reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 39 ust.4 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i poz. 693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/199/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4650).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik


Załącznik do Uchwały Nr IX/43/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 czerwca 2015 r.

STATUT
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Statucie - oznacza to statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej,

2) Burmistrzu - oznacza to Burmistrza Czarnej Białostockiej,

3) Radzie - oznacza to Radę Miejską w Czarnej Białostockiej,

4) Ośrodku - oznacza to Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zwany dalej ,,Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

4) uchwały Nr XII/65/90 Miejsko - Gminnej Rady Narodowej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

5) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy.

2. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz.

3. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 9.

§ 5. Ośrodek obejmuje terenem działania Gminę Czarna Białostocka.

Rozdział 3.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 6. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

§ 7. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;

2) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie ;

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),

2) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm), dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym pomoc psychospołeczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych;

5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm);

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581);

11) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm);

§ 9. Ośrodek w trakcie realizacji statutowych działań współpracuje z domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, służbą zdrowia, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, klubami abstynenta, Caritas, Policją, sądami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 4.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym w formie zarządzenia.

2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

§ 11. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

§ 12. Do zadań Dyrektora należy:

1) organizowanie pracy Ośrodka,

2) kierowanie podległymi pracownikami,

3) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,

4) dbałość o powierzone mienie,

5) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

§ 13. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz.

§ 14. Dyrektor Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka, zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników oraz wykonuje w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

Rozdział 5.
FINASOWANIE OŚRODKA

§ 15. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ośrodek jest dysponentem III stopnia w zakresie wydatkowania środków budżetowych.

§ 16. Dyrektor Ośrodka składa corocznie plan wydatków Ośrodka w formie i terminach ustalonych uchwałą budżetową.

§ 17. Dyrektor Ośrodka składa Radzie co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka, podając w nim szczegółowe wyniki w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama