reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych Gminy Supraśl

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10 , art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) - uchwala się , co następuje :

§ 1. . Przyjmuje się Regulamin korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Supraśl w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że Regulamin ten nie ma zastosowania do stadionu Supraślanki w Supraślu przy ul. Konarskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska


Załącznik do Uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25 maja 2015 r.

REGULAMIN korzystania z boisk sportowych Gminy Supraśl

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie boisk sportowych stanowiących własność Gminy Supraśl, za wyjątkiem stadionu Supraślanki w Supraślu przy ul. Konarskiego

2. Osoby przebywające na terenie boiska podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego obiektu oraz niniejszego regulaminu.

3. Niezapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności w przypadku jego naruszenia.

4. Boiskami sportowymi Gminy Supraśl zarządzają podległe gminne jednostki organizacyjne.

5. Boisko jest czynne od godz. 7.00 do zapadnięcia zmroku o ile boisko nie jest oświetlone, jednak nie dłużej niż do godz. 22.00. Szczegółowe godziny otwarcia boiska ustala zarządca boiska.

6. Przebywanie na boisku w godz. od 22.00 do 7.00 przez osoby nieupoważnione jest zabronione.

§ 2. 1 Boiska są dostępne i nieodpłatne dla mieszkańców w celu prowadzenia indywidualnych lub grupowych gier i zabaw oraz wolnej rekreacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Korzystanie z boiska przez osoby, o których mowa w ust. 1 może być ograniczone lub całkowicie wyłączone na oznaczony czas przez jego zarządcę w sytuacjach:

1) prowadzenia prac konserwacyjnych lub remontowych,

2) przeprowadzania imprez o charakterze masowych,

3) prowadzenia innych uzgodnionych z zarządcą imprez,

4) prowadzenia zorganizowanych zajęć szkolnych.

§ 3. 1. Na boisku rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane imprezy sportowe, sportowo-rekreacyjne i kulturalne.

2. Wszelkie imprezy na terenie obiektu mogą odbywać się jedynie za zgodą jego zarządcy.

3. Korzystanie z urządzeń sportowych i boiska powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Korzystanie z urządzeń sportowych może się odbywać tylko w godzinach otwarcia boiska.

§ 4. 1. Osoba małoletnia do 13-tego roku życia może wejść na boisko w czasie organizowania imprez artystycznych, sportowych i kulturalnych tylko wraz z dorosłym opiekunem , który ponosi za nią pełną odpowiedzialność.

2. Zarządca boiska nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże oraz przedmioty pozostawione na terenie boiska.

§ 5. 1. Na terenie boiska zabrania się :

1) wprowadzania psów, a także wjazdu na teren obiektu wszelkimi pojazdami (np. rowerami, motocyklami, samochodami itp.),

2) wnoszenia napojów alkoholowych oraz innych używek zabronionych prawem;

3) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju;

4) wnoszenia materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych;

5) wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;

6) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;

7) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i odpalania petard;

8) przebywania na terenie boiska dzieciom poniżej 7 lat bez opieki dorosłych;

9) zaśmiecania terenu , niszczenia zieleni oraz urządzeń sportowych.

2. Niszczenie i dewastacja boiska lub innych urządzeń sportowych podlega odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej określonej w przepisach prawa.

§ 6. 1. Na terenie boiska należy przestrzegać przepisów sanitarnych, porządkowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu mogą być usuwane z terenu obiektu.

3. Za porządek w czasie imprez odpowiedzialne są służby porządkowe organizatora.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama