reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 19 czerwca 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379, poz. 1072), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach, Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności:

1) rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2. Traci moc Uchwała NrXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 marca 2013r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1615).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik do Uchwały Nr VII/58/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez mieszkańców opłatę, z terenu nieruchomości "u źródła" będzie odbierana każda ilość następujących frakcji odpadów:

1) tworzywa sztuczne;

2) metale- drobny złom;

3) papier i makulaturę;

4) szkło kolorowe i bezbarwne;

5) popiół;

6) odpady zmieszane.

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, zgodny z harmonogramem, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

§ 4. 1. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych odbieranych "u źródła"na terenie miasta Mońki :

Rodzaj odpadu

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Nieruchomości na których znajdują się budynki wielolokalowe

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady

Nie rzadziej

niż 2 razy w miesiącu

Nie rzadziej

niż 2 razy w miesiącu

Nie rzadziej

niż 2 razy w tygodniu

Nie rzadziej

niż 2 razy w miesiącu

Odpady segregowane odbierane "u źródła"

- papier i tektura

- szkło

- tworzywa sztuczne

- metale

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Nie rzadziej

niż 2 razy w miesiącu

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Popiół z palenisk domowych

1 raz w miesiącu w terminie od września do kwietnia włącznie

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

-------------------

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

2. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych odbieranych "u źródła"na terenie gminy Mońki :

Rodzaj odpadu

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej oraz domki letniskowe

Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Nieruchomości na których znajdują się budynki wielolokalowe

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Nie rzadziej

niż 2 razy w miesiącu

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Odpady segregowane odbierane "u źródła"

- papier i tektura

- szkło

- tworzywa sztuczne

- metale

Nie rzadziej

niż 1 raz na 2 miesiące

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Nie rzadziej

niż 1 raz na 2 miesiące

Nie rzadziej

niż 1 raz na 2 miesiące

Popiół z palenisk domowych

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

§ 5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy ul. Kolejowej 21 w mieście Mońki i prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach z siedzibą przy ul. Kolejowej 21 na zasadach określonych w umowie.

§ 6. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez mieszkańców opłatę PSZOK świadczy usługi polegające na przyjmowaniu przez cały rok każdej ilości wytworzonych na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych takich jak:

1) papier i tektura;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) odpady wielomateriałowe;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

6) przeterminowane leki;

7) chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) zużyte opony;

12) odpady zielone;

13) opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach;

14) styropian opakowaniowy;

15) popiół.

§ 7. 1. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia PSZOK określone są szczegółowo w Regulaminie PSZOK, który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach www.zgkimmonki.pl.

2. Mieszkaniec gminy Mońki jest zobowiązany dostarczyć i rozładować odpady do PSZOK-u we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 8. 1. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców "u źródła" w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek, lub dostarczane przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

3. Odpady wielomateriałowe, opony oraz chemikalia należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

4. Odpady budowlano - remontowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową, na podstawie zgłoszenia dodatkowego zapotrzebowania na wywóz tych odpadów w terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą. Pojemniki winny być ustawione w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej. Koszt za wykonanie takiej usługi ponosi w całości Zleceniodawca.

§ 9. Odbiorowi odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach podlegają tylko te odpady, które zostały wystawione przed posesję w sposób niezagrażający ruchowi kołowemu i pieszemu (zabudowa jednorodzinna) oraz odpady zgromadzone w gniazdach przeznaczonych na gromadzenie odpadów (zabudowa wielolokalowa). W przypadku obszarów trudno dostępnych pojemniki i worki należy dostarczyć w miejsce na trasie poruszania się pojazdu operatora. Odstąpienie od tych wymagań może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia z operatorem.

§ 10. Pojemniki i worki powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 11. Pojemniki i worki wystawione w innych miejscach i terminach niż określone w niniejszych zasadach, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi, a gmina Mońki nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu będzie dostarczany mieszkańcom w formie ulotki co rok przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz dostępny w Urzędzie Miejskim lub na stronie operatora.

§ 13. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (z wykluczeniem § 11) lub przez prowadzącego PSZOK właściciel nieruchomości zgłasza reklamację do Urzędu Miejskiego w Mońkach niezwłocznie w jednej z poniższych form:

a) pisemnej na adres Urząd Miejski w Mońkach Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami ul. Kolejowej 21, 19-100 Mońki lub ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki,

b) mailowej na adres: referat.gkgo@um-monki.pl,

c) ustnej do protokołu.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi oraz adres do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

3. Reklamacja wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu powinna być podpisana przez wnoszącego, a protokół przez pracownika, który go sporządził.

4. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu i danych wnoszącego, a rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

5. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni, w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wymagającej dodatkowego wyjaśnienia wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

6. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Poczyński

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama