Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, położone na obszarze gminy Kleszczele, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom obejmujące działki o numerach ewidencyjnych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalenie przebiegu dróg, o których mowa w §1, nastąpi w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach.

§ 3. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych, o których mowa w §1, następuje ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange


Załącznik do Uchwały Nr IV/38/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 15 czerwca 2015 r.

WYKAZ DRÓG

1. Obręb geodezyjny 5 Kleszczele - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

9, 11, 14, 33, 46, 47, 80, 82, 169, 170/1, 179, 180, 190/3, 195, 207, 229/1, 264/12, 264/26, 266/4, 279, 285, 303, 312, 319, 327, 332, 362, 391, 403, 423, 445, 452, 470, 471, 509, 510, 569/2, 583, 602, 619, 631/14, 631/15, 645, 668, 688, 706/1, 707/2, 722/1, 724, 750, 759, 760, 807, 824, 825, 833, 857/2, 859, 872, 883, 902, 927, 936, 937, 945, 962, 982, 987, 1007, 1015, 1036/1, 1037, 1044, 1063, 1124, 1148, 1165/2, 1202, 1235/1, 1236/1, 1262, 1313, 1314, 1325, 1337, 1350, 1351, 1352, 1381, 1393, 1435, 1447, 1461, 1477, 1485, 1501/10, 1502/4, 1502/14, 1504, 1527, 1528, 1544/5, 1551, 1570, 1605/1, 1621/1, 1627/1, 1630, 1643/3, 1651, 1660, 1663, 1683, 1699, 1740, 1777, 1778, 1839, 1851/43, 1851/48, 1871, 1872, 1897, 1904/2, 1910, 1920,1930, 1950, 1964, 1981/2, 2004/4, 2150/2, 2155/2, 2189/1, 2224/2, 2322/1, 2335/6, 2640/1, 2668/2, 2704/2, 2713/2, 2736/1, 2845/1, 3086/1, 3135/1, 3990, 3995, 3997/2, 4001, 4037/4, 4054, 4081, 4183, 4202, 4231, 4292, 4330, 4372, 4388, 4392, 4393, 4395, 4434, 4436, 4437.

2. Obręb geodezyjny 2 Dasze - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

1, 2/5, 30, 35, 65, 70, 108, 127, 161, 192, 209, 211, 221, 233, 241, 287, 346, 355, 365, 379, 420, 466, 528, 569, 581/2, 581/3, 590, 607, 614, 617, 620/2, 689, 693, 694, 695, 730, 743, 744, 780, 913, 929, 930, 936, 941, 946, 963/2.

3. Obręb geodezyjny 3 Dobrowoda - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

1, 28, 36/1, 44/1, 44/2, 75/1, 79, 117/1, 168, 180, 195, 200, 230, 252, 263, 273, 295, 318, 351, 382, 394, 414, 418, 422, 470, 479/1, 488, 498, 531, 538, 543/3, 551, 572, 582, 598, 599/1, 600, 616, 619, 624, 625, 633/1, 639/1, 680, 710/3, 716, 728, 743, 756/1, 770/1, 771/2, 799, 806, 807, 816, 833/3, 859, 880, 897/2, 905, 906, 907, 915, 940, 956/1, 961, 968, 985, 986, 999, 1007, 1012, 1016, 2464, 2471, 2486, 2489, 2490, 2491, 2493, 2494, 2495, 2496, 2498.

4. Obręb geodezyjny 4 Gruzka - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

24, 26, 28, 35, 40/15, 42, 57, 81, 92, 116, 119, 161, 162, 163, 165, 173, 174, 192, 221, 259, 260, 271, 290, 295, 372, 499, 500, 513.

5. Obręb geodezyjny 6 Kuraszewo - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

1, 13, 24, 35, 46, 54, 56/1, 56/2, 67, 79, 80/1, 80/2, 88, 111/1, 111/2, 121, 138, 145, 166, 224/1, 256.

6. Obręb geodezyjny 7 Piotrowszczyzna - działki oznaczone nr ewidencyjnymi.:

19, 25, 26, 28, 34, 39, 41, 42, 45/4, 54/1, 66, 73/1, 80/4, 84/4, 91/1, 123, 124, 178, 213, 256, 257.

7. Obręb geodezyjny 8 Pogreby - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

249/4, 262/3, 275/2, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 403/2, 405, 408, 411, 415, 418, 421, 423, 435, 438.

8. Obręb geodezyjny 9 Policzna - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

2, 10, 14, 23, 31, 34, 38, 51, 52, 53, 57, 67, 77, 85, 88, 94, 107, 140, 164, 170, 208, 238, 239, 244/4, 268, 290, 310, 313, 327, 328, 332, 358, 359, 363, 366, 373, 376, 378, 387, 420, 426, 460, 493, 511, 513, 514, 543, 544, 545, 557, 573, 576, 580, 603, 613, 614, 651, 680, 685, 689, 691, 714, 721, 757, 762, 769, 772, 773, 775, 785, 791, 808, 819, 820, 828, 829, 832, 838, 848, 852, 853, 864, 865, 869, 874, 876, 880, 885, 888, 892, 905.

9. Obręb geodezyjny 10 Saki - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

9/14, 23/10, 28/11, 32/10, 50/4, 61/13, 64/11, 64/22, 115/18, 116/9, 117/3, 131/12, 150/13, 151/5, 186/6, 187/9, 188/5, 227/5, 240/1, 256/1, 260, 261, 262/2, 264, 266, 267/1, 285.

10. Obręb geodezyjny 11 Suchowolce - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

408/1, 843/17, 1174, 1177, 1179/1, 1180, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1191, 1193/1, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1203/1, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1267, 1268/1,1269.

11. Obręb geodezyjny 12 Toporki - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

1, 5/1, 6, 26, 48, 102, 140, 188/1, 227/1, 240, 250, 252, 258, 266, 273, 345, 346, 351, 460, 728/1, 996/1, 1003, 1015, 1042, 1081, 1102, 1166, 1170, 1188/1, 1266, 1064, 1068, 1292, 1312, 1318, 1343, 1358.

12. Obręb geodezyjny 13 Zaleszany - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

56/10, 200, 202, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218/2, 221, 222, 223, 226, 229.

13. Obręb geodezyjny 14 Żuki - działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

17, 28, 46, 61, 76, 104, 105, 118, 119, 125, 138, 145, 161, 175, 198, 247, 269, 300, 385, 395, 416, 441, 442, 464, 479, 490, 404, 511, 528, 559, 611, 612, 795, 821, 823, 846, 856, 858, 859, 870, 878, 893.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe