Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kleszczele

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kleszczele, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange


Załącznik do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kleszczele

§ 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Kleszczele.

§ 2. Administratorem świetlic wiejskich jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, zwany dalej MOKSiR.

§ 3. Koszty utrzymania świetlic wiejskich ponosi MOKSiR.

§ 4. 1. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rekreacyjnej.

2. Głównym organizatorem działalności kulturalno - oświatowej i rekreacyjnej jest MOKSiR.

§ 5. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest sołtys lub inna osoba wskazana przez MOKSiR.

§ 6. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:

1) udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem;

2) zabezpieczenie pomieszczeń świetlicy przed dostępem osób niepowołanych;

3) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach świetlicy oraz terenu przynależnego do świetlicy;

4) dbanie o sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy;

5) ogrzewanie pomieszczeń świetlicy według potrzeb;

6) informowanie mieszkańców wsi o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w gminie;

7) inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz wsi;

8) zgłaszanie bieżących potrzeb do dyrektora MOKSiR.

§ 7. 1. Ze świetlicy można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem świetlicy.

2. Wynajem świetlicy odbywa się odpłatnie zgodnie ze stawkami określonymi odrębną uchwałą przez Radę Miejską w Kleszczelach.

3. Odpłatne udostępnianie świetlicy odbywa się po okazaniu opiekunowi świetlicy dowodu wpłaty wystawionego przez MOKSiR.

4. Przy każdorazowym udostępnieniu świetlicy opiekun świetlicy wraz z wynajmującym sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia oraz wskazania urządzeń pomiarowych, w które wyposażona jest świetlica. Na powyższą okoliczność strony sporządzają i podpisują protokół. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu świetlicy.

5. Opłaty uzyskane za wynajem świetlicy stanowią dochód MOKSiR.

6. Nieodpłatne korzystanie ze świetlicy odbywa się według zasad określonych uchwałą, o której mowa w pkt 2.

7. Przy nieodpłatnym udostępnianiu świetlicy odstępuje się od sprawdzenia wskazań urządzeń pomiarowych, w które wyposażona jest świetlica.

8. Godziny otwarcia świetlicy są ustalane z opiekunem świetlicy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

9. Przy każdorazowym udostępnianiu świetlicy musi być wskazana osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem oraz zwrot świetlicy w stanie niepogorszonym.

10. Świetlica wiejska udostępniania jest osobom pełnoletnim.

11. W przypadku organizowania w świetlicy przedsięwzięć z udziałem osób nieletnich, opiekun świetlicy udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich.

12. Wszyscy korzystający ze świetlic wiejskich zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ppoż i porządku publicznego.

13. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicy wiejskiej korzystający ze świetlicy zobowiązani są do uprzątnięcia użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlicy.

14. Za ewentualne szkody w świetlicy odpowiada wynajmujący. Zobowiązany jest on do usunięcia powstałych szkód w terminie określonym przez opiekuna świetlicy. W przypadku niewywiązania się z obowiązku usunięcia szkód, wynajmujący zostanie obciążony kosztami ich usunięcia.

§ 8. MOKSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 9. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania świetlic należy zgłaszać pisemnie do MOKSiR.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe