reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216, 218, 235, 236, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 54 002,11 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 12 154,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 324 740,47 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 282 892,36 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem-15 600 545,96 zł, w tym:

1) dochody bieżące-15 170 874,96 zł;

2) dochody majątkowe-429 671,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem-15 890 545,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące-14 441 487,33 zł;

2) wydatki majątkowe-1 449 058,63 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego

Planowane wydatki na zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania

Wartość zadania ogółem

Środki wynikające z planów na 2015 rok

z tego: źródła finansowania

dochody własne jst

Środki z UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

010

01010

6050

6057

6059

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne

508 159,12

508 159,12

220 717,12

287 442,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

2.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne

740 000,00

40 000,00

40 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

3.

900

90002

6050

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

4.

720

72095

6067

6069

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa ''

188 834,19

108 505,35

16 275,80

92 229,55

Urząd Miejski w Jedwabnem

5.

750

75023

6060

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

6 600,00

6 600,00

6 600,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

6.

010

01010

6050

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne, budowa przyłączy wodociągowych

90 000,00

90 000,00

90 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

7.

900

90017

6010

Utworzenie spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

20 000,00

20 000,00

20 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

8.

700

70005

6050

Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - projekt i wykonanie

40 000,00

40 000,00

40 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

9.

700

70005

6050

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach - projekt

4 000,00

4 000,00

4 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

10.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Długiej

w Burzynie - dokumentacja

i wykonanie

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

Ogółem:

1 662 593,31

882 264,47

502 592,92

379 671,55


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 16 czerwca 2015 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§

Kwota zł

Przeznaczenie

1.

921

92109

2480

239 000

Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem

2.

921

92116

2480

146 000

Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne

Razem:

385 000

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§

Kwota zł

Przeznaczenie

1.

900

90017

2650

90 000

Dopłata do1 m3 wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie

Razem:

90 000

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 r.

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa podmiotu

Kwota zł

Przeznaczenie

1.

926

92605

2820

Wybór podmiotu zgodnie z ustawą

20 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa podmiotu

Kwota zł

Przeznaczenie

1.

600

60014

6300

Powiat Łomżyński

421 794,16

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna- Sambory - Sieburczyn - Rutkowskie-Burzyn- Pluty na odcinku Mocarze - Chyliny o dł. 2,2271 km.

2.

600

60014

6300

Powiat Łomżyński

125 000,00

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej:

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1919B Orlikowo - Olszewo o długości ok. 1000 mb.

3.

600

60014

6300

Powiat Łomżyński

20 000,00

Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1834B Jedwabne (ul. Cmentarna) - Konopki - Borawskie - Supy - Wagi - Dusze Racibory - Radziłów" na odcinku około 3 900 m.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 16 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 r.

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1:

W dziale 600 - Transport i łączność zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 392,00 zł. tj. o wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 180,00 zł, wynikającą z wyższego niż planowano wpływu dochodów budżetowych min. z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu linii elektroenergetycznej na działkach położonych w obrębie wsi Olszewo Góra, odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości z tytułu umiejscowienia linii elektroenergetycznej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 22 510,00 zł, w tym: z tytułu opłat za udostępnienie danych - 10 zł, odsetek od wyroku sądowego - 5 000,00 zł, otrzymanych darowizn przeznaczonych na cele promocyjne Gminy Jedwabne - 3 000,00 zł, refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - 14 500,00 zł. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 813,00 zł. tj. o wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej. W dziale 801 - Oświata i wychowanie decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 7 maja 2015 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 24 348,11 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w § 0490 o kwotę 12 154,00 zł, w związku ze zmniejszeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Zwiększono natomiast plan dochodów budżetowych w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 1 461,00 zł, tj. o wpłaty z tytułu kosztów upomnień oraz w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 298,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetowych zwiększy się o kwotę 41 848,11 zł.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2:

W ramach wydatków budżetowych realizowanych w drodze porozumień z JST w dziale 600 - Transport i łączność dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach porozumień z JST. W efekcie zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 282 892,36 zł. Zmiany wynikają z rozstrzygniętych przetargów oraz uzgodnień pomiędzy jednostkami realizującymi poszczególne zadania inwestycyjne i są szczegółowo omówione w objaśnieniach załącznika Nr 4 " Wykaz dotacji z Budżetu Gminy na 2015r."

W ramach wydatków budżetowych, określonych jako zdania własne, dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę 54 892,36 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne" o kwotę 16 754,12 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu prac zwiększono także wydatki na realizację zadania pn.: " Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne, budowę przyłączy wodociągowych" o kwotę - 38 138, 24 zł. W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 88 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na remont drogi gminnej Orlikowo Małe - 20 000,00 zł, wykonanie oznakowania dróg gminnych -15 000,00 zł, ubezpieczenie dróg gminnych - 3 000,00 zł. oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie" - 50 000,00 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na uprzątnięcie działek gminnych, demontaż, załadunek i transport kontenerów mieszkalnych przekazanych nieodpłatnie przez Państwową Straż Pożarną w Łomży - 30 000,00 zł, ubezpieczenie budynków gminnych - 1 000,00 zł, realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - projekt i wykonanie" - 40 000,00 zł, realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach - projekt" - 4 000,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 52 500,00 zł. W związku z wpływem na dochody kwoty 14 500,00 zł. stanowiącej refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach publicznych o w/w kwotę zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększono także plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem min. na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzonym audytem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz powierzeniem firmie STS Elektronik Optimus S.A. obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji. O kwotę 18 000,00 zł. zwiększono plan wydatków na promocję i organizację obchodów " Dni Jedwabnego". W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem o kwotę 10 000,00 zł. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora M-GOK Jedwabne powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych ( wynagrodzenie w 50% refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy).

W ramach wydatków budżetowych zleconych w dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych - o kwotę 24 348,11zł. Zgodnie z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 7 maja 2015 r. powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zakres zmian w załączniku Nr 3 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" :

W załączniku Nr 3 " Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych oraz mających wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Jedwabne.

W poz.1 zwiększono wartość zadania pn.: " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne " o kwotę 16 754,12 zł. Środki te są konieczne do sfinansowania wydatków niezbędnych do zakończenia inwestycji. W poz.6 zwiększono wartość zadania pn.:" Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne, budowa przyłączy wodociągowych" o kwotę 38 138,24 zł. Po zwiększeniu wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2015 r. osiągnie kwotę - 90 000,00 zł. Do realizacji na 2015 rok wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: " Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - projekt i wykonanie" - wartość zadania 40 000,00 zł, " Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach - projekt" - wartość zadania 4 000,00 zł, " Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie - dokumentacja i wykonanie " - 50 000,00 zł. Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 148 892,36 zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 4 "Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok" :

W wykazie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Jedwabne dla Instytucji Kultury w rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł. dotację do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem. Zmianie uległ także wykaz dotacji celowych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych. O kwotę 357 892,36 zł. zmniejszono kwotę dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1966 B Wizna - Sambory - Sieburczyn - Rutkowskie - Pluty na odcinku Mocarze - Chyliny o dł. 2, 2271 km. Niższa niż pierwotnie zakładano kwota dotacji na realizację wymienionego wyżej zadania jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu i w efekcie dużo niższych kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 1966B. Ze środków pozostających po zmniejszeniu dotacji wymienionej w poz.1 zabezpieczono kwotę 55 000,00 zł na zwiększenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1919 B Orlikowo - Olszewo o długości ok.1000 mb. Wprowadzono także dotację w wysokości 20 000,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1834B Jedwabne ( ul. Cmentarna) - Konopki - Borawskie - Supy - Wagi - Dusze Racibory - Radziłów na odcinku Konopki Chude - Supy o długości ok. 3900 m. Kwotę 148 892,36 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" . Pozostałą kwotę w wysokości 134 000,00 zł. zabezpieczono na sfinansowanie pilnych z punktu widzenia realizacji budżetu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Gminy zwiększy się o kwotę 41 848,11 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama