reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. W. Rabczyńskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz.1318; z 2014 r. poz.379 i poz.1072), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z 2014 r. poz. 40 i poz.1101, z 2015 r. poz. 200) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. W. Rabczyńskiego, o którym mowa w ust. 2, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/229/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 kwietnia 2006 r., zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Wasilkowie: Nr XXXIV/183/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r., Nr XLIII/230/10 z dnia 25 marca 2010 r. oraz Nr LIV/386/14 z dnia 24 września 2014 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. W. Rabczyńskiego, w skład którego wchodzą:

1) część tekstowa planu, stanowiąca treść niniejszej uchwały

2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.

a) część graficzna tj. rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - załącznik Nr 2,

c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z ustaleń planu, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 3.

Rozdział 1.
postanowienia ogólne

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 22.40 ha, położony w północnej części miasta, stanowiący rejon istniejących cmentarzy wyznaniowych wraz z terenami przyległymi,

2. Podstawę opracowania stanowią:

1) Uchwała Nr XLV/337/14 Rady Miejskiej w Wasikowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. W. Rabczyńskiego.

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków, uchwalone uchwałą Nr XXXIX/229/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. z późniejszymi zmianami.

3. Przedmiotem planu są zagadnienia, zawarte w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), określone w sposób następujący:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) P - teren zakładu produkcyjnego,

b) UH - tereny usług handlu,

c) UH/Kp - teren usług handlu i parkingu ogólnodostępnego,

d) UK/Kp - teren usług sakralnych i parkingu ogólnodostępnego,

e) UHR/Kp - teren usług handlu, rzemiosła i parkingu ogólnodostępnego,

f) ZC - tereny cmentarzy,

g) Kp - tereny parkingów ogólnodostępnych,

h) ZL - tereny leśne,

2) tereny komunikacji, w tym:

- KD-Z, KD-D - tereny dróg zbiorczych i dojazdowych

- KDW - teren drogi wewnętrznej

- KDW-KxR - teren ciągu pieszo-rowerowego

3) urządzenia techniczne, w tym:

- Et - stacja transformatorowa 15/0,4kV

4) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych,

e) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów,

f) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym: terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,

h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

j) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

k) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

5) ustalenia pozostałe

a) ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,

b) zasady ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące:

1) granica opracowania planu,

2) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) klasyfikacja funkcjonalna ulic,

5) strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarzy,

6) granica strefy"A" ścisłej ochrony konserwatorskiej,

7) część niegrzebalna cmentarza,

8) wymiarowanie.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter postulatywny:

1) zasady zagospodarowania terenów cmentarzy i usług,

2) przebiegi liniowych urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej,

3) ścieżka pielgrzyma.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe) określonego w §1 uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;

5) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, opisany w tekście planu oraz wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania;

7) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów;

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie, których nie mogą przekroczyć ściany budynków w kierunku ulicy (nie dotyczy ganków, wykuszy itp., zajmujących nie więcej niż 20 % powierzchni ściany);

9) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowy (suma powierzchni wszystkich budynków na działce) w powierzchni całkowitej działki budowlanej;

10) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział terenu z nawierzchnią ziemną, urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniejszą jednak niż 10 m2 oraz wodę powierzchniową - w powierzchni całkowitej działki budowlanej;

11) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji;

12) strefie ochrony sanitarnej - należy przez to rozumieć pas terenu wokół obiektu uciązliwego, na obszarze którego obowiązują ustalenia i zakazy określone w przepisach szczególnych;

13) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza takie jak kaplica lub dom pogrzebowy, budynek administracyjno-gospodarczy, sanitariaty, podjazdy, tereny zieleni urządzonej itp.

Rozdział 2.
przeznaczenie terenów i ich funkcje, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. 1 Ustala się teren zakładu produkcyjnego, oznaczony symbolem P (o powierzchni 0.3644ha) z następującymi warunkami:

1) utrzymuje się istniejące obiekty produkcyjne z możliwością dalszej rozbudowy; dopuszcza się remonty istniejących obiektów;

2. W stosunku do rozbudowywanych obiektów na terenie oznaczonym symbolem P ustala się następujące wymagania:

1) wysokość: dwie kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;

2) dachy wysokie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45o; dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich na projektowanym obiekcie o kącie nachylenia od 2 do 10o;

3) materiał elewacyjny i pokryciowy oraz kolorystyka jednorodna dla całego zespołu obiektów;

4) wskaźnik całkowitej powierzchni zabudowy nie może być wyższy niż 70% działki budowlanej;

5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 15% działki budowlanej;

6) dojazd istniejący od ulicy 2KD-D;

7) należy zapewnić miejsca postojowe związane z funkcjonowaniem obiektów produkcyjnych; ilość miejsc zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12 ust.3.

§ 6. 1 Ustala się tereny usług handlu, oznaczone na rysunku planu symbolem UH i ponumerowane 1UH (o powierzchni 0.0482ha) oraz 2UH (o powierzchni 0.0832ha).

2. W stosunku do terenów wymienionych w ust. 1 obowiązują ustalenia:

1) utrzymuje się istniejący obiekt handlowy, zlokalizowany na terenie oznaczonym symbolem 1UH z możliwością jego rozbudowy;

2) na terenie oznaczonym symbolem 2UH przewiduje się lokalizację obiektu handlowo- usługowego;

3) tereny wymienione w ust.1 znajdują się w zasięgu strefy ochrony sanitarnej; obowiązują ustalenia dotyczące zakazu lokalizowania obiektów wymienionych w § 10 ust. 8;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury.

3. W stosunku do rozbudowywanego obiektu znajdującego się na terenie 1UH oraz projektowanego obiektu usługowo- handlowego na terenie 2UH ustala się następujące wymagania:

1) wysokość: jedna kondygnacja nadziemna, jednak nie więcej niż 7 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;

2) dachy wysokie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45o; dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich na projektowanym obiekcie o kącie nachylenia od 2 do 10o;

3) materiał elewacyjny: cegła, kamień, tynk, drewno lub szalówka drewniana, itp; materiał pokryciowy: dachówka, materiał dachówkopodobny, blacha płaska;

4) kolorystyka zabudowy: naturalne kolory drewna, kamienia lub cegły ceramicznej, w przypadku elementów tynkowanych zaleca się stosowanie kolorów pastelowych; materiał pokryciowy: naturalny kolor dachówki ceramicznej, a w przypadku zastosowania materiału dachówkopodobnego zaleca się stosowanie odcieni brązów lub szarości, kolor blachy - szary lub czarny; zaleca się stosowanie jednolitej kolorystyki dla zabudowy w granicach jednej działki budowlanej;

5) wskaźnik całkowitej powierzchni zabudowy nie może być wyższy niż 60% działki budowlanej;

6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 20% działki budowlanej;

7) dojazd do terenu oznaczonego symbolem 1UH od ulicy 3KDW, do terenu oznaczonego symbolem 2UH przewiduje się dojazd techniczny poprzez ciąg pieszo- rowerowy 5KDW-KxR.

8) należy zapewnić miejsca postojowe związane z funkcjonowaniem usług; ilość miejsc zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12 ust.3.

§ 7. 1 Ustala się teren usług handlu i parkingu ogólnodostępnego, oznaczony na rysunku planu symbolem UH/Kp (o powierzchni 0.2966ha).

2. W stosunku do terenu wymienionego w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1) przewiduje się lokalizację zabudowy usługowej z zakresu handlu związanej z obsługą cmentarzy oraz ogólnodostępnych miejsc postojowych;

2) teren wymieniony w ust.1 znajduje się w zasięgu strefy ochrony sanitarnej; obowiązują ustalenia dotyczące zakazu lokalizowania obiektów wymienionych w § 10 ust. 8;

3) zabudowę usługową należy lokalizować na obszarze wydzielonym na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury.

3. W stosunku do zabudowy usługowej, zlokalizowanej na terenie UH/Kp ustala się następujące wymagania:

1) wysokość obiektu - jedna kondygnacja nadziemna, jednak nie więcej niż 7 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;

2) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45o; dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich na projektowanym obiekcie o kącie nachylenia od 2 do 10o;

3) materiał elewacyjny: cegła, kamień, tynk, drewno lub szalówka drewniana, itp; materiał pokryciowy: dachówka, materiał dachówkopodobny, blacha płaska;

4) kolorystyka zabudowy: naturalne kolory drewna, kamienia lub cegły ceramicznej, w przypadku elementów tynkowanych zaleca się stosowanie kolorów pastelowych; materiał pokryciowy: naturalny kolor dachówki ceramicznej, a w przypadku zastosowania materiału dachówkopodobnego zaleca się stosowanie odcieni brązów lub szarości, kolor blachy - szary lub czarny; zaleca się stosowanie jednolitej kolorystyki dla zabudowy w granicach jednej działki budowlanej;

5) wskaźnik całkowitej powierzchni zabudowy nie może być wyższy niż 60% działki budowlanej;

6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 20% działki budowlanej;

7) dojazd od ulicy 2KD-D;

8) należy zapewnić miejsca postojowe związane z funkcjonowaniem usług; ilość miejsc zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12 ust. 3;

9) dopuszcza się możliwość okresowego rozstawiania kramów.

§ 8. 1 Ustala się teren usług sakralnych i parkingu ogólnodostępnego, oznaczony na rysunku planu symbolem UK/Kp (o powierzchni 0.2788ha).

2. W stosunku do terenu wymienionego w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1) przewiduje się lokalizację obiektu sakralnego w postaci kaplicy cmentarnej wraz z przyległymi pomieszczeniami gospodarczo-administracyjnymi oraz ogólnodostępnych miejsc postojowych;

2) teren wymieniony w ust.1 znajduje się w zasięgu strefy ochrony sanitarnej; obowiązują ustalenia dotyczące zakazu lokalizowania obiektów wymienionych w § 10 ust. 8;

3) obiekt należy lokalizować na obszarze wydzielonym na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury oraz zieleni urządzonej.

3. W stosunku do projektowanego obiektu sakralnego wraz z przyległymi pomieszczeniami gospodarczo- administracyjnymi ustala się następujące wymagania:

1) wysokość: jedna kondygnacja nadziemna i jedna podziemna, jednak nie więcej niż 14 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;

2) architektura nawiązująca stylem do religijnych tradycji obowiązujących w obrządku prawosławnym; rodzaj dachów oraz kąty nachylenia połaci dostosowane do wymagań stylowych;

3) materiał elewacyjny- naturalne materiały typu: kamień, cegła, drewno, tynk gładki; materiał pokryciowy: dachówka ceramiczna, materiał dachówkopodobny, gont drewniany, blacha płaska;

4) kolorystyka: naturalne kolory drewna, kamienia lub cegły ceramicznej, w przypadku elementów tynkowanych zaleca się stosowanie kolorów pastelowych; materiał pokryciowy: naturalny kolor dachówki ceramicznej, a w przypadku zastosowania materiału dachówkopodobnego zaleca się stosowanie odcieni brązów lub szarości, kolor blachy - szary lub czarny;

5) dojazd od ulicy 2KD-D;

4. W przypadku braku realizacji obiektu sakralnego istnieje możliwość wykorzystania terenu oznaczonego symbolem UK/Kp pod realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych.

§ 9. 1 Ustala się tereny usług handlu, rzemiosła i parkingu ogólnodostępnego, oznaczone na rysunku planu symbolem UHR/Kp i ponumerowane 1UHR/Kp (o powierzchni 0.0835ha) oraz 2UHR/Kp (o powierzchni 0.3289ha).

2. W stosunku do terenów wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1) przewiduje się lokalizację zabudowy usługowej z zakresu usług handlu, rzemiosła związanych z obsługą cmentarzy oraz ogólnodostępnych miejsc postojowych;

2) tereny wymienione w ust.1 znajdują się w zasięgu strefy ochrony sanitarnej; obowiązują ustalenia dotyczące zakazu lokalizowania obiektów wymienionych w § 10 ust. 8;

3) na terenie 2UHR/Kp należy zapewnić dojazd do istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, oznaczonej na rysunku planu symbolem Et;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury.

3. W stosunku do zabudowy usługowej, zlokalizowanej na terenie UHR/Kp ustala się następujące wymagania:

1) wysokość obiektu - jedna kondygnacja nadziemna, jednak nie więcej niż 7 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;

2) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45o; dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich na projektowanym obiekcie o kącie nachylenia od 2 do 10o;

3) materiał elewacyjny: cegła, kamień, tynk, drewno lub szalówka drewniana, itp; materiał pokryciowy: dachówka, materiał dachówkopodobny, blacha płaska;

4) kolorystyka zabudowy: naturalne kolory drewna, kamienia lub cegły ceramicznej, w przypadku elementów tynkowanych zaleca się stosowanie kolorów pastelowych; materiał pokryciowy: naturalny kolor dachówki ceramicznej, a w przypadku zastosowania materiału dachówkopodobnego zaleca się stosowanie odcieni brązów lub szarości, kolor blachy - szary lub czarny; zaleca się stosowanie jednolitej kolorystyki dla zabudowy w granicach jednej działki budowlanej;

5) wskaźnik całkowitej powierzchni zabudowy nie może być wyższy niż 60% działki budowlanej;

6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 20% działki budowlanej;

7) dojazd od ulicy 3KDW;

8) należy zapewnić miejsca postojowe związane z funkcjonowaniem usług; ilość miejsc zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12 ust. 3;

9) dopuszcza się możliwość okresowego rozstawiania kramów.

§ 10. 1 Ustala się tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC, w tym:

- 1ZC - istniejący cmentarz wyznaniowy (prawosławny) (o powierzchni 1.9190ha),
- 2ZC - teren przeznaczony pod powiększenie cmentarza wyznaniowego
oznaczonego symbolem 1ZC (o powierzchni 0.8754ha),
- 3ZC - istniejący cmentarz wyznaniowy (rzymskokatolicki) (o powierzchni 4.5050ha),
- 4ZC (o powierzchni 0.6468ha), i 5ZC ( o powierzchni 0.9520ha), - tereny przeznaczone pod powiększenie cmentarza wyznaniowego oznaczonego symbolem 3ZC

- 6ZC - projektowany cmentarz gminny (o powierzchni 1.9700ha).

2. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem 1ZC ustala się:

1) utrzymuje się istniejący cmentarz wyznaniowy grzebalny z zaleceniem:
a) zachowania obecnego układu przestrzennego,
b) uczytelnienia kwater,
c) zachowania ogrodzenia z możliwością wykonania bram na przedłużeniu ciągów komunikacyjnych do projektowanej części cmentarza, oznaczonej symbolem 2ZC.

2) dojazd od ulic: 1KD-Z i 2KD-D;

3) miejsca postojowe na terenie oznaczonym symbolami UK/Kp i UH/Kp;

4) cmentarz wyznaniowy prawosławny jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia zawarte w § 26.

3. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem 2ZC, przeznaczonego pod powiększenie cmentarza wymienionego w ust. 2, ustala się następujące wymagania:

1) powierzchnia grzebalna winna stanowić od 40 do 60% powierzchni ogólnej cmentarza, pozostałą część należy przeznaczyć pod aleje, place, zieleń, urządzenia gospodarcze i inne;

2) ogrodzenie terenu trwałe o wysokości minimalnej 1,5 m;

3) należy doprowadzić urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej, wykonać oświetlenie, punkty do poboru wody, kanalizację sanitarną do miejsca wyznaczonego pod obiekt gospodarczo-sanitarny oraz wyznaczyć miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów umożliwiające ich selektywną zbiórkę;

4) zaleca się pozostawienie części istniejącego, wartościowego drzewostanu w formie grup zieleni lub szpalerów, a układ alei i pól grzebalnych powinien nawiązywać do układu cmentarza istniejącego;

5) dojazd od ulicy 4KD-D;

6) miejsca postojowe na terenie oznaczonym symbolem 3Kp oraz UK/Kp i UH/Kp.

4. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem 3ZC, ustala się:

1) utrzymuje się istniejący cmentarz wyznaniowy grzebalny z zaleceniem:
a) zachowania istniejącego układu przestrzennego,
b) zachowania betonowych kompozycji przestrzennych,

c) zachowania ogrodzenia z możliwością wykonania bram na przedłużeniu ciągów komunikacyjnych prowadzących do terenów oznaczonych symbolami 4ZC i 5ZC, przeznaczonych pod powiększenie terenu cmentarza wymienionego w pkt 6;

2) obowiązek utrzymania części niegrzebalnej cmentarza, oznaczonej graficznie na rysunku planu z bezwzględnym zakazem pochówków;

3) dojazd od ulicy 1KD-Z;

4) miejsca postojowe: na parkingach oznaczonych symbolami: 1Kp, 2Kp, 4Kp oraz 1UHR/Kp i 2UHR/Kp,

5) na części niegrzebalnej oraz na terenie przyległym wolnym od pochówków, dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących, takich jak kaplica, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, w stosunku do których obowiązują następujące ustalenia:

a) wysokość obiektów - jedna kondygnacja nadziemna, jednak nie więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,

b) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45o; dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich na projektowanych obiektach o kącie nachylenia od 2 do 10o;

c) materiał elewacyjny: cegła, kamień, tynk, drewno lub szalówka drewniana, itp; materiał pokryciowy: dachówka, materiał dachówkopodobny, blacha płaska;

d) kolorystyka zabudowy: naturalne kolory drewna, kamienia lub cegły ceramicznej, w przypadku elementów tynkowanych zaleca się stosowanie kolorów pastelowych; materiał pokryciowy: naturalny kolor dachówki ceramicznej, a w przypadku zastosowania materiału dachówkopodobnego zaleca się stosowanie odcieni brązów lub szarości, kolor blachy - szary lub czarny; zaleca się stosowanie jednolitej kolorystyki dla zabudowy;

e) projekt budowlany należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

6) teren istniejącego cmentarza wyznaniowego, rzymskokatolickiego jest wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego; obowiązują ustalenia zawarte w § 26.

5. W stosunku do terenów oznaczonych symbolami 4ZC i 5ZC, przeznaczonych pod powiększenie cmentarza wyznaniowego, wymienionego w ust.6, obowiązują następujące wymagania:

1) powierzchnia grzebalna winna stanowić od 40 do 60% powierzchni ogólnej cmentarza, pozostałą część należy przeznaczyć pod drogi, place, obiekty i urządzenia gospodarcze, zieleń itp.;

2) ogrodzenie trwałe o wysokości minimalnej 1,5 m;

3) w ogrodzeniu istniejącego cmentarza, w części stycznej do terenów projektowanych pod jego rozbudowę, należy wykonać bramy umożliwiające komunikację wewnętrzną;

4) wielkość i lokalizację bram należy uzgodnić z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ponieważ cmentarz wyznaniowy rzymskokatolicki jest wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego;

5) należy doprowadzić urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej, wykonać oświetlenie, punkty do poboru wody, kanalizację sanitarną do miejsca wyznaczonego pod obiekt gospodarczo-sanitarny oraz wyznaczyć miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów umożliwiające ich selektywną zbiórkę;

6) dojazd od ulicy 1KD-Z;

7) miejsca parkingowe na terenie oznaczonym symbolami: 1Kp, 2Kp, 4Kp, 1UHR/Kp, 2UHR/Kp oraz wzdłuż ulicy 1KD-Z.

6. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem 6ZC, przeznaczonego pod lokalizację cmentarza gminnego obowiązują następujące wymagania:

1) powierzchnia grzebalna winna stanowić od 40 do 60% powierzchni ogólnej cmentarza, pozostałą część należy przeznaczyć pod: drogi, place, zieleń urządzoną oraz obiekty i urządzenia towarzyszące;

2) ogrodzenie trwałe o wysokości minimalnej 1,5 m;

3) zaleca się wykonanie oświetlenia, punktów do poboru wody, doprowadzenie kanalizacji do budynku administracyjno-gospodarczego i ogólnodostępnych sanitariatów oraz wyznaczenie miejsca pod ustawienie kontenerów na odpady stałe;

4) w miarę możliwości należy pozostawić część istniejącego, wartościowego drzewostanu w formie grup zieleni lub szpalerów;

5) dojazd od ulicy 3KDW;

6) miejsca postojowe na parkingach oznaczonych symbolami 1 UHR/Kp, 2 UHR/Kp, 1Kp, 2Kp i 4Kp.

7. Dopuszcza się lokalizację obiektu - domu pogrzebowego z częścią administracyjno-gospodarczą na terenie oznaczonym symbolem 6ZC, w stosunku do którego obowiązują następujące wymagania:

1) wysokość: jedna kondygnacja nadziemna i jedna podziemna - nie więcej niż 14m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

2) dachy wysokie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45o; dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich na projektowanym obiekcie o kącie nachylenia od 2 do 10o;

3) materiał elewacyjny i pokryciowy jednorodny dla całego zespołu; kolorystyka pastelowa, jednorodna dla całego zespołu obiektów.

8. Wokół istniejących i projektowanych cmentarzy wyznacza się pas izolujący teren cmentarny od innych terenów o szerokości 50 m, oznaczony graficznie na rysunku planu, na którym obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

§ 11. 1 Ustala się tereny leśne, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL i ponumerowane 1ZL (o powierzchni 0.8151ha), 2ZL (o powierzchni 1.4105ha), 3ZL (o powierzchni 5.1150ha), stanowiące element otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 stanowiące własność Skarbu Państwa w administracji Nadleśnictwa Dojlidy pozostawia się w użytkowaniu leśnym. Gospodarowanie na tych terenach odbywać się będzie w oparciu o przepisy odrębne.

3. Utrzymuje się istniejącą "ścieżkę pielgrzyma", oznaczoną graficznie na rysunku planu, przechodzącą przez tereny leśne od pętli autobusowej w rejonie cmentarzy w kierunku Sanktuarium "Święta Woda".

1) dopuszcza się utwardzenie nawierzchni ścieżki wykonanie oświetlenia, elementów małej architektury;

2) wprowadza się możliwość użytkowania "ścieżki pielgrzyma" jako ścieżki rowerowej i spacerowej.

Rozdział 3.
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 12. 1. W zakresie systemu komunikacji ustala się zasadę obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem ulicami o symbolach: KD-Z - zbiorcza, KD-D - dojazdowa, KDW - wewnętrzna i KDW-KxR - ciąg pieszo-rowerowy, o niżej wymienionych parametrach:

1)

- 1KD-Z - ulica Grodzieńska oraz odcinek ul. Ks. W. Rabczyńskiego, klasy Z, w istniejących liniach rozgraniczających, szerokość jezdni 7 m.; utrzymuje się istniejącą pętlę autobusową, parkingi oraz istniejące linie zabudowy;

- 2KD-D - ulica Zajęcza, klasy D, w istniejących liniach rozgraniczających, szerokość jezdni 6 m, istniejące linie zabudowy;

- 3KDW - projektowana ulica wewnętrzna, szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, z rozszerzeniem w celu wykonania placu do zawracania o wymiarach 12,5 × 12,5 m, szerokość jezdni 5m z wyokrągleniem załomów trasy łukiem poziomym o promieniu R=7m; nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających;

- 4KD-D - ulica Sosnowa, klasy D, w istniejących liniach rozgraniczających, szerokość jezdni 6 m, linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających;

- 5KDW-KxR - ciąg pieszo-rowerowy w istniejących liniach rozgraniczających;

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających 5×5 m, jak na rysunku planu;

3) rozwiązania techniczne ulic i włączenia do dróg należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, w uzgodnieniu z ich zarządcami;

4) powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym stanowią ulice: Grodzieńska i Ks. W. Rabczyńskiego;

5) na terenach, w obrębie linii rozgraniczających projektowanych ulic, zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych nie związanych z funkcją ulicy, z wyjątkiem urządzeń technicznych dotyczących ich utrzymania, a także infrastruktury technicznej.

2. Ustala się tereny parkingów oznaczonych na rysunku planu symbolami Kp i ponumerowane: 1Kp (o powierzchni 0.2415ha), 2Kp (o powierzchni 0.3371ha) 3Kp (o powierzchni 0.0810ha), 4Kp (o powierzchni 0.1581ha), UH/Kp, UK/Kp, 1UHR/Kp, oraz 2UHR/Kp;

1) parkingi istniejące:
a) 4Kp (przy cmentarzu katolickim) - ok. 40 m.p.
b) w pasie drogowym ulicy 2KD-D (przy cmentarzu prawosławnym) - ok.32 m.p.

2) parkingi projektowane:

a) 1Kp na ok.125 m.p.

b) 2Kp na ok. 160 m.p.

c) 3Kp na ok. 40 m.p

d) UK/Kp na ok.40 m.p.

e) UH/Kp na ok. 40 m.p.

f) 1UHR/Kp na ok. 15 m.p.

g) 2UHR/Kp na ok. 40 m.p.

3. Ustala się następujące wskaźniki zapotrzebowania na miejsca parkingowe:

1) przy cmentarzach - 15 miejsc postojowych na każdy ha powierzchni cmentarza;

2) przy obiektach usługowych - 25 miejsc postojowych /1000 m2 powierzchni użytkowej;

3) przy obiektach produkcyjnych - 10 miejsc postojowych /1000 m2 powierzchni użytkowej;

4) przy obiektach sakralnych - 6 miejsc postojowych /1000 m2 powierzchni użytkowej;

5) należy zapewnić miejsca postojowe dla rowerów w miejscach stosownych do potrzeb.

§ 13. W zakresie systemu zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych obiektów na terenie objętym planem z istniejącej, miejskiej sieci wodociągowej;

2) realizację przyłączy poszczególnych obiektów budowlanych do sieci wodociągowej - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń wodociągowych;

3) na terenie pasa izolującego teren cmentarny od innych terenów o szerokości 50 m, oznaczonego graficznie na rysunku planu, obowiązuje zakaz lokalizacji studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

§ 14. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i wód opadowych, ustala się:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Białymstoku;

2) realizację przyłączy poszczególnych obiektów do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń kanalizacji sanitarnej;

3) zakaz budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów o małym stopniu zanieczyszczenia oraz z terenów nieutwardzonych, przewiduje się powierzchniowo, do gruntu w sposób uniemożliwiający ich spływ na grunty sąsiednie;

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, na których następuje spłukiwanie substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń mogących stanowić trwałe źródło zanieczyszczeń gruntu i wód powierzchniowych - do kanalizacji deszczowej wyposażonej w urządzenia służące oczyszczaniu wód opadowych, a ich jakość przed wprowadzeniem do odbiornika (gruntu) powinna odpowiadać wymogom określonym w przepisach szczególnych;

6) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków, wód opadowych i roztopowych nie spełniających obowiązujących norm, określonych w przepisach szczególnych.

§ 15. W zakresie systemu usuwania odpadów stałych, ustala się:

1) obowiązek wyznaczania miejsc na ustawienie pojemników do czasowego gromadzenia odpadów w miejscach ich wytwarzania z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów;

2) łada się obowiązek gromadzenia i gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób selektywny, w miejscach wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

§ 16. 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie odbiorców na przedmiotowym terenie - z istniejącej stacji transformatorowej Et, zasilanej linią SN15kV (kablową), po dostosowaniu urządzeń do nowych warunków pracy (np. wymiana transformatora, rozbudowa rozdzielni);

2) bezpośrednią obsługę odbiorców - liniami nn istniejącymi lub projektowanymi, w liniach rozgraniczających ulic, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych;

3) utrzymanie istniejących linii SN15kV i nn, które nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

4) wszystkie urządzenia i linie elektroenergetyczne kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu, należy zdemontować lub przebudować na warunkach gestora sieci, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych;

5) budowa, przebudowa i rozbudowa urządzeń elektroenergetycznych realizowana będzie zgodnie z przepisami szczególnymi oraz innymi stosownymi przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych na obszarze planu, pod warunkiem, że lokalizacja urządzenia i linii SN15kV zasilającej w/w stację, nie będzie kolidowała z projektowanym zagospodarowaniem terenu i będą spełnione wymogi określone w przepisach szczególnych.

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) zaopatrzenie w ciepło projektowanych obiektów odbywać się będzie z indywidualnych bądź grupowych źródeł ciepła, z preferencją stosowania paliw ekologicznych lub źródeł energii ekologicznie czystych np. pomp ciepła lub baterii słonecznych,itp.

2) istniejące źródła ciepła pozostawia się do dalszej eksploatacji z zaleceniem stosowania paliw ekologicznych.

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:

- zasilanie odbiorców w gaz przewodowy z istniejących gazociągów średniego ciśnienia;

- przyłącza do poszczególnych obiektów zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci gazowej.

§ 19. W zakresie systemu obsługi telekomunikacyjnej ustala się:

1) możliwość podłączenia potencjalnych abonentów liniami telefonicznymi do istniejącego, wybranego systemu telekomunikacyjnego, po rozbudowie systemu w stosownym zakresie, na warunkach gestora sieci, z uwzględnieniem przepisów szczególnych;

2) planowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako kablową;

3) utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia telekomunikacyjne, pod warunkiem, że nie kolidują z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu;

4) przebudowa sieci kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu powinna być realizowana na warunkach operatora sieci w/g przepisów odrębnych;

5) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, zgodnie z przepisami szczególnymi, o ile nie koliduje z podstawowym przeznaczeniem terenu ustalonym w planie.

Rozdział 4.
szczegółowe warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 20. Na terenie objętym planem nie występuje potrzeba scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 5.
zasady ochrony środowiska i przyrody

§ 21. 1. Teren objęty planem, położony jest w północnej części miasta i graniczy od północy, wschodu i zachodu z dużym kompleksem leśnym stanowiącym element otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

2. Istniejące i projektowane cmentarze, wydzielone z terenów leśnych, tworzą wraz z otaczającymi je lasami duży kompleks terenów zielonych.

3. Przy zagospodarowaniu terenów cmentarzy zaleca się pozostawienie enklaw zieleni wysokiej w formie grup lub szpalerów; zaleca się także pozostawienie grup zieleni wysokiej na terenach przeznaczonych pod usługi i parkingi.

4. W stosunku do terenów oznaczonych symbolami 1Kp i 2Kp zaleca się zagospodarowanie tych terenów w formie zieleni parkowo-leśnej i pozostawienie w tym stanie aż do czasu wystąpienia rzeczywistej potrzeby realizacji parkingu.

§ 22. Ustala się następujące zasady ochrony powietrza atmosferycznego, przyjmując dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji - w/g obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych.

§ 23. Ustala się następujące zasady ochrony ludzi i środowiska przed hałasem i wibracjami:

1) dążenie do wyeliminowania źródeł hałasu o ponadnormatywnym natężeniu, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmianę technologii i urządzeń;

2) dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych obszarów ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§ 24. Ustala się następujące zasady ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym:

1) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym, związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące lokalizacji i budowy urządzeń i sieci infrastruktury, określone w przepisach szczególnych - obowiązują ustalenia zawarte w § 16.

§ 25. Ustala się następujące zasady ochrony powierzchni ziemi:

1) obowiązują ustalenia zawarte w §§ 13, 14, 15;

2) obowiązuje zakaz zanieczyszczania powierzchni ziemi odpadami stałymi i odprowadzania do gruntu nieczystości płynnych.

Rozdział 6.
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 26. 1. Na terenie objętym planem występują niżej wymienione obiekty objęte ochroną konserwatorską:

1) cmentarz rzymskokatolicki w Wasilkowie wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego pod nr A-31 decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 września 2002 r.;

2) cmentarz prawosławny w Wasilkowie umieszczony jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków - nr ewidencyjny karty 0323.

2. Wszelkie prace naruszające układ przestrzenny cmentarza rzymskokatolickiego lub jego ogrodzenie, wymagają zgody Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Na obszarze objętym planem nie występują zabytki nieruchome, obszary wpisane do rejestru zabytków, inne niż wymienione w ust. 1 oraz udokumentowane stanowiska archeologiczne.

4. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć go oraz miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, niezwłocznie zawiadomić właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, Burmistrza Wasilkowa.

Rozdział 7.
wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych

§ 27. Na terenie objętym planem przestrzeniami publicznymi są:

1) tereny w liniach rozgraniczających: ulic, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów - oznaczone symbolami: KD-Z, KD-D, KDW, KDW-KxR i Kp- obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ;

2) tereny cmentarzy i usług handlu, oznaczone symbolami: ZC i UH; obowiązują ustalenia zawarte w § 6 i 10 ;

3) teren usług handlu i parkingu ogólnodostępnego, usług sakralnych i parkingu ogólnodostępnego oznaczone symbolami: UK/Kp i UH/Kp, tereny usług handlu, rzemiosła i parkingu ogólnodostępnego oznaczone symbolami: UHR/Kp- obowiązują ustalenia zawarte w § 7, 8 i 9.

Rozdział 8.
granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych

§ 28. 1. Teren objęty planem położony jest w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego, utworzonego uchwałą Nr XXVI/172/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 24 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Białost. Nr 9, poz. 94), zmienionym rozporządzeniem Nr 3/98 Wojewody Białostockiego z dnia 20 maja 1998 w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 10, poz. 47 z kolejnymi zmianami).

1) działalność gospodarczą na terenie Parku i jego otuliny określa plan ochrony Parku, zatwierdzony rozporządzeniem Nr 22/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 31);

2) zgodnie z ustaleniami planu ochrony Parku, teren opracowania położony jest na południowym krańcu otuliny, na obszarze O2, uznanym jako teren osadniczo-rolno-leśny.

2. Teren opracowania położony jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 (OSO) - "Puszcza Knyszyńska" (PLB 200003), na którym obowiązują ustalenia określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013 r. poz. 627- t.j.).dotyczące obszarów NATURA 2000 oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 9.
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy oraz sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 29. 1. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych na powiększenie istniejących cmentarzy wyznaniowych, projektowanego cmentarza gminnego oraz terenów objętych strefą ochrony sanitarnej wokół cmentarzy - odbywać się będzie w oparciu o przepisy odrębne - obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

2. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego niniejszym planem, tereny pozostają w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 10.
ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony przeciwpożarowej

§ 30. W zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa ustala się celowość dostosowania istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV do systemu wygaszania oświetlenia zewnętrznego.

§ 31. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek uwzględnienia w projektach budowlanych warunków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie:

1) projektowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

2) zapewnienia zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych oraz projektowania
dróg pożarowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami szczególnymi;

3) zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego
budynków, zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi;

4) dokonywanie uzgodnień projektów budowlanych na podstawie aktualnych przepisów
szczególnych.

Rozdział 11.
przepisy pozostałe

§ 32. 1. Przeznacza się na cele nieleśne 4,4849 ha gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa w administracji Nadleśnictwa Dojlidy, na podstawie zgody wyrażonej przez Ministra Środowiska:

1) decyzją Nr ZS-2120/98/2002 z dnia 29 maja 2002 r. - dotyczy części działki o powierzchni 0,9500 ha, oznaczonej nr geod. 395/18 obrębu leśnego Katrynka;

2) decyzją Nr ZS-W-2120-56-7/2010 z dnia 20 maja 2010 r. - dotyczy części działki o powierzchni 0,8800 ha, oznaczonej nr geod. 334/88 obrębu ewidencyjnego Wasilków;

3) decyzją Nr ZS-W-2120-122-2/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. - dotyczy części działki o powierzchni 2,5661 ha, oznaczonej nr geod. 395/29 obrębu ewidencyjnego Wasilków.

2. Przeznacza się na cele nieleśne 0,6200 ha gruntów leśnych VI-ej klasy bonitacyjnej lasów niepaństwowych, obejmujących działkę o nr. geodezyjnym 395/19, obręb ewidencyjny Wasilków, na podstawie zgody wyrażonej przez Wojewodę Podlaskiego decyzją Nr GKN. VI.77111 - 244/01 z dnia 25 czerwca 2001 r.

§ 33. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości: 30% dla terenów oznaczonych symbolami 2UH, 1UHR/Kp, 2UHR/Kp, UH/Kp, UK/Kp. Dla pozostałych terenów nie ustala się stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ wartość tych terenów nie ulegnie zmianie z powodu uchwalenia planu.

Rozdział 12.
przepisy końcowe

§ 34. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc uchwały:

1) Nr XV/98/99 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wasilkowa (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz. 27); Nr XXXVI/226/01 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 58, poz. 1008) w części objętej granicami opracowania niniejszego planu; Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 132).

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Rada Miejska w Wasilkowie rozstrzyga, co następuje:

1. Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. W. Rabczyńskiego z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 25 września 2014 r. do 16 października 2014 r. nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. W. Rabczyńskiego, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 i poz. 1446, z 2014 r. poz. 379), stwierdza się, że na terenie objętym planem inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy, będą realizowane zgodnie z uchwalonymi rocznymi planami inwestycyjnymi oraz ze środków własnych gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama