reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 oraz z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 523) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/8/2014 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2015 rok wprowadza następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 765.000 zł,

- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 382.500 zł.

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.147.500 zł,

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 765.000 zł.

3) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem 4;

5) uchyla się § 7 pkt 2;

6) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem 16.590.958 zł; w tym: dochody bieżące 14.981.806 zł, dochody majątkowe 1.609.152 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem 16.936.982 zł; w tym: wydatki bieżące 14.844.985 zł, wydatki majątkowe 2.091.997 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 346.024 zł pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 346.024 zł;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.177.837 zł;

5) dochody i wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po stronie dochodów 1.530.000 zł, po stronie wydatków 1.912.500 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zmiana plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj porozumienia JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

765 000,00

765 000,00

1 530 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

765 000,00

765 000,00

1 530 000,00

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

765 000,00

765 000,00

1 530 000,00

Razem:

765 000,00

765 000,00

1 530 000,00

Rodzaj własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

384 000,00

- 382 500,00

1 500,00

60016

Drogi publiczne gminne

384 000,00

- 382 500,00

1 500,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

382 500,00

- 382 500,00

0,00

Razem:

13 265 621,00

- 382 500,00

12 883 121,00

Rodzaj zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 177 837,00

0,00

2 177 837,00

Plan dochodów ogółem 16.590.958 w tym:

1. dochody bieżące 14.981.806 w tym:

1.1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 217.608

2. dochody majątkowe 1.609.152 w tym:

2.1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 54.152

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zmiana plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj porozumienia jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

765 000,00

1 147 500,00

1 912 500,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

765 000,00

1 147 500,00

1 912 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

765 000,00

765 000,00

1 530 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

382 500,00

382 500,00

Razem:

765 000,00

1 147 500,00

1 912 500,00

Rodzaj własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 260 856,00

- 765 000,00

495 856,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 207 147,00

- 765 000,00

442 147,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

765 000,00

- 765 000,00

0,00

Razem :

13 611 645,00

- 765 000,00

12 846 645,00

Rodzaj zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 177 837,00

0,00

2 177 837,00

Plan wydatków ogółem 16.936.982 z tego:

1. wydatki bieżące 14.844.985 z tego:

1.1. wydatki jednostek budżetowych 11.319.181 z tego:

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.865.161

1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.454.020

1.2. dotacje na zadania bieżące 857.467

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.269.753

1.4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 228.584

1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0

1.6. obsługa długu 170.000

2. wydatki majątkowe 2.091.997 z tego:

2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.091.997 w tym:

2.1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 61.132

2.2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2015 rok w

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60014

6050

Przebudowa drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec

1.530.000

1.530.000

0

0

1.530.000 dotacja Powiat Augustowski

0

Urząd Gminy Sztabin

2

720

72095

6067

6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa

46.532

46.532

6.980

0

0

39.552

Urząd Gminy Sztabin

3

600

60095

6060

Zakup kosiarki do poboczy

9.800

9.800

9.800

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

4

600

60095

6050

Budowa parkingu we wsi Jastrzębna Pierwsza

9.000

9.000

9.000

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

5

600

60095

6050

Modernizacja plaży w Sztabinie

28.909

28.909

28.909

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

6

600

60095

6060

Zakup wiaty do wsi Jastrzębna Druga

6.000

6.000

6.000

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

7

921

92195

6050

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kamień

10.349

10.349

10.349

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

8

921

92195

6060

Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej we wsi Jaminy

5.000

5.000

5.000

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

9

900

90015

6050

Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Komaszówka

6.707

6.707

6.707

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

10

750

75023

6060

Zakup serwera

12.000

12.000

12.000

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

11

750

75023

6060

Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć

5.400

5.400

5.400

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

12

600

60016

6060

Zakup samochodu dostawczego

25.200

25.200

25.200

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

13

801

80103

6067 6069

"Przedszkola jutra w Gminie Sztabin"

14.600

14.600

0

0

0

14.600

Urząd Gminy Sztabin

14

600

60014

6300

Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na "Przebudowę drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec"

382.500

382.500

382.500

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

Ogółem

2.091.997

2.091.997

507.845

0

1.530.000

54.152

x

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w

L.p.

Klasyfikacja budżetowa

Podmiot dotowany

Kwota dotacji podmiotowych

Kwota dotacji celowych

dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

1.

Dział 921

Rozdział 92109

§ 2480

Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie

270.000

2.

Dział 921

Rozdział 92116

§ 2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie

345.000

3.

Dział 600

Rozdział 60014

§ 6300

Powiat Augustowski

382.500

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

4.

Dział 801

Rozdział 80101

Rozdział 80103

§ 2590

Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie "Edukator" Oddz. W Jaminach

Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach

242.467

Razem

857.467

382.500

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dział 600

Przeniesienia w planie dochodów i wydatków dotyczą zmiany montażu finansowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec". Na sfinansowanie powyższego zadania gmina uzyska dotację z Powiatu Augustowskiego w kwocie 1.530.000 zł. Wprowadzona zostaje dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w wysokości 382.500 zł.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama