reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publiczne oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szepietowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć biologicznych lub adopcyjnych rodziców dzieci, a także opiekunów prawnych i rodziców zastępczych.

§ 2. 1. Publiczne oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szepietowo zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W tym czasie realizowane są programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w odrębnych przepisach.

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o którym mowa w ust. 1 są prowadzone w godzinach 800 - 1300.

§ 3. 1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez oddział przedszkolny ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, określony w § 2 ust. 1.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą płatną godzinę zajęć dziecka w oddziale przedszkolnym.

3. Opłata o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

4. Opłata o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia. Wysokość dziennej stawki żywieniowej określa odrębny cennik.

§ 4. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu.

§ 5. Zasady korzystania z usług oddziału przedszkolnego, w tym termin i zasady wnoszenia opłat, o których mowa w niniejszej uchwale oraz zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicem przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do oddziału.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Czarkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama