reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 90f oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. Nr 941, Nr 979, 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 827, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/191/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 23 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 221, poz. 2494).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik do Uchwały Nr VIII/35/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SZTABIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin, zwany dalej "Regulaminem", określa:

- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

- formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego,

- tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

- tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

- ustawie - rozumie się przez to przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz .U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

- Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Sztabin,

- Ośrodku - rozumie się przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie,

- Kierowniku - rozumie się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie.

- uczniach - rozumie się przez to uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90b, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

- rodzinie - rozumie się przez to rodzinę określoną w ustawie o pomocy społecznej,

- Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Sztabin,

II. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny.

§ 4. Stypendium szkolne przyznaje się w wysokości uwzględniającej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, jak niżej:

Lp.

% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2

ustawy o świadczeniach rodzinnych

1.

od 0 do 50,00

od 80,00 do 200,00

2.

powyżej 50,00 do 80,00

od 80,00 do 160,00

3.

powyżej 80,00 do 100,00

od 80,00 do 120,00

§ 5. Za dochód rodziny uważa się dochód ustalony zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. Stypendium szkolne może otrzymać każdy zamieszkały na terenie gminy uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności w razie występowania jednego z poniższych czynników:

1) bezrobocie;

2) niepełnosprawność;

3) ciężka lub długotrwała choroba;

4) wielodzietność;

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

6) alkoholizm lub narkomania;

7) rodzina niepełna.

§ 7. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w § 4 i § 6 jest większa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu mają kolejno uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie.

III. FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 8. Stypendium szkolne udzielane jest w formach przewidzianych ustawą.

§ 9. 1. Stypendium może być udzielone w następujących formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, ćwiczeń, zeszytów, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, komputera, części do komputera, drukarki, tonerów do drukarki, pamięci przenośnej do komputera, programów komputerowych, biurka i krzesła do biurka, opłat za abonament internetowy w tym koszty założenia internetu oraz koszty naprawy komputera oraz innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, ubioru i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego a także odzieży i obuwia gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat wymaganych przez szkołę, w tym: opłat czesnego w szkołach niepublicznych, wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, na basen, ubezpieczenia zbiorowego i innych wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,

d) opłat za udział w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia objęte programem nauczania, a w szczególności: wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach logopedycznych, zajęciach muzycznych, kursach językowych, komputerowych, sportowych i innych,

e) zakup sprzętu muzycznego, sportowego, itp., zgodnie z zainteresowaniami lub zdolnościami ucznia,

f) zakup okularów korekcyjnych,

g) zakup stroju wymaganego na zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,

h) zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności: transport środkami komunikacji, zakwaterowanie w internacie lub bursie, opłaty czesnego za szkołę;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z dożywianiem w stołówce.

2. W przypadku braku możliwości udzielenia stypendium w formach określonych w ust. 1 dopuszcza się udzielenie w formie świadczenia pieniężnego lub w kilku formach.

3. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być wypłacone po złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia o braku możliwości przyznania pomocy w formie pokrycia kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych lub pomocy rzeczowej, a w przypadku słuchaczy kolegiów - oświadczenie o braku celowości przyznania pomocy w tych formach.

4. Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę faktur, rachunków, oświadczeń, biletów lub innych dokumentów potwierdzających nabycie usługi, towaru, za okres od września roku bieżącego do czerwca roku następnego.

5. Udokumentowane wydatki winny być wystawione imiennie na ucznia lub wnioskodawcę,

6. Udokumentowane wydatki winny być opisane klauzulą "Zakupiono w ramach udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniowi - wskazać imię i nazwisko - na rok szkolny…",

7. Rozliczeniu podlegają również wydatki kwalifikowane typu: podręczniki, ćwiczenia, plecak szkolny, zeszyty i inne przybory szkolne zakupione na rok szkolny na który przyznane jest stypendium szkolne w okresie poprzedzającym złożenie wniosku tj. w miesiącach lipiec, sierpień a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień. Pozostałe koszty kwalifikowane wymienione w ust. 1 ulegają rozliczeniu za okres, na który udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

8. Jeżeli udokumentowane wydatki będą niższe niż wysokość przyznanego stypendium, wnioskodawca otrzyma kwotę w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

§ 10. Wybór formy stypendium należy do wnioskodawcy.

§ 11. Świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są godnie z dyspozycją wnioskodawcy.

§ 12. Zakres udzielonej pomocy, jej formę, sposób realizacji oraz termin rozliczenia określi decyzja administracyjna.

IV. TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 13. 1. Wnioski o stypendia szkolne, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, należy składać w Ośrodku, w terminach określonych ustawą.

2. W razie wystąpienia wątpliwości, co do potrzeby udzielenia pomocy finansowej w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Ośrodek może domagać się innych dokumentów, w tym np. oświadczenia o stanie majątkowym.

V. TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

§ 14. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek osób uprawnionych do przedkładania wniosków o stypendium szkolne lub z urzędu w sytuacji przejściowego znalezienia się ucznia i jego rodziny w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, z powodu którego uczeń nie jest w stanie ponosić kosztów:

1) kontynuowania zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

2) kontynuowania zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

3) zakupu przedmiotów o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności podręczników, materiałów szkolnych oraz stroju i obuwia sportowego.

2. Zasiłek szkolny przyznawany jest niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 15. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane.

§ 16. Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach może być przyznany dwa razy w roku.

§ 17. Wniosek o zasiłek szkolny, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, składa się w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendium szkolne, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.


Załącznik do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin

oznaczenie organu

WNIOSEK
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć)

RODZIC

OPIEKUN PRAWNY

PEŁNOLETNI UCZEŃ

imię i nazwisko

...................................................................................................................................................................

adres: ...................................................................................................................................................................

PESEL:

................................................................

telefon: ...................................................................

Przedkładam wniosek o udzielenie dla uczniów /słuchaczy:

stypendium szkolnego

zasiłku szkolnego

II. WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO STYPENDIUM SZKOLNEGO, ZASIŁKU SZKOLNEGO NA NASTĘPUJĄCE DZIECI:

Lp.

Imię i nazwisko,PESEL

Rodzaj i nazwa szkoły

Stan cywilny


1.


2.


3.


4.


5.


6.

III. POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

(pomoc może być udzielona w jednej lub kilku formach, należy zaznaczyć właściwe stawiając znak X)

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. kursy językowe, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym:

zakup podręczników, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu edukacyjnego,

zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych,

zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów i innych przyborów szkolnych,

zakup stroju sportowego i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,

zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia (np. abonament internetowy od września do czerwca danego roku szkolnego),

pokrycie kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę, dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj.: kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych.

IV. DEKLARACJA O DOCHODACH

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Dochód z miesiąca poprzedzajacego złożenie wniosku

źródło dochodu

wysokość

(Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniami lub oświadczeniami).

Łączny dochód miesięczny w rodzinie uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku t.j. w ................................... 20.......r. wynosi: ....................................... zł.

Dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wyniósł: ................................zł.

V. UZASADNIENIE WNIOSKU (właściwe zaznaczyć: jedną lub więcej pozycji)

bezrobocie,

niepełnosprawność,

ciężka lub długotrwała choroba,

wielodzietność,

alkoholizm lub narkomania

zdarzenie losowe,

rodzina niepełna,

brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

inne (wskazać jakie?)

VI. Oświadczam, że:

- powyższe dane są prawdziwe,

- jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia art.233 KK,

- zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego. Niezwłocznie powiadomię o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

- moja rodzina korzysta/nie korzysta* ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,

- moje dzieci w roku szkolnym ............/............ otrzymują/nie otrzymują* stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

(* podkreślić właściwe)

Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, dla potrzeb niezbędnych w związku z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm).

Sztabin, dnia: ................................ ...................................................

(podpis wnioskodawcy)

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (dołączone dokumenty zaznaczyć znakiem X, właściwe zaznaczyć)

1

Zaświadczenie organu pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (dotyczy organu innej gminy)

2

Zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto

3

Zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych)

4

Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku- niezarejestrowanych członków rodziny

5

Odpis wyroku sądowego o zasądzonych alimentach oraz przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub oryginał zaświadczenia od komornika o nieściągalności alimentów ( w przypadku dobrowolnych alimentów- oświadczenie)

6

Zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach.

7

Decyzja ZUS/KRUS o przyznaniu emerytury/renty, odcinek renty/emerytury lub zaświadczenie.

8

Oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

9

Zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego, oraz dokument potwierdzający opłaconą składkę KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

10

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

11

Zaświadczenie z uczelni potwierdzające posiadanie statusu studenta/słuchacza.

12

Inne dokumenty, wymienić jakie:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

POUCZENIE:

1. Uwzględnić wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego informację o wysokości:

a) przychodu,

b) kosztów uzyskania przychodu,

c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,

d) dochodów innych niż działalność gospodarcza,

e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,

f) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,

g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

3. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

4. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej w ustawie o pomocy społecznej obowiązujący na dzień złożenia wniosku.

5. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej obowiazującego na dzień złożenia wniosku.

6. Stypendium szkolne przysługuje uczniom do ukończenia 24 roku życia.

Oświadczam, że zapoznałem /am się z powyższym pouczeniem.

...................................................................

(data i podpis wnioskodawcy)

VIII. WYPEŁNIA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTABINIE.

1. 100% ustawowego kryterium na osobę w rodzinie - .......... zł.

2. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy - .............. zł.

3. Dochód na osobę w rodzinie stanowi - .............% kwoty kryterium .........zł

gdyż: ( ................x 100%): ........ zł = ......................

Sztabin, dnia: .......................... Sporządził: ............................................

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama