Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 32/VI/2015 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 9 czerwca 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kulesze Kościene

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. oz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kulesze Kościelne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 109/XXII/2013 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Kulesze Kościelne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1801).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik do Uchwały Nr 32/VI/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 9 czerwca 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY KULESZE KOŚCIELNE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kulesze Kościelne.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania ich do odbioru podmiotom uprawnionym.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zaopatrzenia się w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania tych urządzeń w należytym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym.

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki nie zawierają substancji oleistych i toksycznych, a użyte środki myjące ulegają biodegradacji.

4. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby. Powstałe odpady należy gromadzić i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników służących do użytku publicznego, mają obowiązek:

1) uprzątania chodników z bezwzględnym zakazem usuwania zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

2) pryzmowania śniegu przy krawędzi chodnika w sposób nie utrudniający ruchu pieszych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków

rozmieszczania tych pojemników

§ 3. 1. Określa się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności od 110 l

2. Odpady ulegające biodegradacji należy w pierwszej kolejności zbierać i gromadzić na przydomowych kompostownikach.

3. Rodzaje urządzeń służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

1) worek żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych;

2) worek niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów;

3) worek zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego;

4) worek szary - na popiół, żużel i piach;

5) worek bezbarwny - do gromadzenia odpadów biodegradowalnych (trawa, liście i inne).

4. Wymagane parametry worków:

1) worki do zbierania odpadów powinny być wykonane z tworzywa dostosowanego do obciążenia;

2) pojemność worków powinna wynosić 120 litrów;

3) worki powinny zawierać nadruk z określeniem rodzaju odpadów oraz nazwą, adresem i danym

i kontaktowymi wykonawcy.

4) worki na popiół, żużel i piach powinny być wykonane z folii ze wzmocnionego materiału, o wytrzymałości minimum 20 kg.

5) odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, gromadzone będą przez mieszkańców w miejscach wyznaczonych.

5. Określa się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego oraz wykonawcy;

2) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

Rozdział 4.
Częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 4. 1. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i zmieszanych - raz na miesiąc

2. Odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV - odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w ustalonych przez gminę i Wykonawcę szczegółowych terminach. Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne - wywóz 2 razy w roku w wyznaczonych terminach;

3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje również niżej wymienione rodzaje odpadów, które można dostarczyć indywidualnie i we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

a) przeterminowanych leków i chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych,

b) zużytych baterii i akumulatorów,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych,

halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych,

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

e) zużytych opon,

f) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach,

g) odpady budowlane i rozbiórkowe;

4. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz wytwarzane są tam odpady komunalne, zobowiązani są indywidualnie zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając cykl odbioru uzgodniony z podmiotem uprawnionym;

5. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz wytwarzane są tam odpady komunalne są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i przekazywania ich do odbioru w sposób uzgodniony z podmiotem uprawnionym;

6. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię terenu.

§ 5. Określa się sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane do potrzeb przez właściciela nieruchomości, a ich eksploatacja i opróżnianie muszą być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego;

2) worki na odpady zbierane selektywnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania

wielomateriałowe, popiół, odpady ulegające biodegradacji są dostarczane właścicielom przez wykonawcę nieodpłatnie;

3) właściciel nieruchomości, obowiązany jest udostępnić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd;

4) podmiot uprawniony i wykonawca ma obowiązek natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 6. 1. W celu ograniczania powstawania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (w tym toreb foliowych).

2. Zakłada się podjęcie działań prowadzących do całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 7. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów - prowadzenie psa na uwięzi, a w odniesieniu do psów ras agresywnych oraz ich mieszańców - prowadzenie psa na uwięzi i w nałożonym kagańcu;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) usuwanie na bieżąco odchodów pozostawionych przez zwierzęta domowe z terenów użyteczności publicznej,

c) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne ich mieszańców,

d) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość taka jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz jest odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 8. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wolno stojącymi, jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1) utrzymywać zwierzęta zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) usuwać na bieżąco odchody zwierzęce, pozostałości karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Kulesze Kościelne określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

3. Przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, co najmniej raz do roku, realizowaną przez podmiot uprawniony.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Kulesze Kościelne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe