Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/240/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia
30 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247, poz. 3001).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange


Załącznik do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele, zwany dalej regulaminem określa sposób ustalania wysokości, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy;

3) ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

4) ustawie o świadczeniach rodzinnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114)

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy.

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana w postaci:

1) stypendium szkolnego;

2) zasiłku szkolnego.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości i formy udzielania stypendium szkolnego

§ 5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Kleszczele spełniający kryteria, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy.

§ 6. . W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń, ustala się następujące grupy dochodowe i ustala się wysokość stypendium:

1) "Grupa I": przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia włącznie do 50 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

2) "Grupa II": przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 50% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć 150 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane w formach przewidzianych ustawą, a w szczególności:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w:

a) zajęciach artystycznych, muzycznych, sportowych, kursach nauki języków obcych, informatycznych lub innych o charakterze edukacyjnym wynikających z zainteresowań i potrzeb ucznia,

b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na basen, wycieczki szkolne;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym polegającej na refundacji kosztów zakupu:

a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, opracowań szkolnych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych i innych materiałów dydaktycznych,

b) zeszytów, długopisów, piórników, tuszy do drukarek i innych artykułów szkolnych,

c) komputera (laptopa), drukarki, skanera - nie częściej niż jedna sztuka na trzy lata w rodzinie,

d) tabletu, oprogramowania, peryferii komputerowych, m.in. klawiatury, myszy komputerowej, nośników danych, części do komputera - nie częściej niż jedna sztuka na dwa lata,

e) biurka, krzesła do biurka, lampki do biurka - nie częściej niż jedno na trzy lata,

f) stroju sportowego (koszulka i spodenki) oraz dresu (buza sportowa i spodnie sportowe) - nie częściej niż raz na półrocze,

g) obuwia sportowego - nie częściej niż dwie pary na półrocze,

h) plecaka (tornistra) - nie częściej niż raz na półrocze,

i) okularów korekcyjnych,

j) zakupu stroju wymaganego na zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,

k) sprzętu muzycznego, sportowego itp. zgodnego z zainteresowaniami lub zdolnościami ucznia;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności:

a) zakwaterowania w bursie, internacie,

b) transportu środkami komunikacji zbiorowej,

c) opłat czesnego za naukę w szkole.

§ 8. W przypadku braku możliwości udzielenia stypendium w formach określonych w
§ 7, dopuszcza się możliwość udzielenia stypendium w formie pieniężnej, na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 9. 1 Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach.

1.2. Burmistrz Kleszczel w drodze zarządzenia określi wzór formularza wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zawierający dane określone w art. 90 n ust. 4 ustawy.

3. Wniosek może być złożony na formularzu, o którym mowa w ust. 2 lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy.

§ 10. O przyznaniu stypendium szkolnego rozstrzyga Burmistrz Kleszczel w formie decyzji administracyjnej.

§ 11. Wypłaty stypendium szkolnego dokonuje się na podstawie przedłożonych imiennych dokumentów sprzedaży, m.in.: rachunków, faktur, innych dowodów zakupu potwierdzających faktycznie poniesione wydatki na cele edukacyjne.

§ 12. Dopuszcza się możliwość refundacji wydatków poniesionych w miesiącu lipcu i sierpniu o charakterze edukacyjnym związanych z kontynuowaniem lub rozpoczęciem nauki w nowym roku szkolnym.

§ 13. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 11, wypłata stypendium szkolnego nie zostanie zrealizowana.

§ 14. Świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są przelewem, na wskazany we wniosku rachunek bankowy ów, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

§ 15. 1. Wypłata stypendium odbywać się może, jeżeli przez cały okres stypendialny istnieje do niego prawo, tzn. nie ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium. Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczył kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 90d ust. 7 ustawy;

2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów;

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty;

4) uczeń zmieni miejsce zamieszkania - poza obszar gminy, która przyznała stypendium.

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek organ zobowiązany jest wstrzymać lub cofnąć prawo do stypendium, ewentualnie rozstrzygnąć kwestię zwrotu nadpłaconego stypendium.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 16. 1. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, zamieszkały na terenie gminy Kleszczele, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach.

3. Burmistrz Kleszczel w drodze zarządzenia określi wzór formularza wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego zawierający dane określone w art. 90 n ust. 4 ustawy.

4. Wniosek może być złożony na formularzu, o którym mowa w ust. 3 lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy.

5. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty lub oświadczenia poświadczające zdarzenie losowe powodujące trudną sytuację materialną w rodzinie.

6. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

7. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz na ucznia w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

§ 17. O przyznaniu zasiłku szkolnego rozstrzyga Burmistrz Kleszczel w formie decyzji administracyjnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe