reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez podmiot realizujący zadania wodociągowo - kanalizacyjne na terenie miasta i gminy Jedwabne zwany dalej "Dostawcą".

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Dostawcy polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Dostawcy polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139).

§ 2. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej "Odbiorcą".

§ 3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Dostawcą a Odbiorcą.

§ 4. Niniejszy Regulamin został opracowany przez "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem.

Rozdział 2.
Zawieranie umów

§ 5. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub, z której mają być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Dostawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Dostawcą,

2) możliwy jest odczyt wodomierzy,

3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

4) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

5. Dostawca może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w art. 6 ust.4 i 5 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.

§ 6. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwości jej rozwiązania w przypadkach określanych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa powinna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 7. Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

3) praw i obowiązków stron umowy,

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 8. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Dostawca uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział 3.
Obowiązki Dostawcy

§ 9. 1. Dostawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzania ścieków. Minimalną i maksymalną ilość dostarczonej wody strony winny określić w umowie.

2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

4. Dostawca obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 10. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Dostawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 11. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Dostawca powinien poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 12. 1. Dostawca zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów ppoż.

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziały sieci i instalacji wewnętrznej.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń

§ 13. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Dostawcę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 14. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

§ 15. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art.27 ust. 3 ustawy.

§ 16. W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy przed awarią.

§ 17. 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Dostawcę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

3. Pobór wody z innego źródła ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

4. W przypadku braku wodomierza wymienionego w pkt. 3, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie norm.

§ 18. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§ 19. Do odbioru ścieków przemysłowych stosuje się zasady określone w art. 10 ustawy.

§ 20. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 21. Przy rozliczeniach z odbiorcami, Dostawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą rady miejskiej bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 22. Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie w tablicach ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 23. 1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 24. Dostawca za wodę:

1) pobraną z publicznych zdrojów ulicznych,

2) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe

3) zużytą do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych obciąża Gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 25. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Dostawca po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Dostawcą.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Dostawca dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§ 26. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzonych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 27. 1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

Rozdział 6.
Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza

§ 28. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Dostawca dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi "Warunkami Przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", oraz z projektem przyłącza.

2. Jeżeli "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzn. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach termicznych, dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Dostawcy a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjną.

§ 29. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Dostawca uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust.2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 30. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Dostawca.

§ 31. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać, co najmniej:

1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

2) termin odbioru proponowany prze Wykonawcę,

3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia)

2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział 7.
Obsługa i prawa odbiorcy usług

§ 32. Dostawca winien zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a w szczególności winien wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 33. Dostawca zobowiązany jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 34. Dostawca powinien reagować niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu pięciu dni.

§ 35. 1. O przewidzianych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Dostawca powinien uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Odbiorca nieposiadający urządzeń pomiarowych ma prawo do odliczenia opłat za wodę
i ścieki w przypadku jej braku powyżej trzech dni w wysokości 1/30 za każdy dzień.

Rozdział 8.
Prawa Dostawcy

§ 36. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 37. Dostawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 38. Dostawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 39. Uprawnieni przedstawiciele PGK Spółka z o. o. mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę, a także sprawdzenia ilości

i jakości ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 9.
Obowiązki Odbiorców usług

§ 40. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Dostawcy.

§ 41. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz zakaz dostępu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeń.

§ 42. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 43. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Dostawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 44. Odbiorca powinien powiadomić Dostawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 45. Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Odbiorcy o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 46. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

§ 47. Odbiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 48. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę oraz nieutrudniający działalności Dostawcy, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.

2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

3) poinformowania Dostawcy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków.

4) wykorzystanie wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział 10.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 49. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Dostawcę, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 50. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, Dostawcą i jednostką straży pożarnej.

§ 51. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Dostawca uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marżę zysku.

§ 52. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 53. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Dostawcy informacje o ilości wody pobranej.

§ 54. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Dostawca obciąża gminę.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 55. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) z późniejszymi zmianami/ wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 56. Do zmian Regulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

§ 57. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 58. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała nr XXXV/209/05 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama