reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Wiżajny oraz zasad ich używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rada Gminy Wiżajny uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się:

1. Herb Gminy Wiżajny według opisu zawartego w § 2 i wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,

2. Flagę Gminy Wiżajny według opisu zawartego w § 3 i wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały,

3. Pieczęcie Gminy Wiżajny, Wójta Gminy Wiżajny i Rady Gminy Wiżajny według opisu zawartego
w § 4 i wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Herbem Gminy Wiżajny jest: w polu czerwonym orzeł biały przepasany pasem złotym w lewo ukośnym.

§ 3. Flagę Gminy Wiżajny stanowi płachta czerwona o stosunku boków 5 : 8, na której środku orzeł biały przepasany pasem żółtym w lewo ukośnym.

§ 4. Pieczęcie mają kształt koła o średnicy zewnętrznej 36 mm. W otoku majuskulny napis, odpowiednio:

1. Dla pieczęci Gminy: GMINA WIŻAJNY gdzie nazwa WIŻAJNY oddzielona jest z dwóch stron ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisane jest konturowe godło herbu Gminy Wiżajny,

2. Dla pieczęci Wójta Gminy: WÓJT GMINY WIŻAJNY gdzie nazwa WIŻAJNY oddzielona jest z dwóch stron ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisane jest konturowe godło herbu Gminy Wiżajny,

3. Dla pieczęci Rady Gminy: RADA GMINA WIŻAJNY gdzie nazwa WIŻAJNY oddzielona jest z dwóch stron ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisane jest konturowe godło herbu Gminy Wiżajny.

§ 5. 1. Symbole, o których mowa w § 1 uchwały stanowią własność Gminy Wiżajny i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie i fladze oraz rys historyczny zawiera załącznik
Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:

1) Wójtowi Gminy,

2) Radzie Gminy,

3) Urzędowi Gminy,

4) gminnym jednostkom organizacyjnym.

2. Pieczęci określonych w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały do sygnowania szczególnie ważnych i uroczystych dokumentów używają:

1) Wójt Gminy,

2) Rada Gminy,

3) Urząd Gminy.

§ 7. 1. Herb i flagę umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.

2. Symbole, o których mowa w ust. 1 mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości,
świąt i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.

3. Herb może być zamieszczany na drukach urzędowych Wójta, Rady Gminy i Urzędu Gminy
oraz na stronach internetowych, których administratorem jest Urząd Gminy oraz pozostałe gminne jednostki organizacyjne.

§ 8. 1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy i pozostałe gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Wiżajny.

2. Symboli, o których mowa w ust. 1 mogą używać także inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne oraz pozostałe osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców gminy, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Wiżajny.

3. Wójt Gminy może cofnąć wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb i flagę Gminy w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą.

§ 9. Herb i flaga mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VII/41/15

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 28 maja 2015 r.

HERB GMINY WIŻAJNY

wersja barwna

infoRgrafika

Skład barw w wersji CMYK

BIEL/SREBRO

C = 0 % M = 0 %

Y = 0 % K = 0 %

CZERWIEŃ

C = 0 % M = 100 %

Y = 100 % K = 0 %

ZŁOTO/ŻÓŁCIEŃ

C = 0 % M = 15 %

Y = 100 % K = 0 %

CZERŃ

C = 0 % M = 0 %

Y = 0 % K = 100 %


HERB GMINY WIŻAJNY

wersja linearna

infoRgrafika


Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VII/41/15

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 28 maja 2015 r.

FLAGA GMINY WIŻAJNY

infoRgrafika

Skład barw w wersji CMYK

BIEL/SREBRO

C = 0 % M = 0 %

Y = 0 % K = 0 %

CZERWIEŃ

C = 0 % M = 100 %

Y = 100 % K = 0 %

ZŁOTO/ŻÓŁCIEŃ

C = 0 % M = 15 %

Y = 100 % K = 0 %

CZERŃ

C = 0 % M = 0 %

Y = 0 % K = 100 %


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 28 maja 2015 r.

PIECZĘCIE GMINNE

GMINY, WÓJTA i RADY GMINY

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

Wielkość rzeczywista - średnica 36,00 mm


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 28 maja 2015 r.

RYS HISTORYCZNY ORAZ UZASADNIENIE ZASTOSOWANEJ SYMBOLIKI
W HERBIE I FLADZE GMINY WIŻAJNY.

POŁOŻENIE I RYS HISTORYCZNY

Gmina Wiżajny jest najdalej wysuniętą na północny wschód częścią powiatu suwalskiego w województwie podlaskim. Od wschodu graniczy z gminą Rutka- Tartak, od południa z gminami Przerośl i Jeleniewo, od zachodu z gminą Dubeninki, a od północyz Litwą. W miejscowości Bolcie znajduje się styk trzech granic państwowych: Polski, Litwyi Federacji Rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki).

Większość terenu Gminy znajduje się na polodowcowej wysoczyźnie o wysokości ponad 250 m n.p.m. W okolicach Wiżajn znajduje się najwyższy punkt Suwalszczyzny - Góra Rowelska (298 m n.p.m.). Polodowcowe ukształtowanie terenu z wieloma jeziorami różnej wielkości, stanowi ogromną atrakcję turystyczną i rekreacyjną. Obszar gminy obfituje w liczne źródła, dające początek wielu rzekom. Niezurbanizowane, wolne od wielkomiejskiej cywilizacji, niemal dziewicze tereny, od lat są doskonałym miejscem aktywnego wypoczynku.

Zachowane obiekty zabytkowe to układ urbanistyczny dawnego miasta Wiżajnyz XVI w., kościół z dzwonnicą z XIX w. w Wiżajnach, park dworski w Starej Hańczy, pozostałości zabudowań dworskich i parku we wsi Sudawskie.

Historia Wiżajn rozpoczyna się jeszcze w czasach, kiedy tereny te zamieszkiwane były przez plemiona jaćwieskie. Prawdopodobnie w miejscu dzisiejszych Wiżajn mieściło się centrum jaćwieskiej włości wymienianej w 1253 r. jako Weyze. Nazwa jeziora - Wezezen - ok. 1385 r.

Już w XIV w. w Wiżajnach była karczma na szlaku kupieckim prowadzącym w stronę Sejn. W podaniach wymienia się ją jako słynącą z tego, iż w jej menu ważne miejsce zajmowały raki. W 1409 r. miano nimi tu poczęstować polującego w okolicy króla Jagiełłę. Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od litewskiego słowa vežys, oznaczającego raka.

Pierwszą odnotowaną w dokumentach siedzibą w tej części Puszczy Mereckiej był założony nad jeziorem Wiżajny dwór bojara Piotra Łysego. Bojar wraz z synem w 1549 r. osadził się tu w ramach zainicjowanej przez królową Bonę akcji osiedleńczej ludności przybywającej z Mazowsza i Litwy, która miała powstrzymać ekspansję terytorialną Prus. Dla prawidłowego funkcjonowania wsi konieczne stało się założenie miasta jako lokalnego ośrodka wymiany handlowej. Istnieją przypuszczenia, że prawa miejskie nadano około 1570 roku, jednak dokładna data powstania osady i miasta Wiżajny nie jest znana. W zapisach parafii Puńsk z 1606 r. zanotowano, że "…droga wiodła obok miasta Wiżajny...".

11 maja 1693 r. król Jan III Sobieski chcąc wzmocnić znaczenie Wiżajn, potwierdził prawa miejskie, nie odwołując się jednak do wcześniejszego przywileju. Kolejnego potwierdzenia dokonał 4 lutego 1792 r. kró1 Stanisław August Poniatowski w okresie porządkowania spraw miejskich przez Sejm Wielki.

W XIX w. podjęto w mieście inwestycje budowlane, głównie sakralne. W latach 1823- 1825 wzniesiono neoklasyczny kościół, a od 1842 r. funkcjonował też zbór ewangelicki. Własne miejsce kultu mieli również Żydzi, którzy stanowili najliczniejszą grupę wśród mieszczan. W 1845 r. został wykonany plan regulacyjny, założono nowy rynek i dokonano częściowej regulacji miasta, jednak Wiżajny nie zdołały wybić się do rangi prawdziwego ośrodka miejskiego. Prawa miejskie Wiżajny utraciły w 1870 r.

Po I wojnie światowej w 1921 r. w Wiżajnach będących siedzibą gminy mieszkało 1396 osób utrzymujących się głównie z rolnictwa. Po wybuchu II wojny światowej Wiżajny dostały się pod okupację niemiecką. Hitlerowcy po zajęciu osady dokonali pogromu Żydów, zaś wielu Polaków osadzili w zorganizowanym przez siebie prowizorycznym obozie. W czasie wojny w Wiżajnach istniała placówka Armii Krajowej, a w okolicy utrzymywały się oddziały partyzanckie. Wieś bardzo ucierpiała w czasie II wojny światowej, bowiem zniszczono ją prawie w 70%. Wiżajny wyzwolone zostały 23 października 1944 r. przez Armię Radziecką.

Dzisiaj Wiżajny, to nie tylko ośrodek władzy gminnej, ale także regionalne centrum życia społeczno - gospodarczego i kulturalnego. Są coraz bardziej znanym ośrodkiem turystycznym odwiedzanym nie tylko przez gości z Polski, ale także z zagranicy.

UZASADNIENIE I OPIS HERBU

Nie zachowały się żadne pieczęcie samorządu gminy ani miasta Wiżajny z okresu przedrozbiorowego.

Pierwszym dokumentem z opisem herbu Wiżajn jest przywilej Jana III Sobieskiego z dnia 11 maja 1693, w którym jest napisane:

"Na dowód tegoż prawa magdeburskiego ozdoby i pomnożenia jego, pieczęć miejska miłościwie naznaczywszy i nadawszy, w tymże liście naszym, wszystkim wobec mieszczanom naszym wiżańskim miłościwie od nas danym, taką pieczęć i herb za największy klejnot dla tym doskonalszego świadectwa jaśniejszego dokumentu wyrazić rozkazaliśmy: orła białego w czerwonym polu, złotym pasmem przepasanego, dokoła inscriptia: Sigillum Civitatis Wizanensis"[1]).

W dniu 14 lutego 1792 r. kró1 Stanisław August potwierdził prawa miejskie dla Wiżajn. Odnośny fragment przywileju brzmi:

"Onemu herb taki, jaki z dawna mieli nadajemy, jak się tu odmalowany widzieć daje, to jest orła białego w czerwonym polu złotym pasem przepasanego, którego to herbu na pieczęciach i wszelkich oznakach temuż miastu używać pozwalamy"[2]).

Rysunek w przywileju jest w stylistyce końca XVIII w. Oryginalny herb nadany niemal równo 100 lat wcześniej niewątpliwie musiał być w stylu drugiej polowy wieku XVII. Za wzór tego stylu można i należy uznać orły z okresu panowania króla Jana III Sobieskiego.

Projekt herbu oparty jest na wizerunku herbu króla Jana III Sobieskiego znajdującego się na balustradzie z końca XVII w. w Kościele Mariackim w Krakowie oraz monety z roku 1685, natomiast rysunek z 1792 r. determinuje układ złotego opasania orła.

Tak więc herbem Gminy Wiżajny jest: W polu czerwonym orzeł biały przepasany pasem złotym w lewo ukośnym.

OPIS FLAGI

Flaga Gminy Wiżajny wynika z herbu i przedstawia na płachcie czerwonej o stosunku boków
5 : 8 na jej środkugodło herbowe tj. orła białego przepasanego pasem złotym w lewo ukośnym.


[1]) Metryki Litewskie, ks. 146, s. 797.

[2]) AGAD, zbiór dokumentów pergaminowych, nr 7164.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama