reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/58/15 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie Statutu Domu Dziecka w Białowieży

Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013r. poz.595, poz.645; z 2014r. poz.379 i 1072) oraz art. 11 ust.2, art.12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.938, 1646; z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz.532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Domu Dziecka w Białowieży w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/227/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie statutu Domu Dziecka w Białowieży ( Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 190 poz.1297; z 2009r. Nr 8 poz.57).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Jan Michalak


Załącznik do Uchwały Nr VIII/58/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 12 czerwca 2015 r.

Statut Domu Dziecka w Białowieży.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dom Dziecka w Białowieży jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego, zwaną dalej "placówką"

2. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Hajnowskiego.

3. Placówka posiada 30 miejsc dla dzieci i młodzieży.

4. Do placówki przyjmowane są dzieci od 10 roku życia.

5. Siedziba Placówki znajduje się w Białowieży przy ul. Parkowa 2.

§ 2. Podstawę prawną działania placówki stanowią w szczególności:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202, z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.);

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

7. Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn.zm.);

8. Niniejszy Statut.

Rozdział II

Przedmiot działań

§ 3. Placówka realizuje zadania z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku.

3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.

5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.

6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi.

7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Rozdział III

Organizacja placówki

§ 4. 1. Placówką kieruje Dyrektor Domu Dziecka w Białowieży - zwany dalej Dyrektorem.

2. Dyrektor reprezentuje placówkę na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za jej organizację, działania i funkcjonowanie.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Domu Dziecka

§ 5. 1. Placówka finansowana jest ze środków budżetu Powiatu Hajnowskiego na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Placówka prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 6. 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy wymienione § 2 statutu.

2. Wszystkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane uchwałą Rady Powiatu Hajnowskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama