci w drogach 01 KD-GP, 05 KD-L, 03 KD-L ";

14) w § 17 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) budowa stacji transformatorowych (na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.1 RM, 10.2 UP i 10.3 UP) wraz z liniami zasilającymi średniego napięcia - lokalizacje stacji i trasy linii 15 kV - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji";

15) w § 17 ust. 6 dodaje się punkty 6, 7 i 8 o brzmieniu: "6) dopuszcza się zmianę trasy linii 15kV na odcinku przebiegającym przez teren 10.2 UP;

7) budowa dodatkowych, nowych stacji transformatorowych i urządzeń energetycznych nie wymaga zmiany planu;

8) w przypadku kolizji projektowanych inwestycji z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi".

16) Skreśla się § 22 w całości;

17) § 23 otrzymuje brzmienie: "§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.1 MN-U, 3.2 MN-U, 3.3 MN-U, 3.4 MN-U ustala się:"

18) w § 23 pkt 2c otrzymuje brzmienie: "c) dopuszcza się realizację usług w formie części usługowych dobudowanych do budynków mieszkalnych z ograniczeniem powierzchni do 50 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalno-usługowego",

19) w § 23 pkt 4a, b, c, d, e oraz dodany punkt f otrzymują brzmienie: "a) od drogi 01 KD-GP - w odległości 20 m od linii rozgraniczającej,

b) od drogi 03 KD-L - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej,

c) od dróg 05 KD-L, 07 KD-L, 08 KD-L, 09 KD-L -w odległości 10 m od linii rozgraniczającej,

d) od drogi 011 KD-D - w odległości 8 i 10 m od linii rozgraniczającej,

e) od drogi 6 KDW - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej,

f) od ciągu pieszego 1 KX - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej".

20) Skreśla się § 27 w całości.

21) § 28 otrzymuje brzmienie: "§ 28. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.1 UT ustala się:"

22) § 30 otrzymuje brzmienie: "§ 30. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8.1 UP-M, 8.2 UP-M, 8.3 UP-M, 8.4 UP-M i 8.5 UP-M ustala się:"

23) w § 30 pkt 4a otrzymuje brzmienie: "a) obsługa komunikacyjna: terenu 8.1 UP-M z drogi 06 KD-L i 3 KDW, terenu 8.2 UP-M z drogi wewnętrznej 5 KDW-ZP, 8.3 UP-M z drogi 06 KD-L, 8.4 UP-M i 8.5 UP-M z drogi 011 KD-D, zgodnie z przepisami odrębnymi".

24) Po § 30 dodaje się § 30-A o brzmieniu: "§ 30-A. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 10.1 UP, 10.2 UP i 10.3 UP ustala się:

1) przeznaczenie terenów:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo - produkcyjna,

b) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem - lokalizacja obiektów związanych z usługową i produkcyjną działalnością gospodarczą,

b) zakaz lokalizacji budownictwa mieszkaniowego oraz usług z zakresu ochrony zdrowia i opieki socjalnej, oświaty i nauki, kultury, sportu i rekreacji,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) powierzchnia zabudowy: do 60 % powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 20 % powierzchni działki budowlanej,

c) parametry i warunki realizacji budynków usługowych i produkcyjnych:

- nieprzekraczalna wysokość - dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; dopuszcza się podpiwniczenie budynków; wysokość całkowita budynków do 12 m,

- geometria dachów powinna wynikać z rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych,

- szerokość elewacji frontowej do 80 m;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- od drogi 01 KD-GP - w odległości 20 m od linii rozgraniczającej na terenie 10.2 UP i w odległości 40 m na terenie 10.3 UP,

- od drogi 07 KD-L, 08 KD-L i 12 KD-D - w odległości 10 m od linii rozgraniczającej,

- od drogi 2 KDW - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej,

- od drogi 5KDW-ZP - w odległości 20 m od linii rozgraniczającej,

- od terenu oznaczonego symbolem ZL - w odległości jak od granicy lasu, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej;

4) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna: terenu 10.1 UP z dróg 08 KD-L i 2 KDW, terenu 10.2 UP z dróg 07 KD-L i 12 KD-D, 10.3 UP z dróg 5 KDW-ZP, 9 KDW i 11 KDW,

b) zakaz realizacji zjazdów z drogi krajowej Nr 61 oraz w obszarach oddziaływania skrzyżowań,

c) realizacja miejsc parkingowych, według wskaźników określonych w § 16 ust. 9;

5) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II uchwały".

25) w § 31 dodaje się pkt 5 o brzmieniu:"5) linię rozgraniczającą drogi 012 KD-D należy wyznaczyć w odległości 4 m od granicy terenu 9 PG; w pasie 4 metrowym oznaczonym symbolem 9.1 PG, należy formować ochronne wały ziemne i wykonać nasadzenie zieleni izolacyjnej".

26) w § 35 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) dla terenów oznaczonych symbolami U, UT, UT-ZP, UP-M, UP i PG - w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent)".

§ 5. Uchyla się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo, zatwierdzony uchwałą Nr 29/VII/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2011 r., w zakresie ustaleń zawartych w niniejszej uchwale oraz określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/V/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 maja 2015 r.

Rysunek zmiany planu

infoRgrafika

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37/V/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniosionych do projektu zmiany planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ), Rada Gminy Grajewo stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu ( w dniach od 26.02.2015 r. do 19.03.2015 r. ) i po zakończeniu okresu wyłożenia ( w wyznaczonym terminie do 02.04.2015 r. ) nie wniesiono żadnych uwag dotyczących zmiany projektu planu.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Górski

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Warszawskim

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama