reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Orla

z dnia 5 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/22/15 Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1199), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do:

1) utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego,

2) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego.

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie powodujący zabłoceń w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych.

3. Usuwanie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń powinno odbywać się w miarę potrzeb.

4. Na terenie nieruchomości mycie samochodów może sie odbywać tylko w miejscach utwardzonych, pod warunkiem odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania sie odprowadzania ścieków z mycia samochodów do wód powierzchniowych lub do gruntu.

5. Dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów mechanicznych związanych z ich bieżącą eksploatacją, poza przeznaczonymi do tego warsztatami pod warunkiem, że nie spowodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości oraz skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

6. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywanie napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.";

2) w § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy szczególne;

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawionego do odbioru odpadów;

3) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

4) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione, w terminie ustalonym z odbiorcą odpadów, przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej. Przedmioty wystawione do odbioru nie mogą być zdekompletowane (pozbawione istotnych elementów składowych decydujących o ich funkcjonalności).";

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej;

2) na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich;

3) związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych bądź rolnych;

4) związane ze świadczeniem usług bytowych.

2. Ustala się termin przeprowadzenia deratyzacji od 1 do 30 września.";

4) Rozdział 8 otrzymuje brzmienie:

Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez:

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania;

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.

2. Zakłada się podjęcie działań prowadzących do wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.";

5) po Rozdziale 8 dodaje się Rozdział 9 w brzmieniu:

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama