Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Krypno

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. według którego:

1. plan dochodów po dokonanych zmiananch wynosi 15.668.342zł ,w tym:

- dochody bieżące 12.982.415zł

- dochody majątkowe 2.685.927zł

2. wykonanie dochodów 13.081.388,94zł, w tym:

- dochody bieżące 12.126.862,41zł

- dochody majątkowe 954.526,53zł

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15.515.908zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.831.304zł

- wydatki majątkowe3.684.604zł

4. wykonanie wydatków 12.926.961,06zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.558.662,19zł

- wydatki majątkowe 1.368.298,87zł zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1) Radzie Gminy Krypno,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Krypno


Marek Stankiewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Krypno
z dnia 30 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Krypno
z dnia 30 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Krypno
z dnia 30 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Krypno
z dnia 30 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Krypno
z dnia 30 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Krypno
z dnia 30 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe