Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 30/VI/2015 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 9 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,zm.poz.645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258,art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz 938)

Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na :

1. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 60.858 złotych Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 14.261,96 zgodnie z załącznikiemNr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 10.789.875,93 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10.111.006,49 zł,

- majątkowe w wysokości 678.869,44 zł,

2. 2. Zmniejszeniu planu wydatków 99.899,10 złotych Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 53.303,06 zgodnie załącznikiem 2 Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 11.289.875,93 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.291.918,34 zł,

- majątkowe w wysokości 1.997.957,59 zł, .

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 500.000 złotych planuje się pokryć:

a) kredytem długoterminowym

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/VI/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 9 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/VI/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 9 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 30/VI/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 9 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe