Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 31/IV/15 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Perlejewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r . poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. 822 , poz. 1188) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Perlejewo liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

1. Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 5 punktów.

2. Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 5 punktów.

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie powinny być usytuowane
w bezpośrednim sąsiedztwie i w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od:

1) szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych;

2) obiektów kultu religijnego i cmentarzy;

3) obiektów sportowych.

2. odległość wymienioną w ust. 1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli obiekt chroniony jest ogrodzony odległość mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży, podawania napojów alkoholowych do najbliżej położonej bramy wejściowej obiektu chronionego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 12/IV/93 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 8 sierpnia 1993 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy, Uchwała Nr 2/I/94 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 2 lutego 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy oraz uchwała Nr 115/XXIV/01 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Wojtkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe