Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Krypno

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się aktualizację załącznika inwestycyjnego na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się aktualizację planowanych dotacji z budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem13.784.395zł, w tym: dochody bieżące 11.878.585zł dochody majątkowe 1.905.810zł

2. Plan wydatków ogółem12.842.238zł, w tym: wydatki bieżące 10.354.515zł wydatki majątkowe 2.487.723zł

§ 6. Nadwyżkę budżetu w kwocie 942.157zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 czerwca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe