Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB-4210-3(12)/2015/294/XII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1, 2 i 2f, art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i c oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Grajewie,
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

zawartego w piśmie z dnia 26 lutego 2015 r. (pismo bez znaku), uzupełnionego pismami z dnia 4 maja 2015 r. (bez znaku), z dnia 25 maja 2015 r. (bez znaku), z dnia 29 maja 2015 r. (bez znaku), z dnia 12 czerwca 2015 r. (L. dz.: 0787/2015), w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam

ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.


Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 2 marca 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w tej ustawie.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Zgodnie z treścią art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 oraz średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c. Mając na uwadze fakt, iż Przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła w jednostce kogeneracji, przedłożona taryfa dla ciepła ustalona została z uwzględnieniem przepisu art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne oraz w oparciu o § 13 rozporządzenia taryfowego.

Stawki opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z treścią § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie


Agnieszka Szypulska

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 12 lutego 2015 r.
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Jolanta Dereń - starszy specjalista

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grajewie Sp. z o.o., ul. Targowa 2, 19-203 Grajewo;

2. Wojewoda Podlaski;

3. A/a.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe