Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 15 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) w związku z art. 110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 163) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 9 załącznika do uchwały Nr XX/155/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4322) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm.) poprzez załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyznawania i wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej;";

2) po pkt 15 dodaje się punkty 16, 17 i 18 w brzmieniu:

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.);

17) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz.567);

18) innych przepisów prawa nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe