Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 10.2015 Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2013 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 18.125.277,47 zł, wykonanie - 17.231.739,05zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 17.729.277,47 zł, wykonanie - 15.687.011,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz załącznikami Nr 7, 8, 9, 10, 11.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy Sokoły;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Józef Zajkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 10.2015
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe