Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Orla

z dnia 5 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/22/15 Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1199), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do:

1) utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego,

2) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego.

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie powodujący zabłoceń w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych.

3. Usuwanie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń powinno odbywać się w miarę potrzeb.

4. Na terenie nieruchomości mycie samochodów może sie odbywać tylko w miejscach utwardzonych, pod warunkiem odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania sie odprowadzania ścieków z mycia samochodów do wód powierzchniowych lub do gruntu.

5. Dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów mechanicznych związanych z ich bieżącą eksploatacją, poza przeznaczonymi do tego warsztatami pod warunkiem, że nie spowodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości oraz skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

6. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywanie napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.";

2) w § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy szczególne;

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawionego do odbioru odpadów;

3) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

4) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione, w terminie ustalonym z odbiorcą odpadów, przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej. Przedmioty wystawione do odbioru nie mogą być zdekompletowane (pozbawione istotnych elementów składowych decydujących o ich funkcjonalności).";

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej;

2) na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich;

3) związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych bądź rolnych;

4) związane ze świadczeniem usług bytowych.

2. Ustala się termin przeprowadzenia deratyzacji od 1 do 30 września.";

4) Rozdział 8 otrzymuje brzmienie:

Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez:

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania;

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.

2. Zakłada się podjęcie działań prowadzących do wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.";

5) po Rozdziale 8 dodaje się Rozdział 9 w brzmieniu:

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe