reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/29/2015 Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków i czynności z nimi związanymi określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami, zwanej dalej ustawą oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) pracach lub robotach budowlanych - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu gminy Sztabin,

3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Dotacja może być udzielona każdemu kto ma tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, określony ustawą.

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona na prace lub roboty budowlane wymienione w art. 77 ustawy.

2. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również dotacje z innych środków publicznych, to kwota dotacji przyznanej z budżetu gminy Sztabin, wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych, nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku.

§ 4. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku Wnioskodawca dołącza:

1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku lub upoważnienie do występowania w imieniu właściciela zabytku;

3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, wraz z pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym wymagającym takiego pozwolenia lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

4) oświadczenie o wnioskach o udzielenie dotacji na prace lub roboty objęte wnioskiem skierowanych do innych organów;

5) projekt, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (zabytki nieruchome-jeśli jest wymagane);

6) program prac lub robót przy zabytku nieruchomym;

7) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan zabytku;

3. Wnioski o udzielenie dotacji kierowane są do Wójta Gminy Sztabin.

4. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust.1, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.

§ 5. 1. W przypadku ubiegania się o dotacje na prace lub roboty budowlane, których konieczność wykonania wynika ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednie zagrożenie zabytku lub z innych nadzwyczajnych okoliczności - wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane w każdym czasie.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego lub innej okoliczności uzasadniającej natychmiastowe wykonanie prac przy zabytku.

§ 6. 1. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

2. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

3. Przewidziane uchwałą dotacje będą stanowić dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

4. Wnioskodawca będący przedsiębiorcą do wniosku o udzielenie dotacji powinien dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a ponadto informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 7. Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Sztabin.

§ 8. Dotację na wniosek o którym mowa w § 4, przyznaje Rada Gminy Sztabin w odrębnej uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2) zabytek na który przyznano dotację,

3) kwotę dotacji,

4) rodzaj prac lub robót budowlanych przy zabytku.

§ 9. 1. Po przyznaniu dotacji, Wójt Gminy Sztabin wraz z beneficjentem podpisują umowę.

2. Minimalną treść umowy, o której mowa w ust. 1, określa art. 250 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 10. 1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych.

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent po wykonaniu prac lub robót budowlanych zobowiązany jest, w terminie określonym w umowie, do złożenia Wójtowi Gminy Sztabin sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

3. Formularz sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Beneficjent rozliczając dotację winien niezwłocznie na wezwanie Wójta Gminy Sztabin uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

§ 11. Wójt Gminy Sztabin prowadzi rejestr udzielonych dotacji.

§ 12. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/29/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji, ze środków finansowych Gminy Sztabin, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

1. Dane podmiotu ubiegającego się o dotację:

1) Pełna nazwa podmiotu...................................................................................................................

2) Forma prawna................................................................................................................................

3) Nr NIP, Nr REGON (jeśli podmiot posiada)...................................................................................

4) Adres..............................................................................................................................................

5) Nr telefonu.....................................................................................................................................

6) Nazwa banku i numer rachunku ...................................................................................................

7) Nazwisko i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów ...................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

2. Dane zabytku:

1) Pełna nazwa zabytku (w przypadku części składowej zabytku wchodzącej w skład zabytku należy określić jej nazwę)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2) Dane zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków (Nr rejestru i data wpisu)…………………............

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3) Tytuł do władania zabytkiem: ...............................................................................................................

3. Pozwolenia:

1) Uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (wydane przez, data wydania, nr zezwolenia) .......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2) Uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku (wydane przez, data wydania, nr zezwolenia): ...................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych.

Całkowity koszt realizacji planowanego zadania:.............................................................................

1) w tym wnioskowana wielkość dotacji z budżetu Gminy Sztabin :.......................................................

2) w tym wielkość środków własnych:....................................................................................................

3) w tym wielkość środków pozyskanych z innych źródeł: .............................................................

5. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach budowlanych:

1) Zakres rzeczowy planowanych prac lub robót budowlanych:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2) Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót budowanych:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3) Uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego, naukowego, kulturowego zabytku:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

6. Terminy:

1) Wnioskowany termin przekazania dotacji:............................................................................................

2) Planowany termin rozpoczęcia prac: ....................................................................................................

3) Planowany termin zakończenia prac: ...................................................................................................

7. Harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem przewidywanych źródeł ich finansowania:

Lp.

Przewidywany okres

rozpoczęcia i zakończenia

prac

Rodzaj prac

lub robót

Przewidywany koszt

wykonania prac lub robót

Przewidywane źródło/źródła

finansowania prac lub robót

8. Data i Podpis/y


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/29/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

……………………………………………….........................................................

(nazwa zadania)

w okresie od ................. do .................., (zgodnie z umową)

określonego w umowie nr ...................................................;

zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy

Gminą Sztabin a ........................................................................

(nazwa Beneficjenta)

1. Sprawozdanie merytoryczne:

1) W jakim stopniu prace lub roboty budowlane zostały zrealizowane (ewentualnie uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2) Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku:

Lp.

Zakres wykonanych prac konserwatorskich/ robót budowlanych

3) Rezultaty realizacji zadania:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Sprawozdanie z wykonania wydatków:

1) Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

Lp.

Rodzaj kosztów

Całkowity koszt

w tym z wnioskowanej

dotacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ogółem

2) Rozliczenie ze względu na źródło finansowania ( z podziałem na źródła finansowania):

Źródło finansowania

%

I. Kwota dotacji

II. Środki własne

III. Inne źródła finansowania :

Ogółem

UWAGA: Jeśli dla beneficjenta podatek VAT jest kosztem odzyskiwanym, ceny w kosztorysach muszą być podane w kwocie netto.

Oświadczenie o opodatkowaniu podatkiem VAT - wnioskodawca jest / nie jest płatnikiem podatku VAT.

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Zestawienie faktur (rachunków):

Lp.

Numer dokumentu

księgowego

Numer

pozycji

kosztorysu

Data

Nazwa

wydatku

Kwota (w

zł)

Z tego ze środków pochodzących

z dotacji (w zł)

Ogółem:

4. Dodatkowe informacje:

1) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku.

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie prawidłowo opisanych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki - oryginały do wglądu.

3) Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie umów z wykonawcami prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

4) Kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac lub robót budowlanych przy zabytku, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów.

5) Inne............................

5. Data i Podpis/y:

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama