Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1 Wojewody Podlaskiego

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 pkt 4 i art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693) ogłasza się rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego według stanu na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Wojewoda PodlaskiZałącznik do ogłoszenia nr 1

Wojewody Podlaskiego

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

województwa podlaskiego

stan na dzień 30.04.2015 r.

Lp

Powiat położenia jednostki

Nazwa, dane teleadresowe jednostki

Rodzaj jednostki: publiczna/ niepubliczna

Zasięg działania jednostki: gminna/ powiatowa

Typ jednostki: jednostka specjalistycznego poradnictwa/ jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

Formy świadczonego poradnictwa

Adresaci pomocy:

K-

Kobiety

M-Mężczyźni Dz-Dzieci/

Młodzież

Uwagi

1

Miasto

Białystok

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Włókiennicza 7

15-464 Białystok

tel. 85/ 744 50 28

fax 85/ 744 50 27

e-mail: oik@mopr.bialystok.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

psychologiczne, rodzinne, prawne, pedagogiczne, socjalne

K, M, Dz

Czynny całodobowo we wszystkie dni roku;

zapisy telefoniczne lub podczas wizyty w OIK

2

Miasto

Białystok

Poradnia rodzinna Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA"

ul. Magnoliowa 4

15-669 Białystok

tel. 85/ 663 01 41

e-mail: sprid.szansa@gmail.com

niepubliczna

wojewódzka

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

pomoc psychologiczna, pedagogiczna, poradnictwo rodzinne, problemy wychowawcze, kryzysy życiowe, problemy przemocy i uzależnień

K, M, Dz

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16

Konsultacje umawiane są indywidualnie

3

Miasto

Białystok

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Oddział Białostocki

ul. Gajowa 79

15-794 Białystok

tel./fax 85/ 652 54 94

infolinia: 801 000 180

e-mail: codir@op.pl

niepubliczna

miejska/wojewódzka

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

- konsultacje indywidualne psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli,

- wsparcie dziecka - ofiary przestępstwa, i jego rodziny,

- pomoc dziecku i jego rodzicom w sytuacji kryzysu,

- grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,

- treningi zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży,

- treningi umiejętności społecznych dla dzieci,

- konsultacje zespołowe na rzecz wsparcia konkretnej rodziny/dziecka na podstawie zgłoszenia nauczyciela, wychowawcy, kuratora ...,

- grupy psychoedukacyjne dla rodziców,

- grupy wsparcia dla rodziców,

- terapia indywidualna dzieci i młodzieży,

- konsultacje rodzicielskie,

- wsparcie dzieci i młodzieży doznających przemocy,

-praca korekcyjno-edukacyjna z rodzicami krzywdzącymi dziecko,

- terapia więzi,

- zajęcia grupowe rodziców z dziećmi wzmacniające prawidłową więź rodzica/rodziców z dzieckiem,

- szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie szeroko rozumianego wsparcia dzieci i młodzieży,

- zajęcia z dziećmi i młodzieżą na temat przemocy,

- wolontariat na rzecz dzieci potrzebujących.

K, M, Dz

Poniedziałek - piątek w godz.: praca terapeutyczna 8.00-20.00

rejestracja 8-16

umawianie telefoniczne i bezpośrednie na pierwsze spotkanie wstępne

/Zespół działający pod stałą superwizją/

4

Miasto

Łomża

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Wojska Polskiego 161

18-400 Łomża

tel./fax. 86/ 216 98 20

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

publiczna

gminna (Miasto Łomża)

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

Interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, socjalne, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy domowej, warsztaty umiejętności społecznych, profilaktyka zachowań ryzykownych.

K, M, Dz

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 16.00.

Przyjęcia: sytuacje kryzysowe - bez zapisów, poradnictwo specjalistyczne indywidualne i grupowe zapisy osobiste, telefoniczne, e-mail

5

Miasto

Łomża

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego

Biuro Porad Obywatelskich

ul. Szosa Zambrowska 1/27

p. 215

18-400 Łomża

tel./fax 86/ 216 48 79

e-mail: bpo.lomza@wp.pl

niepubliczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne

K, M

poniedziałki 11-15

wtorki, środy i czwartki 9-13

Zapisy telefoniczne i osobiste

6

Miasto

Suwałki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach - Dział Pomocy Kryzysowej

ul. 23 Października 20B

16-400 Suwałki

tel./fax 87/ 565 28 91

87/ 562 89 71

e-mail: dpk@mops.suwalki.pl

publiczna

Miasto Suwałki

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

- poradnictwo prawne, porady z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, - poradnictwo psychologiczne realizowane w formie porad, konsultacji i terapii indywidualnej; grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

- poradnictwo socjalne, udzielenie informacji w konkretnej sprawie danego klienta i przedstawienie możliwości rozwiązania zgłaszanego problemu ze sfery socjalnej

- poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy

K, M, Dz/Młodzież

Poradnictwo socjalne:

poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

Poradnictwo psychologiczne:

- poniedziałek 08.00-16.00;

- wtorek 8.00-9.00, 14.00-20.00;

- środa 11.30-19.30;

- czwartek 8.00-9.00, 10.30-19.00

(grupa wsparcia 17.00-19.00);

- piątek 7.30-15.30.

Poradnictwo prawne:

- wtorek i czwartek 15.30-16.00

Zapisy/ zgłoszenia realizowane są podczas kontaktów osobistych, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną

7

Miasto

Suwałki

Stowarzyszenie Integracji Społecznej ,,ALTERNATYWA''

ul. 23 Października 20

16-400 Suwałki

tel. 87/ 562 89 70

fax. 87/ 562 89 71

e-mail: biuro@mops.suwalki.pl

niepubliczna

gminna (Miasto Suwałki)

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

Udzielanie pomocy prawnej w formie indywidualnych konsultacji z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa cywilnego oraz prawa karnego

K, M

Poradnictwo prawne - wtorek 17.30-19.00, czwartek 17.30-19.00

8

Miasto

Suwałki

Suwalskie Stowarzyszenie "Wybór"

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

tel. 87/ 566 24 44

e-mail: stowarzyszenie.wybor@wp.pl

niepubliczna

gminna (Miasto Suwałki)

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

Poradnictwo prawne, konsultacje indywidualne - uzależnienia od narkotyków, uzależnienia, współuzależnienie, przemoc, psychoterapia DDA

K, M, Dz

Poradnictwo prawne - wtorek 16.00-18.00;

Konsultacje indywidualne-uzależnienia od narkotyków - wtorek 15.45-17.45;

Konsultacje indywidualne-uzależnienia, współuzależnienia, przemoc - wtorek 16.00-19.00; środa 10.00-12.00;

Konsultacje indywidualna z psychoterapii DDA - poniedziałek 15.00-16.00; środa 17.00-18.00;

Konsultacje indywidualne-uzależnienia, współuzależnienie - czwartek 15.00-16.45;

9

Miasto

Suwałki

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Kościuszki 58

16-400 Suwałki

tel./ fax 87/ 566 39 37

e-mail: kristof2002@tlen.pl

niepubliczna

gminna (Miasto Suwałki)

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, ofiarom przemocy oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Ochrona kobiet i dzieci przed przemocą w rodzinie. Pomoc dziecku krzywdzonemu. Tworzenie warunków do pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.

K, M

Poradnictwo prawne - poniedziałek 15.30-19.00

Poradnictwo psychologiczne - środa 15.30-18.00

10

augustowski

Zespół Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. 3-go Maja 13

16-300 Augustów

tel. 87/ 6410204

tel./fax 87/ 643 20 71

e-mail: pcpr.augustow@op.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne,

psychologiczne,

rodzinne

K, M, Dz

Psycholog: od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30-15,30 oraz w środy i piątki w godzinach 16,00 - 18,00;

Poradnictwo rodzinne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30-15,30;

Poradnictwo prawne: poniedziałek i piątek w godzinach: 11,00 - 15,00.

Do psychologa zgłoszenia telefoniczne.

11

białostocki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

tel./ fax 85/ 740 39 11

e-mail: pcpr.białystok@interia.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagogiczne, socjalne

K, M, Dz

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środa w godz. 14-18,

poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w innych sytuacjach kryzysowych - wtorek i środa w godz. 15.30-18.00,

pedagodzy i pracownik socjalny - pracownicy PCPR w godz. pracy Centrum poniedziałek w godz. 8-16, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30

12

białostocki

Urząd Gminy Gródek

ul. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

tel. 85/ 718 06 64

poradnictwo świadczone jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku

ul. Fabryczna 6

16-040 Gródek

tel. 85/ 718 01 27

e-mail: gops@grodek.pl

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

terapia i poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych

K, M, Dz

2 razy w miesiącu co dugi piątek w godz. 13.00- 15.00,

zgłoszenia telefoniczne, umawianie wizyt w GOPS w Gródku

13

białostocki

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny prowadzony

w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym

Księżyno, ul. Alberta 2

16-001 Kleosin

tel. 85/ 66 31 117

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

porady psychologa : osobom uzależnionym (od alkoholu, narkotyków), osobom

współuzależnionym (członkom rodzin), DDA (Dorosłym Dzieciom Alkoholików), pijącym nastolatkom oraz kobietom w ciąży, udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia odwykowego, porady w zakresie przemocy

w rodzinie

K, M, Dz

środy w godz. 15.00-19 00 (zapisy telefonicznie lub w innej formie)

14

białostocki

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny z siedzibą w Bogdankach

Bogdanki 10

16-061 Juchnowiec Kościelny

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

porady psychologa : osobom uzależnionym (od alkoholu, narkotyków), osobom

współuzależnionym (członkom rodzin), DDA (Dorosłym Dzieciom Alkoholików), pijącym nastolatkom oraz kobietom w ciąży, udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia odwykowego, porady w zakresie przemocy

w rodzinie

K, M, Dz

środy w godz. 18.15 - 19.00

15

białostocki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

ul. Główna 50

18-100 Łapy

tel. /fax 85/ 715 25 50

e-mail: mgopslapy@pro.onet.pl

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

psychologiczne,

mediacje rodzinne, prawne,

praca socjalna,

wsparcie indywidualne

K, M

poniedziałek- piątek w godz.

7.30-15.30,

kontakt osobisty lub tel. 85 715 25 50

16

białostocki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

ul. Główna 50

18-100 Łapy

tel. /fax 85 715 25 50

e-mail: mgopslapy@pro.onet.pl

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

psychologiczne,

socjoterapeutyczne,

rodzinne,

grupowe

i indywidualne

Dz

poniedziałek- piątek w godz.

8.00-18.00,

kontakt osobisty lub tel. 85 715 25 50

17

białostocki

Punkt Konsultacyjny do Spraw Uzależnień w Supraślu

ul. Piłsudskiego 3

16-030 Supraśl

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

poradnictwo dla osób

z problemem uzależnień

K, M

dyżury terapeuty

w Supraślu, ul. Piłsudskiego 3

środa w godz. 15.30-18.30, ostatnia niedziela miesiąca

w godz. 16.00-20.00,

dyżury terapeuty w Sobolewie, ul. Szosa Baranowicka 94 (Pracownia Edukacji Kulturalnej)

wtorek w godz. 15.30-18.30

18

białostocki

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Rynek 8

16-060 Zabłudów

tel. 85/ 71 88 100,

606 415 825

e-mail: um@zabludow.pl/

publiczna

gminna

jednostka specjalistycznego poradnictwo

psychologiczne,

psychiatryczne,

profilaktyka uzależnień,

wsparcie psychologiczno-psychiatryczne,

terapia

K, M, Dz

środa w godz. 15.00-17.00,

czwartek

w godz. 14.00-17.30,

zapisy osobiste i telefoniczne

19

bielski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 17

17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85/ 833 26 76

fax. 85/ 833 26 75

e-mail: centrum3maja@poczta.onet.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne, psychologiczne,

rodzinne

K, M, Dz

poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30

zgłoszenia

i zapisy osobiste oraz telefoniczne

20

bielski

Poradnia Rodzinna (Konsultacyjna) przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim

ul. Kazimierzowska 18/3

17-100 Bielsk Podlaski

tel./fax 85/ 730 20 06

e-mail: mops_bielsk_podlaski@op.pl

publiczna

gminna (Miasto Bielsk Podlaski)

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne

K, M

Poradnia czynna w dni robocze godz. 7.30-15.30

21

bielski

Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom

przy Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

tel./fax 85/ 731 81 40

tel. 85/ 730 43 50

e-mail: mkrpa@wp.pl

publiczna

gminna (Miasto Bielsk Podlaski)

jednostka świadcząca poradnictwo specjalistyczne

poradnictwo dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, działania informacyjne

K, M

poniedziałki w godz. 8.00-16.00, wtorki - piątki w godz. 7.30-15.30

22

bielski

Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. przeciwdziałania narkomanii

ul. Ogrodowa 26

17-100 Bielsk Podlaski

niepubliczna

gminna (Miasto Bielsk Podlaski)

jednostka świadcząca poradnictwo specjalistyczne

indywidualne poradnictwo psychologiczne

K, M, Dz

każdy poniedziałek 15.30-17.00

23

bielski

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie

ul. Sienkiewicza 11A

17-100 Bielsk Podlaski

tel. 698 920 910

e-mail: fundament@onet.eu

niepubliczna

gminna (Miasto Bielsk Podlaski)

jednostka świadcząca poradnictwo specjalistyczne

specjalistyczna, zindywidualizowana i systematyczna pomoc o charakterze psychologicznym, prawnym, socjalnym osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz problemu alkoholowego, grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, interwencja kryzysowa, interwencje środowiskowe, poradnictwo pedagogiczne

K, M, Dz

poniedziałek w godz. 16.00 - 19.00,

środa w godz. 15.30 - 17.30

24

bielski

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jagiellońska 32

17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85/ 833 26 96

e-mail: ptubielsk@wp.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca poradnictwo specjalistyczne

psychologiczne,

lekarskie

K, M

poniedziałek-czwartek

w godz. 8.00-15.35,

piątek 8.00-18.00

25

bielski

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jagiellońska 32

17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85/ 833 26 96

e-mail: ptubielsk@wp.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca poradnictwo specjalistyczne

leczenie zespołu uzależnienia od alkoholu

K, M

poniedziałek- piątek w godz. 8.00-15.35

26

bielski

Bielsko-Podlaskie Stowarzyszenie Abstynentów

Klub Abstynentów "Promień"

ul. Sienkiewicza 11A

17-100 Bielsk Podlaski,

tel. 85/ 730 52 59

niepubliczna

gminna (Miasto Bielsk Podlaski)

jednostka świadcząca poradnictwo specjalistyczne

grupa samopomocowa,

poradnictwo psychologiczne,

terapeutyczne

K, M

wtorek, czwartek, piątek w godz. 16.00 - 20.00

27

bielski

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańsku

ul. Rynek 8

17-120 Brańsk

tel. 85/ 737 50 31

publiczna

gminna

jednostka świadcząca poradnictwo specjalistyczne

poradnictwo psychologiczne

K, M

w środy co 2 tygodnie wg harmonogramu, w godz. 16.00 - 18.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Brańsk ul. Rynek 8

28

grajewski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74c

19-200 Grajewo

tel./ fax 86/ 273 87 09

e-mail: pcprgrajewo@wp.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne, psychologiczne

K, M, Dz

środy, czwartki w godz. 16.00 - 18.00

29

grajewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

ul. Strażacka 6

19-200 Grajewo

tel. 86/ 273 08 60

fax 86/ 273 08 61

e-mail: mops@mops.grajewo.pl

publiczna

gminna (Miasto Grajewo)

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne

K, M

codziennie

w godz. 7.30-12.00,

zgłoszenia przyjmowane są osobiście oraz telefonicznie

30

grajewski

"Klub Zdrowie i Trzeźwość"

ul. Konstytucji 3 Maja 2B

19-200 Grajewo

tel. 86/ 272 63 68

publiczna

gminna (Miasto Grajewo)

jednostka poradnictwa specjalistycznego

psychologiczne,

terapia uzależnień

K, M, Dz

poradnictwo psychologiczne i terapia codziennie

w godz. 7.00-17.00,

zgłoszenia przyjmowane są osobiście oraz telefonicznie

31

grajewski

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczuczynie

ul. Grunwaldzka 2

19-230 Szczuczyn

tel. 86/ 272 52 83

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne, psychologiczne

K, M, Dz

wtorek 17-19

piątek 17-19

32

hajnowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 10a

17-200 Hajnówka

tel./fax 85/ 682 36 42

e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

psychologiczne,

rodzinne,

praca socjalna

K, M, Dz

Zapisy, zgłoszenia osobiście lub telefonicznie: 85/ 682 59 83, 682 36 42, poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30

33

hajnowski

Punkt Konsultacyjny

ul. Mickiewicza 101

17-210 Narew

tel. 85/ 681 60 86

e-mail: gops@narew.gmina.pl

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

pomoc psychologiczna, terapeutyczna, konsultacje, praca z rodziną

K, M, Dz

każda środa

w godz. 16.00-17.00,

zgłoszenia osobiste

34

kolneński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

tel./fax 86/ 278 13 34,

86/ 278 12 99

e-mail: pcpr@powiatkolno.pl, www.pcprkolno.pl

publiczna

powiatowa /SOW - cały kraj/

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne - m.in. diagnoza rodziny, indywidualny plan pomocy osobie doznającej przemocy w rodzinie, grupy wsparcia dla ofiar przemocy, grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, terapia indywidualna, diagnoza sytuacji dzieci i specjalistyczne wsparcie, konsultacje wychowawcze, mediacje rodzinne.

K, M, Dz

specjalista pracy z rodziną - codziennie, pomoc kryzysowa całodobowo;

pedagog poniedziałek- piątek 7.30-19.30, psycholog czwartek 12.00-16.00;

prawnik piątek 10.00-14.00

zapisy, zgłoszenia -osobiście, telefonicznie

35

moniecki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Al. Niepodległości 3

19-100 Mońki

tel./fax 85/ 716 61 00

e-mail: pcpr_monki@wp.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

psychologiczne,

rodzinne

K, M, Dz

zapisy/zgłoszenia telefoniczne

36

moniecki

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy

ul. Rynek 19

19-122 Jasionówka

tel./fax 85/ 727 80 44

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne, rodzinne, psychologiczne

K, M, Dz/Młodzież

wtorek

w godz. 16.00-18.00

37

moniecki

Punkt Konsultacyjny

ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

tel. 85/ 727 99 97

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i podjęcie terapii osób współuzależnionych, rozpoznanie zjawiska przemocy i udzielenie stosownej pomocy i wsparcia

K, M

co drugi czwartek

w godz. 15.45-17.45

38

moniecki

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mońkach

ul. Wyzwolenia 12

19-100 Mońki

tel. 85/ 716 57 87

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

psychologiczne, rodzinne,

K, M

poniedziałek

w godz. 8.00-16.00

wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30

39

moniecki

Punkt Socjoterapeutyczny (przy GOPS w Trzciannem)

ul. Wojska Polskiego 11/2

19-104 Trzcianne

tel. 85/ 738 50 35

e-mail: gopstrzcianne@o2.pl

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

usługi edukacyjne, kulturalne, organizowanie czasu wolnego dzieci, poradnictwo specjalistyczne dla rodzin: psycholog, terapeuta

K, M, Dz

poniedziałek

w godz. 12.00-18.00,

wtorek w godz. 10.00-14.00,

środa w godz. 12.00-18.00,

czwartek w godz. 10.00-14.00

40

sejneński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34

16-500 Sejny

tel./fax 87/ 517 34 15

e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

poradnictwo prawne,rodzinne, psychologiczne

K, M, Dz

Poradnictwo: prawne - czwartki w godz.12.00-18.00

rodzinne - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

psychologiczne - zgłoszenia, zapisy telefoniczne

41

siemiatycki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze

tel./fax 85/ 730 06 92

e-mail: pcpr_siemiatycze@wp.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne, psychologiczne

K, M, Dz

poniedziałki

i środy w godz. 16.30-18.30

42

siemiatycki

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny ds. Uzależnień w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 1

17-300 Siemiatycze

tel. 85/ 730 91 95

kom. 856 555 575

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

poradnictwo dla osób z problemem uzależnień, terapia dla osób eksperymentujących i uzależnionych, terapia rodzinna.

K, M, Dz

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny ds. Uzależnień czynny: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.30-15.30.

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień przyjmuje 3 razy w miesiącu (piątek). Terapia dla osób eksperymentujących i uzależnionych: 9.00 -14.00. Terapia rodzinna: 14.00 - 19.00. Harmonogram wizyt i umawianie terminów telefonicznie lub indywidualnie w Punkcie

43

sokólski

Punkt Pomocy Rodzinie - Punkt interwencji kryzysowej

ul. Tysiąclecia PP 24

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

ul. Solidarności 1

16 - 200 Dąbrowa Białostocka

tel. 85/ 712 12 46, 712 03 63

e-mail: mops@zetobi.com.pl

publiczna

gmina

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

Poradnictwo prawne, psychologiczne

K, M, Dz

Poniedziałek, godz. 16 - 18, środa, godz. 16 - 19, czwartek, godz. 8 - 14

44

sokólski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

ul. Marszałka Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

tel. 85/ 711 08 23, 711 08 43

tel./ fax 85/ 711 08 61

e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne, rodzinne

dla osób niepełnosprawnych

K, M, Dz

poniedziałek w godz. 8-16

wtorek-piątek w godz. 7.30- 15.30

45

sokólski

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy

ul. Sidrzańska 2

16-123 Kuźnica

tel./fax 85/ 722 40 32

publiczna

gminna

jednostka specjalistycznego poradnictwa

psychologiczne
i rodzinne

K, M, Dz. i Młodzież

każdy czwartek miesiąca w godz. 15.00-18.00

46

sokólski

Punkt Pomocy Rodzinie

Plac Kościuszki 26

16-100 Sokółka

tel. 784 750 896

publiczna

gminna

jednostka specjalistycznego poradnictwa

psychologiczne,

rodzinne, mediacje

rodzinne

K, M, Dz

środa w godz. 15.00-18.00,

czwartek w godz. 14.00-19.00,

zapisy

i zgłoszenia osobiście

i telefoniczne

47

suwalski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60

16-400 Suwałki

tel. 87/ 565 92 80

87/ 565 92 82

fax 87/ 565 92 84

e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

interwencja@powiat.suwalski.pl

www.pcpr.suwalski.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne, psychologiczne,

rodzinne, socjalne, pedagogiczne w zakresie terapii uzależnień, doradztwo zawodowe, konsultacje wychowawcze, terapia indywidualna psychologiczna i małżeńska, warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty budowania relacji dla małżeństw, warsztaty umiejętności rodzicielskich, warsztaty umiejętności społecznych; grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy; programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc

K, M, Dz

dni i godziny przyjęć i realizacji poradnictwa są zmienne - zapisy odbywają się poprzez umówienie telefoniczne

87 565 92 82 lub osobiste

w pokoju nr 7 ul. Świerkowa 60

48

suwalski

Ośrodek Wsparcia w Lipniaku

Lipniak 3

16-402 Suwałki

tel. 87/ 735 20 02

e-mail: ow.lipniak@wp.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

psychologiczne,

psychoterapeutyczne,

terapeutyczne

specjalistyczne usługi opiekuńcze

K, M

pobyt dzienny

poniedziałek- piątek

7.30-15.30,

pobyt całodobowy

poniedziałek-niedziela

Ośrodek dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

49

suwalski

Urząd Gminy Filipów

ul. Garbaska 2

16-424 Filipów

tel./fax 87/ 569 60 81

e-mail:sekretariat@filipow.pl

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

terapia uzależnień

K, M, Dz

co druga środa od 15.45 do 17.45 terapeuta przyjmuje w siedzibie Ośrodka Zdrowia w Filipowie ul. Wólczańska 4, 16-424 Filipów

50

suwalski

Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i przemocą

Nowa Pawłówka 35

16-427 Przerośl

tel./fax 87/ 562 72 44

e-mail: gops_przerosl@op.pl

publiczna

gminna

jednostka specjalistycznego poradnictwa

poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo - wychowawczych, przemocy domowej, uzależnień

K, M, Dz

Zgodnie z harmonogramem dostępnym w siedzibie Ośrodka lub na stronie

internetowej www.gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w.manifo.com

Możliwość konsultacji indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem

socjalnym Ośrodka - tel./fax 87 562 72 44,

e-mail: gops_przerosl@op.pl

51

suwalski

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiżajnach

Osiedle Wistuć 3/1

16-407 Wiżajny

tel. 87/ 568 84 85

e-mail: opieka@wizajny.pl

publiczna

gminna

jednostka świadcząca poradnictwo specjalistyczne

poradnictwo w zakresie

profilaktyki i leczenia uzależnień

K, M

poniedziałek- piątek godz.

7.30 - 15.30

52

wysokomazowiecki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 1

18-200 Wysokie Mazowieckie tel./fax 86/ 275 35 68

fax 86/ 477 01 51

e-mail: pcprwysmaz@poczta.onet.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne, psychologiczne,

rodzinne, praca socjalna

K, M, Dz

poniedziałki

w godz. 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30;

przy PCPR działa Punkt Konsultacyjny (ul. 1 Maja 8) oferujący porady prawnika i psychologa:

wtorek w godz. 14.30-17.30, środa w godz. 12.30-15.30, czwartek w godz. 14.30-17.30

53

wysokomazowiecki

Punkt Konsultacyjny ds.

uzależnień ,,Etap'' przy

świetlicy socjoterapeutycznej

ul. Mickiewicza 29A

18-230 Ciechanowiec

publiczna

gminna

jednostka

świadcząca

poradnictwo specjalistyczne

poradnictwo psychologiczne

K, M

piątek raz w miesiącu od godz. 9:00- 14:00 organizacja przyjęć

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu tel. 86/ 277 12 57

54

wysokomazowiecki

Urząd Gminy Nowe Piekuty

ul. Główna 8

18-212 Nowe Piekuty

tel. 86/ 476 15 20

fax 86/ 476 15 22

e-mail: urzad@nowepiekuty.pl

publiczna

gminna

jednostka świadcząca poradnictwo specjalistyczne

psychologiczne

K, M, Dz.

każda ostatnia środa miesiąca

w godz. od 11:30 do 15:30

Zapisy interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

przy ul. Głównej 23, 18-212 Nowe Piekuty

lub telefonicznie 86/ 476 15 14

55

wysokomazowiecki

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

ul. Ludowa 19

18-200 Wysokie Mazowieckie

e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

publiczna

gminna (Miasto Wysokie Mazowieckie)

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

Psychologiczne (osoby uzależnione i współuzależnione)

K, M

pierwszy

i trzeci poniedziałek miesiąca

w godz. 15.00- 19.00

56

wysokomazowiecki

Urząd Gminy Sokoły

(Punkt Konsultacyjny finansowany ze środków GKRPA)

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły

tel. 86/ 476 30 10

fax. 86/ 476 30 12

e-mail: ugsokoly@poczta.onet.pl

publiczna

gminna

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

poradnictwo psychologiczne, rodzinne

K, M

Każda druga środa miesiąca

w godzinach 12-16

zapisy, zgłoszenia telefoniczne

57

zambrowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

ul. Fabryczna 3

18- 300 Zambrów

tel./fax 86 271 06 69

e-mail: pcprzambrow@wp.pl

publiczna

powiatowa

jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

prawne, psychologiczne, rodzinne, socjalne

K, M, Dz

Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodzin

naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych,

w którym osoby zainteresowane przyjmuje radca prawny - w każdą środę w godz. 14.00- 15.30,

psycholog w pierwszą i trzecią środę miesiąca

w godz. 10.00- 12.00, pracownik socjalny - od

poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15:00,

specjalista pracy z rodziną - od poniedziałku

do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe