reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kleszczele

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kleszczele, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange


Załącznik do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kleszczele

§ 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Kleszczele.

§ 2. Administratorem świetlic wiejskich jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, zwany dalej MOKSiR.

§ 3. Koszty utrzymania świetlic wiejskich ponosi MOKSiR.

§ 4. 1. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rekreacyjnej.

2. Głównym organizatorem działalności kulturalno - oświatowej i rekreacyjnej jest MOKSiR.

§ 5. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest sołtys lub inna osoba wskazana przez MOKSiR.

§ 6. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:

1) udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem;

2) zabezpieczenie pomieszczeń świetlicy przed dostępem osób niepowołanych;

3) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach świetlicy oraz terenu przynależnego do świetlicy;

4) dbanie o sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy;

5) ogrzewanie pomieszczeń świetlicy według potrzeb;

6) informowanie mieszkańców wsi o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w gminie;

7) inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz wsi;

8) zgłaszanie bieżących potrzeb do dyrektora MOKSiR.

§ 7. 1. Ze świetlicy można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem świetlicy.

2. Wynajem świetlicy odbywa się odpłatnie zgodnie ze stawkami określonymi odrębną uchwałą przez Radę Miejską w Kleszczelach.

3. Odpłatne udostępnianie świetlicy odbywa się po okazaniu opiekunowi świetlicy dowodu wpłaty wystawionego przez MOKSiR.

4. Przy każdorazowym udostępnieniu świetlicy opiekun świetlicy wraz z wynajmującym sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia oraz wskazania urządzeń pomiarowych, w które wyposażona jest świetlica. Na powyższą okoliczność strony sporządzają i podpisują protokół. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu świetlicy.

5. Opłaty uzyskane za wynajem świetlicy stanowią dochód MOKSiR.

6. Nieodpłatne korzystanie ze świetlicy odbywa się według zasad określonych uchwałą, o której mowa w pkt 2.

7. Przy nieodpłatnym udostępnianiu świetlicy odstępuje się od sprawdzenia wskazań urządzeń pomiarowych, w które wyposażona jest świetlica.

8. Godziny otwarcia świetlicy są ustalane z opiekunem świetlicy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

9. Przy każdorazowym udostępnianiu świetlicy musi być wskazana osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem oraz zwrot świetlicy w stanie niepogorszonym.

10. Świetlica wiejska udostępniania jest osobom pełnoletnim.

11. W przypadku organizowania w świetlicy przedsięwzięć z udziałem osób nieletnich, opiekun świetlicy udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich.

12. Wszyscy korzystający ze świetlic wiejskich zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ppoż i porządku publicznego.

13. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicy wiejskiej korzystający ze świetlicy zobowiązani są do uprzątnięcia użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlicy.

14. Za ewentualne szkody w świetlicy odpowiada wynajmujący. Zobowiązany jest on do usunięcia powstałych szkód w terminie określonym przez opiekuna świetlicy. W przypadku niewywiązania się z obowiązku usunięcia szkód, wynajmujący zostanie obciążony kosztami ich usunięcia.

§ 8. MOKSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 9. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania świetlic należy zgłaszać pisemnie do MOKSiR.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama