reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Grabowo

z dnia 19 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Środki na wspieranie i dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się każdego roku w budżecie Gminy Grabowo w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli dyrektor danej placówki oświatowej przeznacza:

1) 0,3 % na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub przedszkola, zgodnie z potrzebami i priorytetami placówki w danym roku, szkolenia rad pedagogicznych, przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych, szkoleń, seminariów i konferencji, organizowanych samodzielnie w szkole lub wspólnie z innymi jednostkami,

2) 0,7 % na całkowite lub częściowe dofinansowanie opłat za studia (w tym podyplomowe), kursy kwalifikacyjne czy inne uzasadnione potrzebami szkoły indywidualne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli organizowane przez ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli, zwrot kosztów dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia związanych z doskonaleniem i dokształcaniem, o ile zostały one wcześniej zaplanowane i uzgodnione z dyrektorem.

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi do 50 % opłaty rocznej, ale nie więcej niż 1.000 zł dla nauczyciela za rok studiów.

§ 3. 1. Dofinansowaniu podlegają opłaty całkowite lub częściowe za studia (w tym podyplomowe), kursy kwalifikacyjne czy inne uzasadnione potrzebami szkoły indywidualne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli organizowane przez ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Kształcenie dofinansowane jest w następujących specjalnościach: pedagogika wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika.

3. Dofinansowane mogą być tylko te formy doskonalenia zawodowego, które zostały określone w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli w danej szkole.

§ 4. 1. W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowane mogą być między innymi takie krótkookresowe formy doskonalenia zawodowego jak: szkolenia dyrektorów szkół, przedmiotowe warsztaty metodyczne, kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów, kursy i warsztaty dla wychowawców klas i opiekunów organizacji szkolnych, warsztaty szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych.

2. Zasady realizacji form doskonalenia określonych w ust. 1 ustala dyrektor szkoły.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 nie stosuje się ustaleń § 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Pogorzelska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama