Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Krypno

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Krypno oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191; z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dyrektorowi, wicedyrektorowi i nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkolno-przedszkolnym obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli:

Lp

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego

- do 11 oddziałów

9 godzin

- 12 - 16 oddziałów

7 godzin

-17 i więcej oddziałów

5 godzin

2

Wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego

- do 11 oddziałów

13 godzin

- 12 - 16 oddziałów

12 godzin

-17 i więcej oddziałów

10 godzin

2. Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym ze obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić stanowisko.

§ 2. 1 W szczególnych wypadkach podyktowanych wyłącznie zaspokojeniem potrzeb kadrowych, nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole, korzystającemu z obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć, mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w maksymalnym wymiarze nie wyższym niż 1 ustalonego tygodniowego wymiaru godzin określonego w § 1 ust.1. Decyzje o przyznaniu godzin ponadwymiarowych podejmuje Wójt Gminy Krypno na podstawie projektu organizacji pracy placówki i wynikających z niego potrzeb szkoły lub potrzeba przydzielenia większej liczby godzin zajęć wynika z planu nauczania danego przedmiotu.

2. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 1 dyrektor i wicedyrektor szkoły nie mogą mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy Krypno z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkolno-przedszkolnym, gimnazjum i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krypno oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2015 r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe