reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit "c" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 23 730 zł,

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 196 640 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na kwotę 23 730 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 196 640 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi Załącznik Nr 3.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 27 606 676 zł,

a) dochody bieżące 25 988 842

b) dochody majątkowe 1 617 834

- Plan wydatków ogółem 24 923 788

a) wydatki bieżące 22 119 531

b) wydatki majątkowe 2 804 257

Nadwyżka budżetu w wysokości 2 682 888 zł zostaje przeznaczona na spłatę: pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 248 436 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 434 452 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

DOCHODY

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 23 730 zł w dziale 926 - Obiekty sportowe, ze względu na zmniejszenie wysokości dofinansowania zadania inwestycyjnego "Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie", zgodnie z aneksem do umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 196 640 zł, w tym:

191 080 zł w dziale 600 - Transport i łączność, wprowadza się do planu wydatków środki otrzymane z tytułu refundacji poniesionych w 2014 roku kosztów realizacji zadania finansowanego z Budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu państwa "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo",

5 560 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadza się do planu wydatków środki, pozyskane z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przeznaczone na zakup sprzętu ratownictwa wodnego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie.

WYDATKI

1. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 23 730 zł w dziale 926 - Obiekty sportowe, ze względu na zmniejszenie wysokości dofinansowania zadania inwestycyjnego "Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie".

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 196 640 zł, w tym:

- 100 000 w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zasobów mienia komunalnego gminy;

- 32 910 w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na; zakup sprzętu ratownictwa wodnego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie (ze środków uzyskanej dotacji), zakup materiałów i usług na wykonanie remontu budynku OSP w Bondarach oraz zwiększenie planu wydatków przewidzianych na wynagrodzenia i składki pochodne;

- 40 000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na zakup agregatów prądotwórczych (o 20 000 zł) oraz zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni o 20 000 zł;

- 23 730 zł w dziale 926 - Obiekty sportowe, uzupełnienie planu wydatków zadania inwestycyjnego "Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie" o środki własne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2015

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo

630 000

305 618

305 618

-

-

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

2

600

60053

6057

6059

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo

1 417 801

925 910

-

-

138 886

787 024

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

4

630

63095

6050

Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - sanitariaty

100 000

100 000

100 000

-

-

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

5

801

80104

6050

Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie

4 000 000

800 000

800 000

-

-

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

6

926

92601

6050

Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie

520 000

317 900

216 630

-

101 270

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

Ogółem

6 667 801

2 449 428

1 422 248

-

240 156

787 024

X

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2015 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

-

991 000

-

1

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu

200 000

-

-

2

Gminna Biblioteka w Michałowie

-

327 000

-

2

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych

50 000

-

-

3

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

180 000

-

110 000

3

Dotacja celowa na realizacje zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo

50 000

4

Powiat Białostocki

8 220

-

-

5

Województwo Podlaskie

100 000

-

-

RAZEM

288 220

1 318 000

110 000

RAZEM

300 000

-

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody*

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu

w tym:

§ 265

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

289 985,11

2 336 000

290 000

110 000

180 000

2 335 082

-

290 903,11

Ogółem

289 985,11

2 336 000

290 000

110 000

180 000

2 335 082

-

290 903,11

Objaśnienia dotyczące dotacji udzielonych zakładowi budżetowemu:

1. Dotacja przedmiotowa na : utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków tj. pokrycie różnicy między odpłatnością za oczyszczanie a kosztami rzeczywistymi funkcjonowania oczyszczalni w wysokości 110 000 zł.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu używanego autobusu służącego dowożeniu dzieci do szkół - 150 000 zł.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego 30 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama