reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Korycin

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r poz. 379 i 1072) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r poz. 379, poz 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zawierające:

1) zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) przychody, rozchody, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania - zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem nr 4;

5) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5;

6) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik nr 6.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin w roku 2014 zawierające:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin - zgodnie z załącznikiem nr 7

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 8

3) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik nr 9.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 należy przedłożyć

1) Radzie Gminy Korycin;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załączniki do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 3

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 4

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 6

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za 2014 r.

Budżet Gminy Korycin uchwalony został przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr XXVI/159/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała ta określała:

- dochody w wysokości - 11 270 328 zł, w tym:

dochody bieżące - 9 637 970 zł,

dochody majątkowe - 1 632 358 zł,

- wydatki w wysokości - 10 968 736 zł, w tym:

wydatki bieżące - 9 550 000 zł,

wydatki majątkowe- 1 418 736

- nadwyżkę budżetu w kwocie 301 592 zł,

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy Korycin oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Korycin.

Na koniec 2014 r. plan budżetu wynosił:

- dochody w wysokości - 18 084 513,62 zł, w tym:

dochody bieżące - 10 507 624,62 zł,

dochody majątkowe - 7 576 889,00 zł,

- wydatki w wysokości - 18 283 146,62 zł, w tym:

wydatki bieżące - 10 807 641,62 zł,

wydatki majątkowe- 7 475 505,00 zł

- deficyt budżetu w kwocie 198 633 zł,

Realizacja budżetu Gminy Korycin w 2014 r. przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,52 %, w kwocie 17 816 067,93 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - wyk. 422 099,36 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 420 099,36 zł

2. Otrzymane darowizny w kwocie 2 000,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 5 979 583,01 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Uzyskane opłaty za zajęcia pasów drogowych przy drogach gminnych 1 556,96 zł.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na modernizację rolniczej drogi dojazdowej do gruntów wsi Szumowo w kwocie 30 000,00 zł.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Starostwa Powiatu Sokólskiego z przeznaczeniem na modernizację ciągu dróg powiatowych "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin - Rudka - Milewszczyzna - Aulakowszczyzna - Przystawka - Janów - Długi Ług - Ostra Góra - Łosiniec" w kwocie 5 948 026,05 zł realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 1 320 195,16 zł ( 90,39 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów - 125 697,05 zł

2. Uzyskane wpływy tytułem zwrotu wydatków za energię elektryczną - 22 337,53 zł.

3. Dochody z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy - 4 669,88 zł

4. Wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek nad zalewem, wpłaty mieszkańców tytułem zaliczek na poczet zakupu prawa własności zestawów instalacji solarnych oraz innego mienia gminy) - 1 166 832,58 zł,

5. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności - 658,12 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 388 954,16 zł (74,50 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności (59 474,00 zł)

2. Otrzymane dobrowolne wpłaty - 1 600,00 zł.

3. Inne dochody (zwroty za opłaty telekomunikacyjne, za paliwo, otrzymane odszkodowania i inne płatności) - 102 915,43 zł.

4. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego cz. II administracja samorządowa" - 61 083,33 zł.

5. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskich Dni Truskawki w 2014 roku - 50 000,00 zł.

6. Dotacja celowa otrzymana ze Stowarzyszenia Euroregion Niemen w Suwałkach z przeznaczeniem na realizację w 2014 projektu "Polish - Lithuanian frontier - melting pot of common tastes" - w kwocie 69 027,55 zł.

7. Otrzymane dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych - 10,85 zł

8. Dochody pozyskane od sponsorów na organizację gminnych imprez promocyjnych 44 843,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -wyk. 27 767,23 zł (72,17 %).

Dochody w tym dziale stanowią;

1. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców - 581,00 zł,

2. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego - 7 508,93 zł,

3. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację wyborów samorządowych w 2014 roku - 19 677,30 zł,

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 2 870 047,45 zł (103,68 %)

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 1 413,00 zł,

2. Tytułem podatku od nieruchomości - 1 281 967,83 zł,

3. Tytułem podatku rolnego - 587 910,75 zł,

4. Tytułem podatku leśnego - 28 510,80 zł,

5. Tytułem podatku od środków transportowych - 53 823,00 zł,

6. Tytułem podatku od spadków i darowizn -3 532,00 zł

7. Tytułem opłaty targowej - 1 400,00 zł,

8. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych - 27 740,00 zł,

9. Tytułem innych opłat - 515,20 zł.

10. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat - 44 969,56 zł,

11. Tytułem opłaty skarbowej - 13 069,00 zł,

12. Tytułem opłaty eksploatacyjnej - 29 660,90 zł,

13. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 48 954,90 zł

14. Tytułem wpływów z różnych opłat - 38,00 zł,

15. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 738 459,00 zł,

16. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 8 083,51 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 4 593 956,34 zł (100,28 %).

Dochody w tym dziale stanowi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - 2 820 139,00 zł,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 709 625,00 zł,

3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 37 067,00 zł,

4. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 27 094,85 zł,

5. Pozostałe - 30,49 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 155 943,90 zł (100,63 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dochód tytułem wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu 9 828,00 zł,

2. Otrzymany wpływ z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku - 3 825,60 zł

3. Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola - 130 461,00 zł

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 3 878,50 zł

5. Otrzymane refundacje wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez Urząd Pracy w Sokółce - 7 950,80 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - wyk. 1 655 971,83 zł (96,61%)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu opłaconych kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych - 11,60 zł;

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 1 032 409,46 zł

3. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 6 220,15 zł.

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3 040,00 zł,

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 354,12 zł

6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 255 629,71 zł.

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 33 873,00 zł.

8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 2 259,84 zł,

9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 74 000,00 zł,

10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 10 021,95 zł

11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 238 152,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wyk. 91 400,65 zł (84,77%)

Dochody tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 79 683,00 zł,

2. Otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" 11 717,65 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 64 668,31 zł (90,34 %)

Dochody tym dziale stanowią:

1. Wpływy środków pieniężnych tytułem przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Korycinie - 2 019,62 zł.

2. Otrzymana dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korycin - 5 085,84 zł

3. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez urząd pracy - 24 356,80 zł

4. Opłaty za korzystanie ze środowiska - 8 623,07 zł

5. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela - 9 279,69 zł

6. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację projektu "Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin" - 14 940,20 zł

7. Pozostałe odsetki - 3,09 zł

8. Wpływy z różnych dochodów - 360,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wyk. 221 504,53 zł (83,18 %)

Dochody tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji o nazwie "Zabytki Królewskiego Korycina" - tytułem końcowej refundacji wydatków w kwocie 221 504,53 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wyk. 23 976,00 zł

Dochód tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji o nazwie " Budowa siłowni na świeżym powietrzu nad zbiornikiem wodnym w Korycinie" - 23 976,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 17 623 749,41 zł, co stanowi 96,39 % planu rocznego. Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, niemniej jednak realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wyk. 443 305,27 zł (100,00 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące które zostały poniesione na: wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kosztów związanych z obsługą wniosków dotyczących zwrotu, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na zakup usług remontowych i pozostałych.

Dział 600 - Transport i łączność - wyk. 7 318 096,86 zł (99,72 %)

Wydatki bieżące wyniosły 109 950,16 zł i dotyczyły remontów, profilowania i utrzymania dróg gminnych, wydatków na podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych (7 208 146,70 zł) sfinansowano

1. Modernizację rolniczej drogi dojazdowej w obrębie gruntów wsi Szumowo - 73 112,99 zł.

2. Modernizację ciągu dróg powiatowych "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin - Rudka - Milewszczyzna - Aulakowszczyzna - Przystawka - Janów - Długi Ług - Ostra Góra - Łosiniec" w kwocie 5 948 026,05 zł zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

3. Dotację przekazana dla Starostwa Powiatowego w Sokółce tytułem dofinansowania modernizacji ciągu dróg powiatowych "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin - Rudka - Milewszczyzna - Aulakowszczyzna - Przystawka - Janów - Długi Ług - Ostra Góra - Łosiniec" w kwocie 1 187 007,66 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wyk. 124 309,46 zł(88,23 %).

W ramach wydatków bieżących (101 218,46 zł) sfinansowano wydatki dotyczące: ponoszonych kosztów związanych z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy, remontów bieżących, przeglądów budynków, kosztów usług kominiarskich, zakup opału, zakupu energii i wody, ubezpieczenia mienia, oraz kosztów zakupu usług pozostałych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup nieruchomości gruntowych położonych w Kumiale (zakup gruntów i nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej (23 091,00 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna - wyk. 2 119 685,88 zł (96,30 %)

W ramach tego działu finansowane były wydatki na zadania zlecone i własne.

Zadania zlecone z zakresu USC i ewidencji ludności były finansowane ze środków dotacji w kwocie 59 474,00 zł i z własnych - 25 773,70 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usług telekomunikacyjnych, serwisowych dot. programów komputerowych, szkoleń i podróży służbowych.

Wydatki związane z egzekucją należności pieniężnych wyniosły 6 278,25 zł.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały, usługi prawnicze, usługi pozostałe) wyniosła łącznie 80 358,22 zł

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1 138 052,11 zł wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników - 848 363,09 zł,

- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie - 56 677,73 zł

- szkolenia pracowników - 7 122,00 zł,

- podróże służbowe - 25 855,45 zł

- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych - 15 635,42 zł

- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, zdrowotne, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych - 50 772,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 40 024,42 zł,

- inne wydatki (opłaty za dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów papierniczych, oraz akcesoriów komputerowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - 16 738,45 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale dokonano zapłaty kwoty 71 862,75 zł tytułem udziału gminy w projekcie "Wdrażania elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II. Administracja samorządowa"

W ramach tego rozdziału sfinansowano także udzielenie dotacji w wysokości 5 000,00 zł w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W zakresie promocji gminy dokonano wydatków na sumę 419 720,32 zł. Były to wydatki związane z organizacją XIX Ogólnopolskich Dni Truskawki oraz Festiwalu Smaków Pogranicza realizowanych w ramach projektów dofinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu unii europejskiej. Pozostałe wydatki to wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych i promocyjnych, usług gastronomicznych oraz inne temu podobne.

Pozostałe wydatki tego działu to wydatki na prowizje bankowe 9 792,40 zł, wydatki na obsługę płatników podatku rolnego a więc prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu - 45 567,38 zł a także wydatki poniesione na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczący własnego mienia - 334 659,00 zł, oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 10,50 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy - wyk. 27 767,23 zł (72,17 %)

Wydatki w tym dziale były dokonywane ze środków dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców - 581,00 zł

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 7 508,93 zł

- przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 roku 19 677,30 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wyk. 70 115,25 zł (74,31 %)

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania bieżącego jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Korycin Wydatki dotyczące OSP obejmowały utrzymanie samochodów strażackich, remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa oraz ryczałty strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (69 438,75 zł).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wydatki na zakup map projektowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planowanej rozbudowy remizy OSP w Korycinie (676,50 zł)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wyk. 240 070,97 zł (88,92 %)

Kwota w/w stanowi wysokość spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wyk. 152 392,00 zł. (70,67%)

Wydatki w tym dziale stanowią zapłacony podatek VAT.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wyk. 4 024 309,72 zł (96,21 %).

Budżet oświaty został wykonany w 96,21 % planu rocznego i stanowił wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkoły podstawowej - 1 345 883,42 zł

- funkcjonowanie przedszkola i kl. "0" - 532 273,29 zł

- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli - 65 419,70 zł

- utrzymanie gimnazjum - 757 619,13 zł

- dowożenie uczniów do szkół - 349 491,63 zł

- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół - 965 183,05 zł

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 7 639,50 zł

- pozostała działalność - 800,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Środki planowane-1 353 950,61 zł

Środki wydatkowane- 1 345 883,42 zł (99,40 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 67 231,64 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 224 144,28 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 629,00 zł

- zakup pomocy naukowych i książek 3 861,00 zł

- zakup usług pozostałych 17,50 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Środki planowane 604 550,00 zł

Środki wydatkowane 532 273,29 zł (88,04 %)

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Dotyczyły one wydatków na:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy) w kwocie: 21 824,49 zł,

2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 300 185,14 zł,

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 28 510,23 zł,

4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 50 399,68 zł,

5. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 8 543,00 zł,

6. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 34 842,26 zł,

7. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 17 702,54 zł,

8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 6 092,43 zł,

9. zakup usług remontowych: 3 075,00 zł,

10. zakup energii w kwocie: 4 339,48 zł,

11. zakup usług zdrowotnych: 475,00 zł,

12. zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 27 705,83 zł,

13. zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu w kwocie: 2 105,85 zł,

14. wydatki związane z ponoszeniem opłat z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Korycin do przedszkoli w Białymstoku: 1 092,76 zł

15. podróże służbowe pracowników w kwocie: 1 377,73 zł,

16. różne opłaty i składki: 327,00 zł,

17. odpisy na ZFŚS w kwocie: 23 674,87 zł,

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane 69 164,00 zł

Środki wydatkowane 65 419,70 zł (94,59 %)

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na wydatki związane z utrzymaniem punktów przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli. Dotyczyły one wydatków na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 51 827,74 zł,

2. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 9 357,96 zł,

3. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 640,10 zł,

4. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 918,90 zł,

5. zakup usług pozostałych w kwocie: 2 675,00 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja

Środki planowane-770 549,00 zł

Środki wydatkowane-757 619,13 zł ( 98,32%),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36 901,54 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 661 692,91 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 209,10 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 535,00 zł

- podróże służbowe krajowe 177,00 zł

- podróże służbowe zagraniczne 12 832,40 zł

- różne opłaty i składki 189,00 zł

- zakup usług pozostałych 14 082,18 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2014 roku osiągnęły poziom 349 491,63 zł i dotyczyły zarówno dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Korycinie jak i dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Sokółce.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Środki planowane-989 321,00 zł

Środki wydatkowane-965 183,05 zł ( 97,56 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 812,80 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 544 338,01 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 22 550,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 203 551,46 zł w tym m.in. paliwo i olej opałowy, materiały do bieżących remontów i napraw, tonery do faksu, tonery do drukarek, materiały biurowe, dzienniki, prasa, materiały szkoleniowe, nawozy na boisko, środki czystości, wyposażenie

- zakup pomocy dydaktycznych 9 623,22 zł - książki, pomoce naukowe

- energia elektryczna i woda 35 783,16 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu 17 292,71 zł

- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości 47 245,67 zł

- podróże krajowe 3 333,02 zł

- rożne opłaty i składki 12 814,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 489,00 zł

- szkolenia pracowników 1 350,00 zł

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 10 217,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 7 639,50 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli podwyższających stopień awansu zawodowego. Suma wydatków w tym rozdziale wyniosła w 2014 roku 800,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wyk. 42 493,96 zł (61,59 %)

Z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonywane były wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Dokonywane wydatki to koszty wszelkiego rodzaju kampanii informacyjnych przeciwdziałających alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wyk. 1 880 124,24 zł (93,99%).

W 2014 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 1 880 124,24 zł, z tego:

- w ramach zadań własnych 835 078,87 zł

- w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 1 045 045,37 zł.

Rozdz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zakup usług przez jednostki - wydatkowana została kwota 1 112,90 zł

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadania własne wydatkowano kwotę 260,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 032 409,46 zł z czego całość środków pochodziła ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na:

1. świadczenia społeczne 998 257,76 zł

2. wynagrodzenia osobowe pracowników 23 415,29 zł

3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 631,13 zł,

4. składki na ubezpieczenia społeczne 4 478,34 zł,

5. składki na fundusz pracy 650,00 zł

6. pozostałe odsetki 3 976,94 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 394,12 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -

w 2014 roku zadania te finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę 266 689,71 zł, z czego w ramach dotacji celowej wydatkowano - 255 629,71 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 11 060,00 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2014 roku wydatkowano na zadania własne kwotę 33 873,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 211 286,02 zł, w tym ze środków gminy kwotę 137 286,02 zł, a z dotacji celowej na zadania własne 74 000,00 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 962,55 zł

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 689,32 zł

3. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 966,56 zł

4. składki na fundusz pracy w kwocie 2 252,54 zł

5. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł

6. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 112,69 zł,

7. zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł,

8. zakup usług pozostałych w kwocie 11 506,06 zł

9. zakup usług telefonicznych w kwocie 689,65 zł

10. podróże służbowe krajowe w kwocie 298,11 zł

11. różne opłaty i składki w kwocie 157,09 zł

12. odpisy na ZFŚS w kwocie 5 606,39 zł,

13. podatek od nieruchomości 386,00 zł.

14. szkolenia pracowników w kwocie 2 311,50 zł

W wydatkach tego działu ujęte są także wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 2 227,56 zł, które zostały sfinansowane w całości ze środków dotacji pochodzącej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 331 098,23 zł. Środki te wydatkowano na:

- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie - 321 076,28 zł. (wykorzystane środki pochodziły z dotacji celowej na realizację tego zadania - w wysokości 238 152,00 zł, oraz z budżetu gminy w wysokości 82 924,28 zł)

- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - w kwocie 10 021,95 zł (całość kwoty pochodzi ze środków budżetu państwa)

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wyk. 120 171,66 zł (87,93 %)

W ramach tego działu zrealizowano:

- świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne oraz koszty obsługi tego zadania) - 108 454,01 zł.

- świadczenia przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu wyprawka szkolna - 11 717,65 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wyk. 485 971,90 zł (84,46 %)

Z ogólnej kwoty 485 971,90 zł zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 3 875,55 zł,

- w ramach gospodarki odpadami (50 141,91 zł.) opłacono składki dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza", oraz dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy (15 821,91 zł).

- oświetlenie uliczne i jego konserwacja oraz modernizacja wyniosły 183 251,34 zł, z czego wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego wyniosły 71 539,49 zł

- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 169 043,36 zł z czego wydatki te dotyczyły m.in. utrzymania pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne przy częściowej refundacji z PUP), kosztów badań lekarskich, kosztów delegacji, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różnych opłat i składek, kosztów zakupu paliwa do posiadanego sprzętu, zakupu części zamiennych a także kosztów utrzymania posiadanego sprzętu (ciągnik, beczkowóz, przyczepy),

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym sfinansowano:

1. wydatki na opłacenie faktur związanych z realizowanym projektem "Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin" w kwocie 14 164,74 zł

2. zakup agregatu prądotwórczego przeznaczonego do obsługi hydroforni gminnych - 57 195,00 zł

3. zakup kosiarki przeznaczonej do pielęgnacji terenów zielonych w kwocie 8 300,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -wyk. 426 000,00 zł (99,77 %)

Na działalność instytucji kultury - GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 290 000,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano dotację w kwocie 70 000,00 zł.

Tytułem wydatków majątkowych zrealizowano końcowe płatności dotyczące realizowanego "Badania archeologiczne w Milewszczyźnie" - kwota wydatków w 2014 roku to 56 000,00 zł, oraz udzielono dotacji parafii Rzymskokatolickiej w Marianowie (Bombli) w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wyk. 148 935,01 zł (99,91 %)

Środki w wysokości 90 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na rzecz GOKSiT w Korycinie a środki w wysokości 22 071,91 zł wydatkowano na organizację imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 36 863,10 zł na budowę siłowni na świeżym powietrzu zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w Korycinie.

Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2014 dodatnim wynikiem - osiągając nadwyżkę w wysokości 192 318,52 zł. Podstawowe dane dochodów, kosztów, przychodów i rozchodów (wyniku budżetu i sposobu jego sfinansowania) przedstawiają się następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1.

Dochody budżetu, tym:

18 084 513,62

17 816 067,93

a) bieżące

10 507 624,62

10 349 705,24

b) majątkowe

7 576 889,00

7 466 362,69

2.

Wydatki, w tym:

18 283 146,62

17 623 749,41

3.

a) bieżące

10 807 641,62

10 193 449,62

4.

b) majątkowe

7 475 505,00

7 430 299,79

5.

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

-198 633,00

192 318,52

6.

Przychody, w tym:

500 225,00

786 638,06

7.

a) wolne środki

500 225,00

786 638,06

8.

b) kredyty i pożyczki

0,00

0,00

9.

c) inne

0,00

0,00

10.

Rozchody, w tym:

301 592,00

301 592,00

11.

a) kredyty i pożyczki

301 592,00

301 592,00

12.

Finansowanie

198 633,00

485 046,06

Jak wynika z zestawienia wydatki budżetu zostały w całości sfinansowane dochodami. Natomiast rozchody budżetu (spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2014 w kwocie 301 592,00 zł) sfinansowane zostały częściowo nadwyżką budżetową za 2014 rok (kwota 192 318,52 zł) oraz poprzez zaangażowanie wolnych środków (139 273,48 zł)

W roku 2014 roku dokonano spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 301 592,00 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 12 2014 r. wynosiło 5 970 026,00 zł, w tym:

- 180 000,00 zł - kredyt na przebudowę drogi Popiołówka - Ostra Góra,

- 600 000,00 zł - kredyt na przebudowę drogi "Milowskiej"

- 460 000,00 zł - kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.

- 1 782 816,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.

- 1 777 778,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.

- 800 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013.

- 5 364,45 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej

- 38 477,99 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej

- 126 620,43 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin.

- 28 238,55 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin.

- 9 019,55 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej

- 69 506,01 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej

- 49 643,57 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin.

- 42 561,45 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin.

Dochody własne

Zespół Szkół w Korycinie posiada rachunek dochodów na podstawie Uchwały Nr XXXIX/261/10 RADY GMINY KORYCIN z dnia 4 października 2010 r.

W 2014 r. uzyskano dochody w łącznej wysokości 8 032,71 zł , z tego 62,22 zł stanowią opłaty za duplikaty dokumentów, 1 970,00 zł darowizny pieniężne, 5 290,00 zł dochody z najmu, kapitalizacja odsetek 30,49 zł oraz 680,00 zł odszkodowanie za szkodę otrzymana od ubezpieczyciela.

Wydatki w wysokości 8 032,71 zł zostały przeznaczone na wymianę drzwi do archiwum szkoły, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia ( tablica, odtwarzacze CD , odtwarzacz DVD, flagi) 2 044,99 zł, naprawę szkody- zakup rutera 680,00zł, organizowanie konkursów oraz zakup nagród 2 814,40 zł , wydrukowanie książki o Gimnazjum w Korycinie 2 205,00 zł i oraz prowizje bankowe i opłata za usługi transportowe 288,32 zł.

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 7

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 8

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 9

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORYCIN W 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin uchwalona została przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr XXVI/160/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Korycin oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Korycin.

W roku 2014 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2014 - 2030 kształtowała się zgodnie z przewidywaniami. Wykonane podstawowe wielkości budżetowe w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów nie różniły się znacząco od tych zaplanowanych w efekcie czego nie wpłynęły na znaczącą zmianę wskaźników, które zakładano pierwotnie. Na dzień 31 12 2014 r. obowiązujący wskaźnik zadłużenia, jest spełniony we wszystkich latach, dla których prognoza została sporządzona. Do powyższego stwierdzenia przyjęto założenia iż w latach następnych nie nastąpi znacząca zmiana in minus globalnych wielkości ekonomicznych takich jak PKB, inflacja, poziom stóp procentowych itp. Zmieniona ustawa o finansach publicznych daje nowe możliwości dalszego zadłużania się gminy, gdyż art. 243 został uzupełniony o zapis mówiący o tym iż, w przypadku realizacji po dniu 1 stycznia 2013 roku projektów dofinansowanych w co najmniej 60 % środkami pochodzącymi m.in. z budżetu unii europejskiej, zaciąganie zobowiązań długoterminowych zaciąganych na wkład własny w te przedsięwzięcia wyłącza się z wyliczania wskaźnika. Sytuacja ta sprawia iż w przypadku Gminy Korycin, która swe zamierzenia inwestycyjne realizuje głównie z udziałem środków europejskich dalsze inwestycje finansowane częściowo zobowiązaniami długoterminowymi nie będą wliczane do wskaźnika obrazującego możliwości dalszego zadłużenia.

Nowy sposób określania zdolności gminy do zaciągania nowych zobowiązań, oraz uregulowania prawne wprowadzone zmianami w ustawie o finansach publicznych dopuszczają, co prawda finansowanie się gminy kolejnymi kredytami lub pożyczkami, przy realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, lecz nie zmienia to faktu, iż korzystanie z tej możliwości powoduje dalsze zwiększanie poziomu zadłużenia a w konsekwencji także kosztów jego obsługi. Dlatego też podejmując dalsze decyzje co do kierunków rozwoju naszej gminy poprzez nowe inwestycje należy mieć to na uwadze.

WÓJT


Mirosław Lech

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama